دانلود فایل با عنوان بررسی موسیقی آرام بخش بر رضایت شغلی کارمندان آموزش و پرورش

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی موسیقی آرام بخش بر رضایت شغلی کارمندان آموزش و پرورش می باشد.
کلمات کلیدی:موسیقی آرام ,رضایت شغلی, کارمندان

بررسی موسیقی آرام بخش بر انگیزش و رضایت شغلی کارمندان در سازمانها به خصوص آموزش و پرورش ، بحث بهره‌وری و ارتقای انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آنها، از جمله مباحث مدیریتی امروز است که از اهمیت خاصی برخوردار است. انگیزش از دیدگاه علم مدیریت امروز، مهمترین زمینه و عامل انجام کار در سازمانها و در نهایت بهره وری به شمار می‌رود. در پروژه زیر تاثیر موسیقی آرام بخش بر انگیزش و رضایت شغلی کارکنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بدیهی است که در ادامه وظیفه هدایت و رهبری مدیریت ایجاد انگیزه در کارکنان و کارمندان را می‌توان یکی از وظایف مهم مدیریت بیان کرد. مطالعات نشان می‌دهد بودن یک محرک مانند گوش فرا دادن به یک موسیقی آرام بخش با داشتن انگیزه با افزایش بهره‌وری نیروی انسانی ارتباط مستقیم دارد. میزان عملکرد یک فرد تابعی از توانایی و انگیزش اوست. اولین عامل (توانایی) تعیین می کند که او چه می‌تواند بکند و دومین عامل (انگیزش) مشخص می کند که او چه می خواهد انجام دهد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2 - بیان مساله. 3

1-3 - اهمیت موضوع تحقیق.. 8

1-3-1 -گونه های مختلف رضایت... 9

1-4- اهداف پژوهش.... 10

1-4-1- هدف اصلی.. 10

1-5 - فرضیات تحقیق.. 13

1-5-1 - فرضیه اهم.. 14

1-6 - تعاریف عملیاتی.. 16

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2-1- رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن. 20

2-2- نظریه های رضایت شغلی.. 29

2-3- تاثیر موسیقی بر رضایت شغلی.. 33

2-4- موسیقی در محل کار. 41

2-4-1- تاثیر موسیقی در محل کار. 41

2-4-2- موسیقی در انواع محیط های کاری.. 42

2-4-3- پخش موسیقی در محیط کار. 43

2-5- تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق.. 45

2-5-1- علل و پیامدهای رضایت و عدم رضایت... 66

2-5-2- پیامدهای رضایت و عدم رضایت... 67

2-6- شاخصهایی برای اندازه گیری مولفه های سه دسته از ابعاد یا عوامل سازمانی ـ گروهی و فردی.. 75

2-7- تشریح پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی در چارچوب دو دیدگاه حالات و مشرب شخصی و موقعیتی 76

2-8- محدودیتهای تحقیق.. 79

2-9- پیشنهادات... 79

2-10- پیشنهاد برای مدیریت سازمان. 80

2-11- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی.. 81

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 83

3-2- پیمایش.... 83

3-3- جامعه آماری تحقیق.. 83

3-4- روش نمونه گیری.. 83

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات... 84

3-6- اعتبار علمی ابزار گردآوری اطلاعات... 84

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها86

3-8- روش و نحوه اجرای پژوهش.... 86

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه. 88

4-2- توصیف نمونه دبیران. 88

4-3- توصیف نمونه مدیران. 93

4-4- بررسی فرضیات پژوهش.... 97

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 116

5-2- اشاره به نتایج پژوهش.... 116

5-3- محدودیت های پژوهش.... 117

5-4- پیشنهادات اجرایی.. 117

5-5- پژوهش های آتی.. 119

5-6- بررسی نتایج خود با نتایج داخلی و خارجی.. 119

پیوست... 121

فهرست جداول

جدول 3-1: توزیع نمونه آماری فرهنگیان به تفکیک اداری و آموزشی.. 84

جدول 3-2 : تناظر سوال های پرسشنامه مدیران و معاونان با هر یک از مولفه ها85

جدول 4-1: فراوانی های مربوط به جنسیت... 88

جدول 4-2: فراوانی های مربوط به سطح تحصیلات... 89

جدول 4-3: فراوانی های مربوط به سابقه کار. 90

جدول 4-4: فراوانی های مربوط به وضعیت تأهل كارمندان. 91

جدول 4-5: فراوانی های مربوط به کار اضافی كارمندان. 91

جدول 4-6: فراوانی های مربوط به محل كار یا کار كارمندان. 92

جدول 4-7: جمع رضایت شغلی كارمندان. 92

جدول 4-8: فراوانی های مربوط به جنسیت مدیران. 93

جدول 4-9: فراوانی های مربوط به سطح تحصیلات مدیران. 93

جدول 4-10: فراوانی های مربوط به سابقه كار یا کار مدیران. 94

جدول 4-11: فراوانی های مربوط به وضعیت تأهل مدیران. 95

جدول 4-12: فراوانی های مربوط به محل كار مدیران. 95

جدول 4-13: نمره رضایت شغلی مدیران. 96

جدول 4-14: میانگین و انرحاف استاندارد نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب جنس.... 97

