دانلود فایل با عنوان بررسی موسیقی آرام بخش بر رضایت شغلی کارمندان آموزش و پرورش

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی موسیقی آرام بخش بر رضایت شغلی کارمندان آموزش و پرورش می باشد.
کلمات کلیدی:موسیقی آرام ,رضایت شغلی, کارمندان

بررسی موسیقی آرام بخش بر انگیزش و رضایت شغلی کارمندان در سازمانها به خصوص آموزش و پرورش ، بحث بهره‌وری و ارتقای انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آنها، از جمله مباحث مدیریتی امروز است که از اهمیت خاصی برخوردار است. انگیزش از دیدگاه علم مدیریت امروز، مهمترین زمینه و عامل انجام کار در سازمانها و در نهایت بهره وری به شمار می‌رود. در پروژه زیر تاثیر موسیقی آرام بخش بر انگیزش و رضایت شغلی کارکنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بدیهی است که در ادامه وظیفه هدایت و رهبری مدیریت ایجاد انگیزه در کارکنان و کارمندان را می‌توان یکی از وظایف مهم مدیریت بیان کرد. مطالعات نشان می‌دهد بودن یک محرک مانند گوش فرا دادن به یک موسیقی آرام بخش با داشتن انگیزه با افزایش بهره‌وری نیروی انسانی ارتباط مستقیم دارد. میزان عملکرد یک فرد تابعی از توانایی و انگیزش اوست. اولین عامل (توانایی) تعیین می کند که او چه می‌تواند بکند و دومین عامل (انگیزش) مشخص می کند که او چه می خواهد انجام دهد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2 - بیان مساله. 3

1-3 - اهمیت موضوع تحقیق.. 8

1-3-1 -گونه های مختلف رضایت... 9

1-4- اهداف پژوهش.... 10

1-4-1- هدف اصلی.. 10

1-5 - فرضیات تحقیق.. 13

1-5-1 - فرضیه اهم.. 14

1-6 - تعاریف عملیاتی.. 16

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2-1- رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن. 20

2-2- نظریه های رضایت شغلی.. 29

2-3- تاثیر موسیقی بر رضایت شغلی.. 33

2-4- موسیقی در محل کار. 41

2-4-1- تاثیر موسیقی در محل کار. 41

2-4-2- موسیقی در انواع محیط های کاری.. 42

2-4-3- پخش موسیقی در محیط کار. 43

2-5- تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق.. 45

2-5-1- علل و پیامدهای رضایت و عدم رضایت... 66

2-5-2- پیامدهای رضایت و عدم رضایت... 67

2-6- شاخصهایی برای اندازه گیری مولفه های سه دسته از ابعاد یا عوامل سازمانی ـ گروهی و فردی.. 75

2-7- تشریح پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی در چارچوب دو دیدگاه حالات و مشرب شخصی و موقعیتی 76

2-8- محدودیتهای تحقیق.. 79

2-9- پیشنهادات... 79

2-10- پیشنهاد برای مدیریت سازمان. 80

2-11- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی.. 81

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 83

3-2- پیمایش.... 83

3-3- جامعه آماری تحقیق.. 83

3-4- روش نمونه گیری.. 83

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات... 84

3-6- اعتبار علمی ابزار گردآوری اطلاعات... 84

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها86

3-8- روش و نحوه اجرای پژوهش.... 86

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه. 88

4-2- توصیف نمونه دبیران. 88

4-3- توصیف نمونه مدیران. 93

4-4- بررسی فرضیات پژوهش.... 97

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 116

5-2- اشاره به نتایج پژوهش.... 116

5-3- محدودیت های پژوهش.... 117

5-4- پیشنهادات اجرایی.. 117

5-5- پژوهش های آتی.. 119

5-6- بررسی نتایج خود با نتایج داخلی و خارجی.. 119

پیوست... 121

فهرست جداول

جدول 3-1: توزیع نمونه آماری فرهنگیان به تفکیک اداری و آموزشی.. 84

جدول 3-2 : تناظر سوال های پرسشنامه مدیران و معاونان با هر یک از مولفه ها85

جدول 4-1: فراوانی های مربوط به جنسیت... 88

جدول 4-2: فراوانی های مربوط به سطح تحصیلات... 89

جدول 4-3: فراوانی های مربوط به سابقه کار. 90

جدول 4-4: فراوانی های مربوط به وضعیت تأهل كارمندان. 91

جدول 4-5: فراوانی های مربوط به کار اضافی كارمندان. 91

جدول 4-6: فراوانی های مربوط به محل كار یا کار كارمندان. 92

جدول 4-7: جمع رضایت شغلی كارمندان. 92

جدول 4-8: فراوانی های مربوط به جنسیت مدیران. 93

جدول 4-9: فراوانی های مربوط به سطح تحصیلات مدیران. 93

جدول 4-10: فراوانی های مربوط به سابقه كار یا کار مدیران. 94

جدول 4-11: فراوانی های مربوط به وضعیت تأهل مدیران. 95

جدول 4-12: فراوانی های مربوط به محل كار مدیران. 95

جدول 4-13: نمره رضایت شغلی مدیران. 96

جدول 4-14: میانگین و انرحاف استاندارد نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب جنس.... 97

جدول 4-15: نتایج آزمون T در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب جنس.... 98

جدول 4-17: نتایج آزمون F در مورد تفاوت بین میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به سطح تحصیلات آنها100

جدول 4-18: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به سابقه كار آنها101

جدول 4-19: نتایج آزمون F در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به سابقه كار آنها102

جدول 4-20: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به وضعیت تأهل.. 103

جدل 4-21: نتایج آزمون T در مورد مقایسه میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به وضعیت تاهل 104

جدول 4-22: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب اضافه كار. 105

جدول 4-23: نتایج آزمون T در مورد مقایسه میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به اضافه كار 106

جدول 4-24: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی مدیران بر حسب جنسیت... 107

جدول 4-25: نتایج آزمون T در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به جنسیت آنها108

جدول 4-26: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سطح تحصیلات آنها109

جدول 4-27: نتایج آزمون F در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سطح تحصیلات آنها110

جدول 4-28: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سابقه کار آنها110

جدول 4-29: نتایج آزمون F در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سابقه کار آنها112

جدول 4-30: میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی مدیران بر حسب وضعیت تاهل.. 113

جدول 4-31: نتایج آزمون T در مورد مقایسه نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به وضعیت تأهل آنها114

فهرست نمودار

نمودار 4-1: میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب جنس.... 97

نمودار 4-2: میانگین نمرات رضایت شغلی بین كارمندان بر حسب تحصیلات... 99

نمودار 4-3: میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به سابقه كار. 101

نمودار 4-4: میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان با توجه به وضعیت تأهل.. 103

نمودار 4-5: میانگین نمرات رضایت شغلی كارمندان بر حسب اضافه كار. 105

نمودار 4-6: میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران بر حسب جنسیت... 107

نمودار 4-7: میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سطح تحصیلات آنها109

نمودار 4-8: میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران با توجه به سابقه کار آنها111

نمودار 4-9: میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران بر حسب وضعیت تأهل.. 113

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت برون سپاری چیست:پاورپوینت برون سپاری چیست,دانلود پاورپوینت برون سپاری چیست,پاورپوینت رایگان برون سپاری چیست,پاورپوینت برونسپاری چیست,پاورپوینت برون مرز سپاری چیست,پاورپوینت تعریف برون سپاری چیست,پاورپوینت مفهوم برون سپاری چیست,پاورپوینت آشنایی با برون سپاری,دانلود برون سپاری چیست,برون سپاری چیست,تحقیق برون سپاری چیست,پروژه برون سپاری چیست,دانلود پاورپوینت برونسپاری چیست,دانلود پاورپوینت برون مرز سپاری چیست,دانلود پاورپوینت تعریف برون سپاری چیست,

پاورپوینت فرودگاه کانسای:فرودگاه کانسای,پاورپوینت فرودگاه کانسای,دانلود پاورپوینت فرودگاه کانسای,مقاله فرودگاه کانسای ,دانلود مقاله فرودگاه کانسای ,پروژه فرودگاه کانسای,دانلود پروژه فرودگاه کانسای,جزوه فرودگاه کانسای,دانلود جزوه فرودگاه کانسای,پژوهش فرودگاه کانسای,دانلود پژوهش فرودگاه کانسای,تحقیق فرودگاه کانسای,دانلود تحقیق فرودگاه کانسای,دانلود پاورپوینت مع

پاورپوینت حسابداری سرمایه فکری:دانلود پاورپوینت حسابداری سرمایه فکری,حسابداری سرمایه فکری ,جایگاه سرمایه فکری در داراییهای نامشهود ,جایگاه سرمایه فکری ,تعاریف سرمایه فکری ,مدیریت سرمایه فکری,عناصر سرمایه فکری ,تعامل میان اجزای سرمایه فکری و ایجاد ارزش, اهداف اندازه‌گیری سرمایه فکری,روشهای اندازه گیری سرمایه فکری ,گزارشگری سرمایه فکری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز:مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, مدیریت دانش بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز,مبانی نظری , پیشینه تحقیق, مدیریت دانش , الگوی بوکویتز و ویلیامز

پاورپوینت آداب زندگی (درس 6 فارسی کلاس نهم):آداب زندگی,پاورپوینت آداب زندگی,دانلود پاورپوینت آداب زندگی,پاورپوینت کتاب فارسی کلاس نهم,دانلود پاورپوینت کتاب فارسی کلاس نهم,پاورپوینت درس 6 فارسی نهم آداب زندگی,پاورپوینت درس 6 فارسی نهم,پاورپوینت آداب زندگی,پاورپوینت فارسی نهم

پاورپوینت طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب:پاورپوینت طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب,طرح توجیهی طراحی نرم افزار, طراحی نرم افزار و صفحات وب,طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت بررسی مدارس و هنرستانها( نمونه های ایرانی و خارجی):دانلود پاورپوینت بررسی مدارس و هنرستانها( نمونه های ایرانی و خارجی),مدارس داخلی و خارجی,آشنایی با مدارس ایرانی و خارجی,پاورپوینت تحلیل هنرستان ایرانی و خارجی,هنرستان نمونه داخلی و خارجی,پاورپوینت مدارس ایرانی,پاورپوینت هنرستان ها,معماری مدارس

پاورپوینت طرح مرمت مسجد مدرسه سپهسالار:پاورپوینت طرح مرمت مسجد مدرسه سپهسالار, طرح مرمت مسجد مدرسه سپهسالار, پاورپوینت طرح مرمت مسجد, پاورپوینت ,طرح ,مرمت ,مسجد ,مدرسه ,سپهسالار

پاورپوینت بررسی اصول و مفاهیم مدیریت پروژه:اصول و مفاهیم مدیریت پروژه, مفاهیم مدیریت پروژه, مدیریت ,پاورپوینت اصول و مفاهیم مدیریت پروژه,مقاله مدیریت پروژه,تحقیق اصول و مفاهیم ,دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم مدیریت پروژه,بررسی مدیریت پروژه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله, دانلودجزوه,دانلود تحقیق

جهانگردی در جهان:جهانگردی در جهان,پروژه ,پژوهش,مقاله ,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه ,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه