دریافت بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر می باشد.
کلمات کلیدی:هوش دانش آموزان,خلاقیت دانش آموزان,بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر,هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی,همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان,پروژه,پژوهش,مقاله,تحقیق,پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه

چكیده:

در این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.

جامعه آماری ما در این تحقیق دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر می‌باشد.

حجم نمونه ما در این تحقیق 100 نفر می‌باشد كه از این 100نفر پسر 50 نفر و 50 دختر می‌باشند.

و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است.

در این پژوهش از آزمونهای ریون برای سنجش هوش و آزمون خلاقیت تورنس جهت شنجش خلاقیت دانش‌آموزان مقطع دبیرستانهای شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گردیده است.

در این پژوهش چهار فرضیه مطرح گردیده است.

1- بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر همبستگی وجود دارد. نتایج تحیق حاضر نشان می‌دهد كه ضریب همبستگی محاسبه شده بین بهرة هشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر (43%) كه در سطح (1%) می‌باشد، معنادار می‌باشد.

2- بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر همبستگی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد كه ضریب همبستگی محاسبه شده بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌ آموزان دفتر (9%) كه در سطح (1%) می‌باشد، معنادار است.

3- بین میزان بهرة هوشی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد كه t محاسبه شده میزان بهره هوشی دانش آموزان دختر و پسر (575/0) در سطح (5/0) معنادار نیست، یعنی بین آنها تفاوت معناداری وجود ندارد.

4- بین میزان خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد كه t محاسبه شده میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر (08/2) در سطح (5/0) معنا‌دار می‌باشد.

فهرست مطالب:

چكیده تحقیق

فصل اول : كلیات تحقیق .......................

مقدمه.................................... 4

بیان مسئله............................... 8..

اهمیت تحقیق............................. 10..

اهداف تحقیق............................. 10..

فرضیه‌های تحقیق.......................... 11..

تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها............ 11..

فصل دوم : (ادبیات و پیشینه تحقیق)

تعریف خلاقیت............................. 14..

ماهیت استعداد خلاق....................... 16..

رابطة خلاقیت و محیط خانوادگی............. 18..

مردان و زنان خلاق ....................... 19..

روشهای پرورش خلاقیت...................... 20..

عوامل موثر بر خلاقیت‌..................... 22..

تمركز به عنوان كلید خلاقیت .............. 25..

برای پرورش خلاقیت كنكاش مغزی بهترین خلاقیت است 25

محیط مساعد برای ایجاد رفتار خلاق......... 28..

عواملی كه مانع خلاقیت می‌شوند ............ 29..

خلاقیت و هوش ............................ 33..

هوش چیست................................ 38..

تقسیمات و طبقه‌بندی هوش ................. 38..

عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش........... 40..

تحقیقات انجام شده....................... 45..

فصل سوم : (روش اجرای تحقیق

جامعه آماری............................. 49..

نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار اندازه‌گیری (اعتبار آزمون)......... 49..

روش جمع‌آوری اطلاعات...................... 51..

روش آماری ....................... 52

فصل چهارم : (تجزیه و تحلیل داده‌ها)

توصیف داده‌ها............................ 54..

فصل پنجم :

مقدمه .................................. 62..

خلاصة تحقیق.............................. 62..

یافته‌های تحقیق........................... 3..

پیشنهادها............................... 65..

محدودیتها............................... 66..

منابع .................................. 68..

ضمائم

فهرست جداول

جدول 1-4 میانگین و انحراف استاندارد دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقیت .............................. 54

جدول 2-4 میانگین و انحراف استاندارد دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقیت ......................... 54

جدول 3-4 آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقیت............................... 58

جدول 4-4 آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقیت ......................... 59

جدول 5-4 آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزة هوش........................ 59

جدول 6-4 آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزة خلاقیت ..................... 60

فهرست نمودارها صفحه

نمودار شماره 1 : نمودار چند ضلعی نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در حوزة هوش .......................... 55

نمودار شماره 2: نمودار چند ضلعی نمرات دانش آموزان دختر و پسر در حوزة خلاقیت......................... 55

نمودار شماره 3: نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزة هوش .......................................... 56..

نمودار شماره 4 : نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزة خلاقیت .......................................... 56..