جدول 4-15: نتایج آزمون T در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب جنس.... 98

جدول 4-17: نتایج آزمون F در مورد تفاوت بین میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به سطح تحصیلات آنها100

جدول 4-18: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به سابقه كار آنها101

جدول 4-19: نتایج آزمون F در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به سابقه كار آنها102

جدول 4-20: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به وضعیت تأهل.. 103

جدل 4-21: نتایج آزمون T در مورد مقایسه میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به وضعیت تاهل 104

جدول 4-22: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب اضافه كار. 105

جدول 4-23: نتایج آزمون T در مورد مقایسه میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به اضافه كار 106

جدول 4-24: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی مدیران بر حسب جنسیت... 107

جدول 4-25: نتایج آزمون T در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به جنسیت آنها108

جدول 4-26: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سطح تحصیلات آنها109

جدول 4-27: نتایج آزمون F در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سطح تحصیلات آنها110

جدول 4-28: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سابقه کار آنها110

جدول 4-29: نتایج آزمون F در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سابقه کار آنها112

جدول 4-30: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی مدیران بر حسب وضعیت تاهل.. 113

جدول 4-31: نتایج آزمون T در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به وضعیت تأهل آنها114

فهرست نمودار

نمودار 4-1: میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب جنس.... 97

نمودار 4-2: میانگین نمرات رضایت شغلی بین كارمندان بر حسب تحصیلات... 99

نمودار 4-3: میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به سابقه كار. 101

نمودار 4-4: میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به وضعیت تأهل.. 103

نمودار 4-5: میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب اضافه كار. 105

نمودار 4-6: میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران بر حسب جنسیت... 107

نمودار 4-7: میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سطح تحصیلات آنها109

نمودار 4-8: میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سابقه کار آنها111

نمودار 4-9: میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران بر حسب وضعیت تأهل.. 113

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه رفتار سنخ الف:پرسشنامه رفتار سنخ الف,پرسشنامه ,رفتار سنخ الف

دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان):دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان تصمیم گیری و حل مسأله در حجم 33 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل,دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش),رابطه فراگرد تصمیم گیری و حل مسأله ,فراگرد مسأله یابی در سازمانها,مسأله یابی,

پاورپوینت روستای کاهو مشهد:دانلود پاورپوینت روستای کاهو مشهد,روستای کاهو مشهد,پروژه روستا,پاورپوینت تحلیل روستای کاهو,آشنایی با روستای کاهو مشهد,پاورپوینت روستای کاهو مشهد,روستای کاهو,تحلیل روستای کاهو,پاورپوینت روستا

ایمنی و ایزو:ایمنی,ایزو,حفاظت شخصی,حفاظت,iso,پاورپوینت,دانلود پاورپوینت

علت افت تحصیلی و راهکارهای کاهش آن:افت تحصیلی,علت افت تحصیلی,دانلود تحقیق,راهکارهای کاهش افت تحصیلی,کاهش افت تحصیلی,روش های بهبود تحصیلی

پاورپوینت بررسی نقش فناوری اطلاعات و كارآفرینی در توسعه مجمع خیرین:دانلود پاورپوینت نقش فناوری اطلاعات و كارآفرینی در توسعه مجمع خیرین,پاورپوینت نقش فناوری اطلاعات و كارآفرینی در توسعه مجمع خیرین,نقش فناوری اطلاعات و كارآفرینی در توسعه مجمع خیرین,نقش فناوری اطلاعات,نقش كارآفرینی,در توسعه مجمع خیرین,نقش فناوری اطلاعات در توسعه مجمع خیرین,نقش كارآفرینی در توسعه مجمع خیرین,چه عواملی دانایی را افزایش می دهد؟,

دولت الكترونیك:دولت الكترونیك,الكترونیك,تحقیق الكترونیك,تحقیق دولت الكترونیك,بررسی الكترونیك,اهمیت ایجاد دولت الكترونیك,دانلود مقاله دولت الكترونیك,دانلود تحقیق بررسی دولت الكترونیك,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

الماس:پاورپوینت الماس ,دانلود پاورپوینت الماس ,خرید پاورپوینت الماس ,دانلود و خرید پاورپوینت الماس

پیشینه و مبانی نظری استانداردهای زیست محیطی:پیشینه و مبانی نظری استانداردهای زیست محیطی, مبانی نظری استانداردهای زیست محیطی,پیشینه نظری استانداردهای زیست محیطی,پیشینه و مبانی نظری,استانداردهای زیست محیطی,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث:قانون اصلاح,قانون بیمه اجباری,مسوولیت مدنی,دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی,شخص ثالث,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق