دریافت بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن می باشد.
کلمات کلیدی:بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن,پایانامه بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن,پایانامه کارشناسی ارشد بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن,دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن,پایانامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن


این پایانامه دارای 187 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

(M.A(

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.

نوع تحقیق انجام شده كاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.

یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتی­های مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنیژ

مقدمه:

قضاوت كه صدور حكم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی كه اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است كه اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.

به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است كه قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حكم فرض بر این است كه تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه كافی شده و ایرادات آنان بررسی و حكم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلكه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حكم است كه وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اكتفا به آنچه كه در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق كافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه كه به درستی گفته‌اند «اجرای حكم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی كه حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محكمه مراجعه كرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یك برگ كاغذ به عنوان حكم، مقصود او را تأمین نمی‌كند. زیرا حكمی كه به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حكم مهم‌تر از دادرسی و صدور حكم است، در نتیجه اجرای حكم است كه حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حكم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».

فهرست مطالب:

چکیده : 1

مقدمه: 2

مساله تحقیق: 4

فرضیه های تحقیق: 6

سوابق تحقیق 7

روش تحقیق 8

فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران 9

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن 10

گفتار اول:اصطلاح توقیف 10

گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال 12

گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و كلیات توقیف اموال 19

1- مقدمات اجرا 20

ب- ابلاغ حكم 22

پ- قابلیت اجرای حكم (معین بودن موضوع حكم) 23

ت- درخواست كتبی اجرای حكم از جانب محكومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او 25

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال 26

1- توقیف تأمینی 26

2- توقیف اجرایی 27

گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال 28

الف) توقیف اموال منقول 29

ب) توقیف اموال غیر‌منقول 33

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا 37

گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین 37

گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین 45

گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین 52

فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد 62

مبحث اول: توقیف در قوانین 64

گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین 64

1- ماده 96 اجرای احکام مدنی 65

1-1 – حقوق و مزایا : 65

1-1-2- حقوق مستخدم 65

1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند 66

2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : 67

3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد : 70

4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید : 72

2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : 73

3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : 75

4 – مقررات اجرای اسناد رسمی : 77

5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : 78

6- ماده 44 قانون کار : 79

تبصره: نفقه وكسور افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. 79

7- ماده 84 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: 79

8 - قانون اجازه كسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دریافتی های بدهكاران: 80

9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: 86

10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 87

مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا 89

گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم 89

انواع گوناگون استخدام 89

مستخدم کیست؟ 90

مستمری بگیر : 92

انواع مستمری: 92

گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل 93

الف. مستخدمین معیل 93

1-2. وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن 96

1-3. فرزندان و شرایط آنها 97

2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه 101

2-1. بستگان واجبالنفقه 102

2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه 106

2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب 106

3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل 109

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم 111

ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل 113

ج- پسران فاقد همسر 114

گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران 116

الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن 117

ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن 122

ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی 122

د. توقیف کسور بازنشستگی 127

گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته 130

الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه 130

ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته 135

گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه 137

الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله 138

ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه 139

مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141

گفتار اول: نحوه ابلاغ 141

گفتار دوم: ضمانت اجرا 145

فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149

مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت 150

گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت 150

گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان 151

گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف 155

گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته 155

گفتار پنجم : توقیف حقوق كارمند زن 157

گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الكفاله و وجه التزام از كارمندان 160

نتیجه گیری: 166

منابع تحقیق: 168

عنوان: بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

فرمت:word

تعداد صفحات:187

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی اثرات تنش خشکی بر آناتومی ریشک و ارتباط آن با عملکرد در ارقام مختلف گندم ((Triticum aestivum L و جو ( Hordeum vulgare):تنش خشکی, آناتومی ریشک ,عملکرد , ارقام مختلف گندم,Triticum aestivum L ,جو , Hordeum vulgare,رقم,ریشک, قطع آبیاری,گندم,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

ترجمه مقاله اضطراب:ترجمه مقاله اضطراب,ترجمه مقاله,اضطراب

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان در نمایندگیهای مجاز ایران خودرو خراسان:بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان در نمایندگیهای مجاز ایران خودرو خراسان,تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان در نمایندگیهای مجاز ایران خودرو خراسان,بررسی تاثیر مدیریت دانش, مدیریت روابط مشتریان , نمایندگیهای مجاز ایران خودرو خراسان

پاورپوینت انرژی های خورشیدی:دانلود پاورپوینت انرژی های خورشیدی,انرژی های خورشیدی,نیروگاههای حرارتی خورشید,سیستمهای فتوولتاییک ,پاورپوینت انرژی های خورشیدی,دودکش‌های خورشیدی,انرژی,سیستم پمپاژ خورشیدی,نیروگاه

پاورپوینت لیفتراک:لیفتراک, پاورپوینت لیفتراک, دانلود پاورپوینت لیفتراک,ملحقات لیفتراک,ملحقات لیفتراک,ملحقات لیفتراک,نحوه کار و انواع لیفتراک, پاورپوینت نحوه کار و انواع لیفتراک, دانلود پاورپوینت نحوه کار و انواع لیفتراک,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,دانلود پاورپوینت مهندسی

اثرات پیش بینی نشده سن مرغان مادر بر روی عملكرد جوجه ها:سن مرغ مادر و تاثثیر روی تخم,تخم مرغ,نحوه ی تولید تخم,تاثیر سن مادر مرغ بر روی تخم و جوجه ها,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت هندسه کاربردی:دانلود پاورپوینت هندسه کاربردی,پاورپوینت هندسه کاربردی رشته مهندسی معماری,پاورپوینت در مورد هندسه کاربردی

پاورپوینت موزه گوگنهایم در بیلبائو:پاورپوینت موزه گوگنهایم در بیلبائو

پاورپوینت روسازی:پاورپوینت روسازی,دانلود پاورپوینت روسازی,پاورپوینت عمران و ساختمان,دانلود پاورپوینت عمران و ساختمان,پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت معماری,پاورپوینت دانشجویی روسازی,دانلود پاورپوینت دانشجویی,مقاله دانشجویی روسازی,پژوهش دانشجویی روسازی,تحقیق دانشجویی روسازی,پروژه دانشجویی روسازی

پاورپوینت سيستم هاي اطلاعات استراتژيک:پاورپوینت سيستم هاي اطلاعات استراتژيک,سيستم هاي اطلاعات استراتژيک,سيستم اطلاعات سازماني ,تعريف سيستم هاي اطلاعات استراتژيک,چهار ترکیب متمایز استراتژی سیستم اطلاعات ,معماري سيستم هاي اطلاعات استراتژيک در سازمان,اهميت معماري براي سيستم هاي اطلاعات استراتژيک,فرايند تهيه معماري سيستم هاي اطلاعات استراتژيک,برنامه ريزي سيستم هاي اطلاعات استراتژيک,طراحي سيستم هاي اطلاعات استرتژيک,استراتژي اطلاعات,