نمودارشماره 5 : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزة هوش .......................................... 57..

نمودار شماره 6 : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزة خلاقیت .......................................... 57..

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت منوریل قم:دانلود پاورپوینت منوریل قم,بررسی پروژه منوریل قم,پاورپوینت منوریل قم,حمل و نقل,منوریل,پاورپوینت منوریل,پروژه منوریل قم,بررسی روند احداث منوریل قم,پاورپوینت شهرسازی,پاورپوینت حمل و نقل

پاورپوینت سرمایه گذاری به سبک وارن بافت:پاورپوینت سرمایه گذاری به سبک وارن بافت,دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری به سبک وارن بافت,پاورپوینت رایگان سرمایه گذاری به سبک وارن بافت,پاورپوینت وارن بافت کیست,پاورپوینت زندگینامه وارن بافت,پاورپوینت زندگی نامه وارن بافت,پاورپوینت بیوگرافی وارن بافت,دانلود سرمایه گذاری به سبک وارن بافت,سرمایه گذاری به سبک وارن بافت,تحقیق سرمایه گذاری به سب

پاورپوینت ایمنی فردی:ایمنی فردی,پاورپوینت ایمنی فردی,پاورپوینت رشته معماری,ایمنی فردی معماری

پاورپوینت گرانیت چیست؟:گرانیت چیست, پاورپوینت گرانیت چیست, دانلود پاورپوینت گرانیت چیست,کاربردهای گرانیت, پاورپوینت کاربردهای گرانیت,دانلود پاورپوینت کاربردهای گرانیت,کاربردهای گرانیت, پاورپوینت کاربردهای گرانیت,دانلود پاورپوینت کاربردهای گرانیت,معانی مختلف گرانیت, پاورپوینت معانی مختلف گرانیت,دانلود پاورپوینت معانی مختلف گرانیت,ساختهای داخلی گرانیت,پاورپو

جزوه بیوشیمی (بخش اول):دانلود جزوه بیوشیمی (بخش اول) ,جزوه بیوشیمی (بخش اول) ,دانلود بیوشیمی (بخش اول) ,دانلود جزوه,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه,پژوهش,پایان نامه,مقاله,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه,دانلود مقاله,دانلود جزوه

تحقیق توزیع پوآسون و نرمال:تحقیق توزیع پوآسون و نرمال,تحقیق توزیع پوآسون,تحقیق توزیع نرمال,پوآسون,توزیع پوآسون و نرمال,پوآسون و نرمال,بررسی توزیع پوآسون و نرمال,مقاله پوآسون,بررسی توزیع پوآسون و نرمال,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت امید به زندگی چیست:پاورپوینت امید به زندگی چیست,دانلود پاورپوینت امید به زندگی چیست,پاورپوینت رایگان امید به زندگی چیست,پاورپوینت احتمال بقاء,پاورپوینت عمر متوسط,پاورپوینت پهنه عمر,پاورپوینت تعریف امید به زندگی,پاورپوینت مفهوم امید به زندگی,دانلود امید به زندگی چیست,امید به زندگی چیست,تحقیق امید به زندگی چیست,پروژه امید به زندگی چیست,دانلود پاورپوینت احت

ترجمه مقاله بسمت پلیمرهای انعطاف پذیر و ابزار کاغذی ذخیره سازی انرژی:ترجمه مقاله بسمت پلیمرهای انعطاف پذیر و ابزار کاغذی ذخیره سازی انرژی,ترجمه مقاله ,بسمت پلیمرهای انعطاف پذیر و ابزار کاغذی ذخیره سازی انرژی

پاورپوینت بررسی روستای ابرسج شاهرود:پاورپوینت بررسی روستای ابرسج شاهرود,پاورپوینت, بررسی روستای ابرسج شاهرود,روستای ابرسج شاهرود,پاروستای ابرسج ,شاهرود

پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگه دارنده و مواد افزودنی در شیر:جستجو و اندازه گیری عوامل نگه دارنده و مواد افزودنی در شیر,پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگه دارنده و مواد افزودنی در شیر,دانلود پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگه دارنده و مواد افزودنی در شیر,عوامل نگه دارنده و مواد افزودنی در شیر,مواد افزودنی شیر,عوامل نگه دارنده شیر,پاورپوینت,دانلود پاورپوینت