دریافت بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن می باشد.
کلمات کلیدی:بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن,پایانامه بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن,پایانامه کارشناسی ارشد بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن,دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن,پایانامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن


این پایانامه دارای 187 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

(M.A(

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.

نوع تحقیق انجام شده كاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.

یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتی­های مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنیژ

مقدمه:

قضاوت كه صدور حكم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی كه اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است كه اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.

به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است كه قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حكم فرض بر این است كه تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه كافی شده و ایرادات آنان بررسی و حكم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلكه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حكم است كه وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اكتفا به آنچه كه در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق كافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه كه به درستی گفته‌اند «اجرای حكم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی كه حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محكمه مراجعه كرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یك برگ كاغذ به عنوان حكم، مقصود او را تأمین نمی‌كند. زیرا حكمی كه به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حكم مهم‌تر از دادرسی و صدور حكم است، در نتیجه اجرای حكم است كه حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حكم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».

فهرست مطالب:

چکیده : 1

مقدمه: 2

مساله تحقیق: 4

فرضیه های تحقیق: 6

سوابق تحقیق 7

روش تحقیق 8

فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران 9

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن 10

گفتار اول:اصطلاح توقیف 10

گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال 12

گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و كلیات توقیف اموال 19

1- مقدمات اجرا 20

ب- ابلاغ حكم 22

پ- قابلیت اجرای حكم (معین بودن موضوع حكم) 23

ت- درخواست كتبی اجرای حكم از جانب محكومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او 25

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال 26

1- توقیف تأمینی 26

2- توقیف اجرایی 27

گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال 28

الف) توقیف اموال منقول 29

ب) توقیف اموال غیر‌منقول 33

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا 37

گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین 37

گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین 45

گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین 52

فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد 62

مبحث اول: توقیف در قوانین 64

گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین 64

1- ماده 96 اجرای احکام مدنی 65

1-1 – حقوق و مزایا : 65

1-1-2- حقوق مستخدم 65

1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند 66

2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : 67

3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد : 70

4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید : 72

2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : 73

3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : 75

4 – مقررات اجرای اسناد رسمی : 77

5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : 78

6- ماده 44 قانون کار : 79

تبصره: نفقه وكسور افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. 79

7- ماده 84 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: 79

8 - قانون اجازه كسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دریافتی های بدهكاران: 80

9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: 86

10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 87

مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا 89

گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم 89

انواع گوناگون استخدام 89

مستخدم کیست؟ 90

مستمری بگیر : 92

انواع مستمری: 92

گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل 93

الف. مستخدمین معیل 93

1-2. وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن 96

1-3. فرزندان و شرایط آنها 97

2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه 101

2-1. بستگان واجبالنفقه 102

2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه 106

2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب 106

3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل 109

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم 111

ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل 113

ج- پسران فاقد همسر 114

گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران 116

الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن 117

ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن 122

ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی 122

د. توقیف کسور بازنشستگی 127

گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته 130

الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه 130

ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته 135

گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه 137

الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله 138

ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه 139

مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141

گفتار اول: نحوه ابلاغ 141

گفتار دوم: ضمانت اجرا 145

فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149

مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت 150

گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت 150

گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان 151

گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف 155

گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته 155

گفتار پنجم : توقیف حقوق كارمند زن 157

گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الكفاله و وجه التزام از كارمندان 160

نتیجه گیری: 166

منابع تحقیق: 168

عنوان: بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

فرمت:word

تعداد صفحات:187

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت معماری آلمان درگذر زمان(بخش سوم):معماری آلمان در گذر زمان,پاورپوینت معماری آلمان در گذر زمان,دانلود پاورپوینت معماری آلمان در گذر زمان,معماری آلمان,پاورپوینت معماری آلمان,دانلود پاورپوینت معماری آلمان,معماری کهن آلمان ,پاورپوینت معماری کهن آلمان ,دانلود پاورپوینت معماری کهن آلمان ,مهندسی شهرسازی,پاورپوینت مهندسی شهرسازی,دانلود پاورپوینت مهندسی شهرسازی,مهندسی معماری,س

پاورپوینت طراحی پایگاه داده با استفاده از مدل داده ای REA:دانلود پاورپوینت طراحی پایگاه داده با استفاده از مدل داده ای REA,روند طراحی پایگاه داده,مدلسازی داده ها,نمودارهای ارتباط بین هویت‌ها(ER),انواع نمودارهای ارتباط بین هویت‌ها(ER),نمودار منبعرویدادعامل,قواعد نمودار منبعرویدادعامل,ارتباطات دادنی گرفتنی چرخه تجاری,تدوین نمودار REA,شناسایی رویدادهای مرتبط,شناسایی منابع و عوامل,تعیین چندینگی هر

حافظه RAM:حافظه RAM,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپونت تحلیل پایانه مسافربری بین المللی یوکوهاما:تحلیل ترمینال،سازه ترمینال،پلان طبقات

پیشینه پژوهش معاشرت و دوستی و روابط دختر و پسر پیش از ازدواج، دوستی با جنس مخالف:پیشینه پژوهش معاشرت و دوستی و روابط دختر و پسر پیش از ازدواج، دوستی با جنس مخالف,پیشینه معاشرت و دوستی و روابط دختر و پسر پیش از ازدواج، دوستی با جنس مخالف, پژوهش معاشرت و دوستی و روابط دختر و پسر پیش از ازدواج، دوستی با جنس مخالف,پیشینه پژوهش, معاشرت و دوستی و روابط دختر و پسر پیش از ازدواج، دوستی با جنس مخالف

پاورپوینت اختلال نارسایی گفتار:پاورپوینت اختلال نارسایی گفتار,دانلود پاورپوینت اختلال نارسایی گفتار,دانلود اختلال نارسایی گفتار,پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک,دانلود پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک,دانلود روانشناسی مرضی کودک,دانلود,روانشناسی مرضی کودک,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت روانشناسی

پاورپوینت رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس:پاورپوینت رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس,دانلود پاورپوینت رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس,دانلود رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس,رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس,تحقیق رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس,دانلود تحقیق رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس,پروژه رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس,دانلود پروژه رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس,روانشناسی,دا

آزمایش سازه:آزمایش سازه,پاورپوینت آزمایش سازه,تحقیق آزمایش ,مقاله آزمایش سازه,سازه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

موسیقی كلاسیك:موسیقی كلاسیك,موسیقی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله موسیقی كلاسیك,پژوهش موسیقی كلاسیك,تحقیق موسیقی كلاسیك,پروژه موسیقی كلاسیك

پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز:پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز ,مقاله پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز ,جزوه پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز ,تحقیق پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز ,تحقیق پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز