دانلود عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
کلمات کلیدی:سودمندی سود تقسیمی, شرکتهای سهامی,تغییرات سود هر سهم ,بازده حقوق صاحبان سهام ,پایان نامه,پروژه حسابداری,پژوهش,محاسبه مالیات,پایان نامه حسابداری,حسابداری,دانلود پایان نامه حسابداری,مقاله,تحقیق,پروژه


چكیده

کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین می باشد.

این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را می گذارد تهیه می کند وارتباط بین ویژگیهای خاص شرکت مانند اندازه ، نسبت بدهی به سرمایه ، سرمایه در گردش و نوع صنعت و سیاستهای انتخاب مدیران از حسابداری موجودی کالا و مواقعی که منجر به افزایش/کاهش کیفیت سود می شود را تشریح می کند.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها حاکی از آن می باشد که بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و اندازه شرکت ، نسبت بدهی به سرمایه و میزان سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نوع صنعت می باشد و در نهایت بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا(فایفو) و سودآوری رابطه معنی داری وجود ندارد.

مقدمه

روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.

انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی

فهرست مطالب:

چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی 5

3-1 بیان مسئله 6

4-1 فرضیه های تحقیق 7

5-1 ضرورت انجام تحقیق 8

6-1 اهداف تحقیق 8

7-1 حدود مطالعاتی 10

8-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 13

2-2 روشهای حسابداری موجودی کالا 13

1-2-2 روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا 14

3-2 عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا 15

4-2 فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در ایالات متحده 17

1-4-2 محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات) 17

2-4-2 تئوری هزینه سیاسی 17

3-4-2 اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری 19

1-3-4-2 اثرات بحرانهای بالقوه 19

2-3-4-2 قانون نرخ 20

3-3-4-2 مالیاتها 21

4-3-4-2 قراردادهای استقراض 22

5-3-4-2نسبت های اهرمی(حسابداری و فعالیتهای اقتصادی) 25

5-2 کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا 27

1-5-2 مفهوم سود از دیدگاه حسابداری 27

2-5-2سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری 27

3-5-2محدودیت های سود حسابداری 29

1-4-5-2مفهوم سود در گزارشگری مالی 30

2-4-5-2مفاهیم سود در سطح ساختار 32

3-4-5-2رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود 32

4-4-5-2رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود 33

5-4-5-2مفاهیم سود در سطح معانی 33

6-4-5-2سود به عنوان معیار کارایی 33

7-4-5-2سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی 34

8-4-5-2مفاهیم سود در سطح عمل (رفتاری) 34

9-4-5-2مفاهیم سود از دیدگاه رویکرد قراردادی 35

5-5-2 مفهوم اقتصادی سود 35

6-5-2 پیدایش نظریه کیفیت سود 36

7-5-2 مفهوم کیفیت سود 37

8-5-2 تحلیل کیفیت سود 40

9-5-2 تحلیل بنیادی کیفیت سود 41

10-5-2 واکنش سود 44

6-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران 45

7-2 تعریف بورس اوراق بهادار 48

8-2 پیشینه تحقیق 49

1-8-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 49

2-8-2 در داخل کشور: 59

9-2 خلاصه فصل دوم 59

فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 61

2-3 اهداف تحقیق 61

3-3 تهیه وتنظیم فرضیه 62

1-3-3 فرضیه اندازه 62

2-3-3 فرضیه اهرم 62

3-3-3 فرضیه سرمایه در گردش 63

4-3-3 فرضیه طبقه بندی صنعت 63

5-3-3 فرضیه مقایسه 64

4-3مدل تحلیلی تحقیق 64

5-3روش تحقیق 66

6-3 شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات 66

1-6-3اندازه گیری متغیر وابسته 66

2-6-3اندازه گیری متغیرهای مستقل 66

7-3جامعه آماری و نمونه گیری 67

8-3تعیین اندازه نمونه 67

9-3آزمون فرضیه ها 68

10-3خلاصه فصل 71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 73

2-4 آمار توصیفی 74

3-4 رابطه بین اندازه شرکت و روش حسابداری 75

4-4 رابطه بین میانگین اهرم و روش حسابداری 77

5-4 رابطه بین سرمایه در گردش و روش حسابداری 78

6-4 رابطه بین نوع صنعت و روش حسابداری 80

7-4 رابطه بین سودآوری و روش حسابداری 82

8-4خلاصه نتیجه آزمون آماری 84

9-4 خلاصه فصل 84

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 86

2-5نتیجه گیری 86

3-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی 88

4-5محدودیتهای تحقیق 88

پیوست ها

پیوست الف:جدول تحلیل واریانس 91

پیوست ب: آزمون ناپارامتری کروسکال والیس 92

پیوست ج :نمودار میانگین داده ها 93

پیوست د : جدول تعداد نمونه های انتخابی به همراه صنایع مربوطه 95

منابع و ماخذ

منابع فارسی 97

منابع لاتین 98

چکیده لاتین 103

فهرست جداول:

جدول 1-1 خلاصه مطالعات تجربی انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا 5

