دریافت: رابطه سطح سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان در استفاده از اینترنت

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد رابطه سطح سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان در استفاده از اینترنت می باشد.
کلمات کلیدی:سواد رسانه‌ای , سواد سلامت, دانشجویان , استفاده از اینترنت,اطلاعات سلامت, اینترنت,پروژه,پژوهش,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

رابطه سطح سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان در استفاده از اینترنت

هدف از این پژوهش ارائه تعاریف مختلف سواد رسانه‌ای از دیدگاههای مختلف صاحبنظران و تبیین مفهوم سواد رسانه‌ای، سواد سلامت، ارزیابی سطح سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. مهم ترین مساله و هدف تحقیق، میزان سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان و ارتباط بین سواد رسانه‌ای و سواد سلامت در استفاده از اینترنت است. سطح سواد به مفهوم سواد رسانه‌ای بر اساس مدل ec کمیسیون اروپا و سواد سلامت بر اساس مدل نات بیم پرداخته شده است. بدین منظور بر اساس مبانی نظری تحقیق متغیرها تعریف و فرضیه های تحقیق تدوین گردیده است. با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه داده ها گردآوری شده است. روش نمونه گیری، طبقه بندی خوشه ای متناسب با حجم می باشد؛ حجم نمونه 400 نفر تعیین شده است و به دنبال آن در دو سطح توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برخی از نتایج تحقیق به این شرح است:

سطح سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان متوسط می باشد.

بین سواد رسانه‌ای و سواد سلامت رابطه وجود دارد.

بین جنسیت و سواد رسانه‌ای رابطه وجود ندارد.

بین جنسیت و سواد سلامت رابطه وجود ندارد.

بین میزان سواد رسانه‌ای و میزان استفاده از اطلاعات سلامت اینترنت رابطه وجود دارد.

کلمات کلیدی:سواد رسانه‌ای- سواد سلامت- اطلاعات سلامت- اینترنت

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 6

1-1 تعریف مساله. 7

2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق: 9

3- 1سوال یا سوالات تحقیق: 11

4-1 فرضیه یا فرضیه ها: 11

5-1 اهداف تحقیق. 12

فصل دوم:مرور ادبیات تحقیق. 13

1-2 مقدمه: 14

2-2 مرور تاریخی سواد رسانه‌ای.. 14

3-2 مرور تجربی: 16

1 -3-2تحقیق های داخلی. 16

2-3-2 تحقیق های خارجی. 20

3-3-2 قلمرو پژوهش سواد رسانه‌ای.. 22

4-3-2 سواد رسانه‌ای در بریتانیا 22

5-3- 2 سواد رسانه‌ای در آمریکا 24

6-3-2 سواد رسانه‌ای در کانادا 25

7-3-2 سواد رسانه‌ای در استرالیا 25

8-3-2 سواد رسانه‌ای در ژاپن. 26

9-3-2 اتحادیه اروپا و سواد رسانه‌ای.. 27

10 -3- 2یونسکو و سواد رسانه‌ای.. 28

4-2 مرور مفهومی سواد رسانه‌ای.. 29

1-4-2 تعریف سواد رسانه‌ای.. 29

2-4-2 اهمیت واهداف آموزش سواد رسانه‌ای.. 37

3-4-2 عناصر سواد رسانه‌ای.. 39

4-4-2 ویژگی های سواد رسانه‌ای.. 42

5-4-2 ابعاد سواد رسانه‌ای.. 43

6-4-2 مفاهیم کلیدی در سواد رسانه‌ای.. 44

7-4-2 اصول سواد رسانه‌ای.. 46

8-4-2 سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی.. 47

5-2 چارچوب مفهومی سواد سلامت.. 51

1-5-2 تعریف سواد سلامت.. 51

2-5-2 عناصر سواد سلامتی. 53

3-5-2 سواد سلامت از نظر نات بیم 55

6-2 ارتباطات سلامت.. 58

1 -6-2اینترنت و ارتباطات سلامت.. 58

2-6-2 اینترنت و اطلاعات سلامت.. 59

3-6-2 اینترنت و جستجوی اطلاعات سلامت.. 61

7-2 مروری بر نظریه های تحقیق. 62

1-7-2 سواد رسانه‌ای از نظر تامن. 65

2-7-2 سواد رسانه‌ای از نظر پاتر. 67

3-7-2 نظریه های رسانه در تعامل با سواد رسانه‌ای.. 73

فصل سوم: روش تحقیق. 89

مقدمه: 90

1-3- تكنیك‌های جمع‌آوری اطلاعات: 90

2-3واحد تحلیل و سطح تحلیل و سطح مشاهده 91

3-3 نمایی از جامعة آماری:. 91

4-3حجم نمونه: 93

5-3 شیوه نمونه‌گیری.. 93

6-3 پایایی و اعتبار تحقیق. 98

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 99

فصل چهارم: یافته های تحقیق. 100

مقدمه: 101

فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری.. 153

مقدمه. 154

1-5 نتایج توصیفی: 154

2-5 نتایج تحلیلی. 157

پیشنهادات: 162

فهرست منابع: 163

فهرست جداول

جدول 1- 1 اهداف اصلی سواد رسانه‌ای.. 38

جدول1-2 مرور چارچوب ها و تعاریف سواد رسانه‌ای.. 41

جدول 2-2 ارزیابی انتقادی محتوا 50

جدول شماره 1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 102

جدول شماره 2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل. 103

جدول شماره 3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل اصلی استفاده از اینترنت.. 104

