دانلود عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق می باشد.
کلمات کلیدی:سیاست خارجی, جمهوری اسلامی ایران,دولت اسلامگرای ترکیه ,دولت جدید عراق,روابط بین الملل,دولت اسلام گرا,ایران,عراق ,ترکیه

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

حوادث 11 سپتامبر 2001 نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد که در انتخابات سال4 200 و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد ریاست جمهوری و انتخابات مجالس ایالات متحده آمریکا این رویکردخود را نشان داد. در نظم جدید ،مبارزه با تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اساس كار قرار داده شد . در حقیقت حمله به عراق در چارچوب تغییر نظام بین الملل و ایجاد این رویکردها بود.

حضور نظامی آمریکا در یکی از مناطق استراتژیک جهان با هجوم به عراق و طرح این کشور جهت تغییر سیاسی خاورمیانه و دمکراتیزه کردن منطقه اگر چه تهدید کننده امنیت ملی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه می باشد لیکن با توجه به شرایط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش های ایجاد شده در راستای منافع ملی خویش بهره برداری نمایند اعتقاد بر این است که ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای صاحب نفوذ در عراق و سامان یافتن عراق جدید به عنوان دو رقیب مطرح می باشند هر چند رقابت دیرینه این دو کشور تنها به عراق ختم نمی شود اما به نظر می رسد سوای رقابت ها و چالش های تاریخی بین دو کشور در دهه نود ،اكنون رقابت آنها وارد مرحله نوینی شده است که موجبات تغییر و تحولات سیاسی در منطقه را فراهم می آورد..

فهرست مطالب

پیشگفتار ۱
بخش اول : مقدمه نظری ۲
کلیات پژوهش ۳
۱-طرح مساله ۳
۲-انگیزه انتخاب موضوع ۴
۳-اهمیت موضوع ۴
۴- سئوال اصلی ۴
۵- فرضیه اصلی ۴
۶- متغیرهای دخیل ۵
۷- هدف پژوهش ۵
۸- قلمرو پژوهش ۶
۹- روش پژوهش ۶
۱۰- ارکان و پایه های نظری تحقیق ۶
۱۱- سطوح تحلیل ۷
۱۲- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش ۷
۱۳- سازماندهی تحقیق ۸

چارچوب نظری پژوهش ۹

فصل اول: تعریف منازعه و همکاری ۱۰
۱- نظریه نوواقع گرایان ۱۲
۲- نوکارکردگرایی ۱۴
۳- نهادگرایی نئولیبرال ۱۵

فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط
بین الملل ۱۹
۱- روابط بین الملل به مثابه یک بازی ۲۰
۲- انواع بازی ها در روابط بین الملل ۲۱
۳- بازی با حاصل جمع جبری صفر ۲۱
۴- بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر ۲۲

تعریف مفاهیم ۲۴
جمهوری اسلامی ایران ۲۵
ایران ۲۵
ترکیه ۲۶
عراق ۲۷
دولت اسلامگرای ۲۷
سیاست خارجی ۲۸

بخش دوم : ۲۹
فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ۳۰
- دوره اول ( ۸۰-۱۹۷۹ ) : ۳۱
- مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت ۳۱
۱- اقدام اثباتی ۳۲
۲- اقدامات سلبی دولت موقت ۳۴
- دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( ۱۹۸۸-۱۹۸۰ ) ۳۵
مشخصات اصلی دوره دوم ۳۵
الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی ۳۵
ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا ۳۷
۱- بعد اثباتی ۳۷
۲- بعد سلبی ۳۹
- دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات
منافع ملی ۴۳
مشخصات دوره سوم: ۴۴
۱- تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی ۴۴
۲- الزامات منطقه ای توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه ۴۵

فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن ۵۰
- اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه ۵۲
- نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه ۵۳
- سیاست خارجی ترکیه ۵۵
- روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی ۵۹
- سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه ۶۶
- مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه ۷۶

فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای ۸۰
الف) موقعیت جغرافیایی عراق ۸۰
۱- ژئوپلتیک آب ۸۴
۲- ژئوپلتیک نفت ۸۵
۳- ژئوپلتیک کردها ۸۶
۱-۳- بررسی موقعیت کردها در عراق ۸۶
۲-۳- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد ۸۹
۱-۲-۳- قبولاندن نظام فدرال در عراق ۹۰
۲-۲-۳- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق ۹۱
۳-۲-۳- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق ۹۱
۴-۲-۳- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان ۹۱
۵-۲-۳- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده ۹۲
۶-۲-۳- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال ۹۲
۴- ژئوپلتیک کردها ۹۳
ب) مختصات عراق جدید ۹۵
۱- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید ۹۵
۱-۱- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی ۹۵
۲-۱- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای ۹۶
۱-۲-۱- اختلاف با ترکیه ۹۶
۲-۲-۱- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران ۹۶
۳-۲-۱- اختلاف با سوریه ۹۷
۴-۲-۱- اختلاف با کویت ۹۷
۳-۱- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی ۹۸
ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید ۹۹
۱- جمهوری اسلامی ایران ۹۹
۲- جمهوری ترکیه ۱۰۰
۱-۲- طرح اوزال ۱۰۱
۲-۲- سیاست ترک سازی ۱۰۱
۳-۲- ادغام فرهنگی و آموزشی ۱۰۲
۴-۲- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها ۱۰۲
۳- عربستان سعودی ۱۰۲
۴- سوریه ۱۰۳
۵- اسرائیل ۱۰۴
۶- ایالات متحده آمریکا ۱۰۴
۷- روسیه ۱۰۶
۸- اروپا ۱۰۷

فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق ۱۰۸
- زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق ۱۰۸
الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق ۱۰۸
ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق ۱۱۱

بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق ۱۱۳
فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق ۱۱۴
الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام ۱۱۴
ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق ۱۱۶
ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق ۱۱۹

فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق ۱۲۰
الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد ۱۲۰
ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد ۱۲۱
ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن ۱۲۳
د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت ۱۲۷
۱- کسب امتیاز سیاسی ۱۲۷
۲- ملاحظات اقتصادی ۱۲۷
۳- شرکت در ترتیبات منطقه ای ۱۲۸
۴- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق ۱۲۸
ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا ۱۳۰
۱- حفظ تمامیت ارضی عراق ۱۳۰
۲- حمایت ترکمن ها ۱۳۰
۳- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا ۱۳۱
و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق ۱۳۲
ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق ۱۳۴
ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق ۱۳۵

فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در
عراق (تفاهمات) ۱۳۶
الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به
تحولات عراق ۱۳۷
ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی) ۱۴۱
ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید ۱۴۳

فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق ۱۴۵
الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید ۱۴۵
۱- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق ۱۴۵
۲- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق ۱۴۹
۳- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق ۱۵۰
ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق ۱۵۱
۱- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق ۱۵۱
۲-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک ۱۵۲
۳-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق ۱۵۳
۴-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید ۱۵۴

فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید ۱۵۵
الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق ۱۵۶
۱- همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی ۱۵۶
۲- همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی ۱۵۷
۳- همکاری در زمینه نفت و گاز ۱۵۸
ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق ۱۶۰
۱- همکاری در زمینه راه های ارتباطی ۱۶۰
۲-همکاری دوکشور در زمینه شبکه آبها ۱۶۰
۳-همکاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز ۱۶۲
ج)زمینه های رقابت و همکاری اقتصادی ایران وترکیه در عراق جدید ۱۶۴
۱-زمینه های رقابت ۱۶۴
۱-۱-رقابت در بازار عراق ۱۶۴
۱-۲-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ ۱۶۴
۲-زمینه های همکاری ایران وترکیه در عراق جدید ۱۶۶

فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران ۱۶۸
۱-فدرالیسم ۱۷۰
۲-دولت بسیط با جلوه اداری متمرکز و غیر متمرکز و تاثیرات آن بر ایران ۱۸۵

بخش چهارم: استنتاجات موضوعی ۱۹۰
فهرست منابع ۲۰۳

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت بررسی اهمیت انسان شناسی:دانلود پاورپوینت اهمیت انسان شناسی,پاورپوینت اهمیت انسان شناسی,اهمیت انسان شناسی,انسان شناسی,پاورپوینت انسان شناسی,اهمیت انسان,یافتن هویت واقعی,انسان دارای دو آفرینش است,حداکثر بهره برداری از زندگی دنیوی,علائم استرس,بیماریهای استرس,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری ( تشكيل،تقسيم سود،انحلال):پاورپوینت حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری

بررسی علل عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی:عدم استقبال سوادآموزان,کلاسهای نهضت سوادآموزی

پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات:پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات 214 اسلاید,پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات,دانلود پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات,پروژه زراعت و اصلاح نباتات,زراعت,اصلاح نباتات

مدار مخابراتی:مدار مخابراتی,مدار,مخابرات,مدار مخابرات,تحقیق مدار,مقاله مدار مخابراتی,بررسی مدار مخابرات,تحقیق درمورد مدار مخابراتی,دانلود مقاله مدار مخابراتی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پیشینه و مبانی نظری تحقیق عملکرد تحصیلی:پیشینه ومبانی نظری تحقیق عملکرد تحصیلی,مبانی نظری پایان نامه عملکرد تحصیلی,مبانی و پیشینه نظری عملکرد تحصیلی,فصل دوم پایان نامه عملکرد تحصیلی,مبانی نظری عملکرد تحصیلی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش عملکرد تحصیلی,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش عملکرد تحصیلی,عملکرد تحصیلی

پاورپوینت چشم انداز و الگوی عمومی توسعه و عمران كلانشهر مشهد:دانلود پاورپوینت چشم انداز و الگوی عمومی توسعه و عمران كلانشهر مشهد,چشم انداز و الگوی عمومی توسعه و عمران كلانشهر مشهد,پاورپوینت شهرسازی,پاورپوینت توسعه و عمران كلانشهر مشهد,توسعه و عمران كلانشهر مشهد,پاورپوینت بررسی عمران و توسعه شهر مشهد,مشهد

مبانی نظری روش یادگیری در حد تسلط:مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش یادگیری در حد تسلط, روش یادگیری در حد تسلط,مبانی نظری روش یادگیری در حد تسلط,پیشینه نظری روش یادگیری در حد تسلط, یادگیری در حد تسلط

پروژه حسابداری اداره مالی اداری مخابرات دکتر حسابی:پروژه حسابداری,اداره مالی اداری مخابرات,پروژه حسابداری اداره مالی اداری مخابرات دکتر حسابی,اداره مالی اداری مخابرات دکتر حسابی,پروژه,پژوهش,مقاله,پایان نامه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق

پاورپوینت آشنایی با امواج:پاورپوینت آشنایی با امواج,تحقیق آشنایی با امواج,مقاله آشنایی با امواج,پاورپوینت آشنایی با امواج,آشنایی با امواج,پاورپوینت آشنایی با امواج,انواع امواج,امواج فراصوت,امواج مايكرو ويو ,انتقال برق ,خطرات ناشی از استفاده از تلفن همراه,حذف خطرات تصويربرداري از جامدات ,