جدول 1-3 جدول توافقی برای آزمون استقلال 69

جدول 1-4 میانگین داده ها به تفکیک هر فرضیه 74

جدول 2-4 داده های تجزیه شده فرضیه اول 75

جدول 3-4 تحلیل داده های فرضیه اول 76

جدول 4-4 داده های تجزیه شده فرضیه دوم 77

جدول 5-4 تحلیل داده های فرضیه دوم 77

جدول 6-4 داده های تجزیه شده فرضیه سوم 78

جدول 7-4 تحلیل داده های فرضیه سوم 79

جدول 8-4 داده های تجزیه شده فرضیه چهارم 80

جدول 9-4 تحلیل داده های فرضیه چهارم 81

جدول 10-4 داده های تجزیه شده فرضیه پنجم 82

جدول 11-4 تحلیل داده های فرضیه پنجم 82

جدول 12-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها 84

فهرست نمودار:

نمودار1-3: مدل تحلیلی تحقیق 65

نمودار2-3 سطح زیر منحنی توزیع کای مربع 68

نمودار3-3سطح زیر منحنی H0 وH1 در آزمون استقلال کای مربع 71

نمودار 1-4 ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه اول 76

نمودار 2-4 ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه دوم 78

نمودار 3-4ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه سوم 79

نمودار 4-4 ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه پنجم 83

عنوان:

فرمت: doc

تعداد صفحات:117

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت درس یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( اصفهان ، نصف جهان ):درس یازده مطالعات اجتماعی ششم ,درس 11 مطالعات ششم ابتدایی,پاورپوینت درس 11 مطالعات ششم ,پاورپوینت درس اصفهان نصف جهان ,اسلاید درس اصفهان نصف جهان ,فایل کلاس هوشمند ششم

پاورپوینت شرب خمر چه جرمی است و چه مجازاتی دارد:پاورپوینت شرب خمر چه جرمی است و چه مجازاتی دارد,دانلود پاورپوینت شرب خمر چه جرمی است و چه مجازاتی دارد,پاورپوینت رایگان شرب خمر چه جرمی است و چه مجازاتی دارد,پاورپوینت شرب خمر چیست,پاورپوینت تعریف شرب خمر چیست,پاورپوینت آشنایی با مجازات شرب خمر,دانلود آشنایی با مجازات شرب خمر,آشنایی با مجازات شرب خمر,پروژه آشنایی با مجازات شرب خمر,تحقیق آشنایی با مجازات شرب خمر,دانلود پاورپوینت آشنایی با مجازات شرب خمر,

پاورپوینت معماری اسلامی(باغ فین کاشان):پاورپوینت معماری اسلامی(باغ فین کاشان)

پاورپوینت تعریف مشروعیت چیست:پاورپوینت تعریف مشروعیت چیست,دانلود پاورپوینت تعریف مشروعیت چیست,پاورپوینت رایگان تعریف مشروعیت چیست,پاورپوینت آشنایی با مفهوم مشروعیت,پاورپوینت مفهوم مشروعیت چیست,دانلود تعریف مشروعیت چیست,تعریف مشروعیت چیست,پروژه تعریف مشروعیت چیست,تحقیق تعریف مشروعیت چیست,دانلود پاورپوینت رایگان تعریف مشروعیت چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم مشروعیت,دانلود پاورپوینت مفهوم مشروعیت چیست,

مبانی نظری عدالت سازمانی و عدالت:عدالت سازمانی و عدالت ,مبانی نظری عدالت سازمانی و عدالت (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری عدالت سازمانی و عدالت

تحقیق درباره شغل کارشناس پایگاه داده:تحقیق در مورد شغل کارشناس پایگاه داده,تحقیق در رابطه با شغل کارشناس پایگاه داده,تحقیق با عنوان شغل کارشناس پایگاه داده,تحقیق با موضوع شغل کارشناس پایگاه داده,معرفی شغل کارشناس پایگاه داده,مسئولیت ها و وظایف کارشناس پایگاه داده,دانش و مهارت مورد نیاز کارشناس پایگاه داده,نحوه ورود به شغل و تحصیلات مورد نیاز کارشناس پایگاه داده,فرصت شغلی و با

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزي و ابراز وجود:مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزي و ابراز وجود,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,جرأت ورزي و ابراز وجود,مبانی نظری , پیشینه تحقیق ,جرأت ورزي , ابراز وجود

پاورپوینت مدل رقابت چندجانبه استاکلبرگ:پاورپوینت مدل رقابت چندجانبه استاکلبرگ,دانلود پاورپوینت مدل رقابت چندجانبه استاکلبرگ,پاورپوینت رایگان مدل رقابت چندجانبه استاکلبرگ,پاورپوینت تئوری بازی هنریک استاکلبرگ,پاورپوینت مدل رقابت استاکلبرگ,پاورپوینت تئوری بازی استکلبرگ,دانلود مدل رقابت چندجانبه استاکلبرگ,مدل رقابت چندجانبه استاکلبرگ,تحقیق مدل رقابت چندجانبه استاکلبرگ,پروژه مدل رقابت چندجانبه استاکلبرگ,دانلود پاورپوینت تئوری بازی هنریک استاکلبرگ,دانلود پاورپوینت مدل رقابت استاکلبرگ,دانلود پاورپوینت تئوری بازی استکلبرگ,

بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و بستک:بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و بستک,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پروتکل آموزش هوش هیجانی:پروتکل آموزش هوش هیجانی,پروتکل,آموزش هوش هیجانی