جدول شماره 4 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی. 105

جدول شماره 5: توزیع فراوانی وضعیت پاسخگویان برحسب سن و سالهای استفاده از اینترنت.. 106

جدول شماره 6: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت هزینه زندگی و اینترنت پاسخگویان. 107

جدول شماره 7: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اولویت اول برای استفاده از اطلاعات سلامت در اینترنت.. 108

جدول شماره 8:توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اولویت دوم برای استفاده از اطلاعات سلامت در اینترنت.. 109

جدول شماره 9: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اولویت سوم برای استفاده از اطلاعات سلامت در اینترنت.. 110

جدول شماره 10: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اولویت چهارم برای استفاده از اطلاعات سلامت در اینترنت.. 111

جدول شماره 11: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نحوه آشنایی با سایت های پزشکی. 112

جدول شماره 12: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تاثیر اطلاعات سلامت اینترنت بر موارد سلامتی. 113

جدول شماره 13: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استفاده از اینترنت برای ارتباط درباره سلامتی. 114

جدول شماره 14: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دلایل جستجوی اطلاعات سلامت در اینترنت.. 115

جدول شماره 15: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب موارد مرتبط با سواد سلامت.. 117

جدول شماره 16: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سواد سلامت در اینترنت.. 119

جدول شماره 17: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تولید محتوا در اینترنت.. 121

جدول شماره 18: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رفتار،فهم و استفاده کاربر از اینترنت.. 122

جدول شماره 19: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رفتار انتقادی کاربر. 125

جدول شماره 20: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شناخت در خصوص قوانین در مورد تبلیغات.. 126

جدول شماره 21: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب کلیک عمدی روی تبلیغات.. 126

جدول شماره 22: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب کلیک غیرعمدی روی تبلیغات.. 126

جدول شماره 23: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مهارت های کاربر در اینترنت.. 127

جدول شماره 24: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رفتار کاربر در مواجهه با بیان یک موضوع در سایت های مختلف.. 129

جدول شماره 25: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استفاده روزانه از اینترنت (ساعت) 130

جدول شماره 26: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مهارتهای اینترنت و زبان انگلیسی. 131

جدول شماره 27:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سواد رسانه‌ای، سواد سلامت و اطلاعات سلامت.. 132

جدول شماره 28: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقوله بندی سواد رسانه‌ای.. 132

جدول شماره 29: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقوله بندی سواد سلامت.. 133

جدول شماره30: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقوله بندی اطلاعات سلامت.. 134

جدول شماره 31: رابطه جنسیت با سواد رسانه‌ای.. 135

جدول شماره 32: رابطه جنسیت با سواد سلامت.. 135

جدول شماره 33: رابطه جنسیت با اطلاعات سلامت.. 136

جدول شماره 34: رابطه جنسیت و مقوله بندی سواد رسانه‌ای.. 136

جدول شماره 35: رابطه جنسیت و مقوله بندی سواد سلامت.. 137

جدول شماره 36: رابطه جنسیت و مقوله بندی اطلاعات سلامت.. 138

جدول شماره 37: رابطه مقوله های سواد رسانه‌ای،سواد سلامت و اطلاعات سلامت برحسب گروه رشته ای.. 139

جدول شماره 38: رابطه مقوله سواد رسانه‌ای و گروه تحصیلی. 140

جدول شماره 39: رابطه مقوله سواد سلامت و گروه تحصیلی. 140

جدول شماره 40: رابطه مقوله اطلاعات سلامت و گروه تحصیلی. 141

جدول شماره 41: رابطه مقوله اطلاعات سلامت و رشته تحصیلی. 142

جدول شماره 42: رابطه مقوله سواد سلامت و رشته تحصیلی. 143

جدول شماره 43: رابطه مقوله اطلاعات سلامت و رشته تحصیلی. 144

جدول شماره 44:رابطه سواد رسانه‌ای و اطلاعات سلامت.. 145

جدول شماره 45:رابطه سواد سلامت و اطلاعات سلامت.. 145

جدول شماره 46:رابطه سواد سلامت و سواد رسانه‌ای.. 145

جدول شماره 47:رابطه جنسیت و نحوه استفاده (رفتن به صفحات سایت بدون استفاده از موتورهای جستجو) 146

جدول شماره 48: رابطه جنسیت و نحوه استفاده (صفحه ای است که توسط یک ایمیل، وبلاگ، یا سایت شبکه ای اجتماعی لینک، یا توصیه شده است) 147

جدول شماره 49:رابطه جنسیت و نحوه استفاده(از موتور جستجو گر استفاده می کنم(مثل گوگل یا یاهو)) 148

جدول شماره 50: رابطه نحوه استفاده(مستقیما به صفحات مشخص می روم بدون اینکه از موتور جستجو گر استفاده کنم) با گروه تحصیلی 149

جدول شماره 51:رابطه نحوه استفاده(صفحه ای است که توسط یک ایمیل، وبلاگ، یا سایت شبکه ای اجتماعی لینک، یا توصیه شده است) با گروه تحصیلی. 150

جدول شماره 52:رابطه نحوه استفاده(استفاده از موتور جستجوگر) با گروه تحصیلی. 151

جدول شماره 53:رابطه سالهای استفاده از اینترنت و اطلاعات سلامت.. 152

جدول شماره 54:رابطه سالهای استفاده از اینترنت وسواد رسانه‌ای.. 152

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت زندگینامه و آثار نورمن گریشمن:پاورپوینت زندگینامه و آثار نورمن گریشمن ,پاورپوینت زندگینامه نورمن گریشمن ,پاورپوینت آثار نورمن گریشمن ,پاورپوینت نورمن گریشمن ,پاورپوینت زندگینامه و آثار گریشمن ,زندگینامه و آثار نورمن گریشمن ,زندگینامه نورمن گریشمن ,آثار نورمن گریشمن ,نورمن گریشمن ,زندگینامه و آثار گریشمن

گزارش کارآموزی ایران خودرو:گزارش کارآموزی ایران خودرو,دانلود گزارش کارآموزی ایران خودرو,دانلود کارآموزی,کارآموزی ایران خودرو,کارآموزی,دانلود کارآموزی مکانیک,کارآموزی مکانیک

پاورپوینت سازه های فولادی:سازه‌های فولادی,سازه‌,پاورپوینت سازه‌های فولادی,دانلود پاورپوینت سازه‌های فولادی,مقاله سازه‌های فولادی,پروژه سازه‌های فولادی,دانلود پروژه سازه‌های فولادی,جزوه سازه‌های فولادی,دانلود سازه‌های فولادی,پژوهش سازه‌های فولادی,دانلود پژوهش سازه‌های فولادی,تحقیق سازه‌های فولادی,عمران,مقاله عمران,دانلود مقاله عمران,پروژه عمران,دانلود پروژه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روان:مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روان ,مبانی نظری پایان نامه سلامت روان ,مبانی و پیشینه نظری سلامت روان ,فصل دوم پایان نامه سلامت روان ,مبانی نظری سلامت روان ,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روان ,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش سلامت روان ,سلامت روان

پاورپوینت آموزش روش های سنتی معماری:دانلود پاورپوینت آموزش روش های سنتی معماری,آموزش روش های سنتی معماری,معماری سنتی,مدرسه معماری در فقدان معماری,پاورپوینت آموزش سنتی معماری,پاورپوینت آموزش روش های سنتی معماری,پاورپوینت معماری سنتی,مباحث نظری و آموزش سنتی معماری

پاورپوینت حمام نواب تهران:دانلود پاورپوینت حمام نواب تهران ,حمام نواب تهران ,پاورپوینت آشنایی با حمام نواب تهران ,پاورپوینت حمام تاریخی نواب تهران,حمام نواب,معماری حمام نواب تهران,پاورپوینت حمام نواب تهران,حمام تاریخی نواب

پاورپوینت نظریه های شهرسازی در نیمه دوم قرن نوزدهم:دانلود پاورپوینت نظریه های شهرسازی در نیمه دوم قرن نوزدهم,نظریه های شهرسازی,دانلود پاورپوینت معماری,پاورپوینت شهرسازی در قرن نوزدهم,پاورپوینت نظریه های شهرسازی,شهرسازی در نیمه دوم قرن نوزدهم,شهرسازی,شهرسازی فرهنگ گرا,پاورپوینت شهرسازی

پاورپوینت اصول و فنون تبلیغات:دانلود پاورپوینت اصول و فنون تبلیغات,اصول و فنون تبلیغات,ادیداس,پاورپوینت تبلیغات تجاری ,اصول تبلیغات,پاورپوینت اصول و فنون تبلیغات,تبلیغات,آدیداس,بازاریابی,پاورپوینت اصول تبلیغات

مبانی و پیشینه نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده:سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده,مبانی و پیشینه نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده,پیشینه نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده

پاورپوینت نمونه موردی مهد کودک از نظر ارگونومی رنگ و نور و روانشناسی و تاثیر در کودک:دانلود پاورپوینت نمونه موردی مهد کودک از نظر ارگونومی رنگ و نور و روانشناسی و تاثیر در کودک,ارگونومی مهدکودک,مهدکودک,ارگونومی رنگ و نور و روانشناسی و تاثیر در کودک,پاورپوینت نمونه موردی مهد کودک,ارگونومی رنگ و نور