خرید: پژوهش مقایسه ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد پژوهش مقایسه ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ می باشد.
کلمات کلیدی:پژوهش,مقایسه‌,خمریات ابونواس,منوچهری,حافظ,تحقیق,پژوهش,مقاله,پروژه,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه

فهرست مطالب:

فصل اول: زندگینامه سه شاعر ........................................................................... 1

-ابونواس........................................................................................... 2

-منوچهری........................................................................................ 6

-حافظ............................................................................................... 8

-پی نوشت فصل اول....................................................................... 12

فصل دوم: باده و اساطیر مربوط به پیدایش آن ............................................... 13

-باده در لغت.................................................................................... 14

-اساطیر مربوط به پیدایش باده....................................................... 15

-پی نوشت فصل دوم...................................................................... 26

فصل سوم: پیشینه ی خمریه سرایی در میان اعراب و ایرانیان......................... 27

-تعریف خمریات.............................................................................. 28

-خمر در شعر جاهلی...................................................................... 28

شاعران جاهلی كه به شراب نوشیدن تفاخر می كردند .................. 28

شاعران جاهلی كه تا حدودی شراب را وصف می كردند .............. 30

-خمریات در دوره اسلامی(زمان پیامبر و خلفای راشدین)............. 35

-خمریات در دوره اموی................................................................. 36

-وصف باده در اوستا..................................................................... 37

-خمریات در ایران بعد از اسلام...................................................... 39

-خمریات غیر عرفانی....................................................................... 40

-خمریات عرفانی.............................................................................. 43

-مناسبت اصطلاحات خمری با حالت بیخودی، فناورسیدن به وحدت.... 44

-مناسبت اصطلاحات خمری با پخته شدن عارف............................ 46

-مناسبت اصطلاحات خمری با فقر.................................................. 46

-مناسبت اصطلاحات خمری با افشای راز...................................... 47

-مناسبت اصطلاحات خمری با عقل ستیزی.................................... 48

-مناسبت اصطلاحات خمری با غم زدایی........................................ 49

-مناسبت اصطلاحات خمری در مبارزه با ریا كاری....................... 49

-پی نوست فصل سوم..................................................................... 51

فصل چهارم: ریخت و شكل خمریات ابونراس، منوچهری و حافظ.................... 54

-شكل خمریات ابونراس.................................................................. 55

-گرد كردن معانی خمری در یك قصیده واحد................................ 55

-ارتباط معنایی یا وحدت فنی در محور عمودی قصاید.................. 57

-عمیق كردن معانی خمری.............................................................. 57

-مبارزه با سنت های جاهلی اعراب................................................. 59

-داستان پردازی خمری................................................................... 61

-غالب بودن صورت بر محتوا......................................................... 62

-بكار بردن لغات فارسی.................................................................. 64

-بیان عقاید شعوبی.......................................................................... 65

-خمریات منوچهری......................................................................... 66

-ارتباط معنایی یا وحدت فنی در محور عمودی شعر..................... 67

-داستان پردازی.............................................................................. 68

-دوری و بیزاری منوچهری از سنت های جاهلی........................... 70

-غالب بودن صورت بر محتوا......................................................... 70

-خمریات حافظ................................................................................ 71

-پی نوشت فصل چهارم.................................................................. 72

فصل پنجم: مقایسه مضامین خمری ابونواس، منوچهری و حافظ..................... 73

-وصف شراب.................................................................................. 74

-اسامی مشترك............................................................................... 74

-اسامی غیر مشترك........................................................................ 78

-نام هایی كه ابونواس برای شراب آورده است.............................. 78

-نام هایی كه منوچهری برای شراب آورده است........................... 93

-نام هایی كه حافظ برای شراب آورده است.................................. 94

-وصف كیفیت و چگونه نوشیدن شراب.......................................... 99

-وصف قدمت شراب........................................................................ 99

-وصف رنگ شراب ....................................................................... 101

-بوی شراب.................................................................................... 103

-وصف مزه شراب......................................................................... 105

-روشنی شراب............................................................................... 107

-تشبیه شراب به آفتاب................................................................... 108

-تشبیه شراب به چراغ.................................................................... 109

-تشبیه شراب به آتش..................................................................... 109

-تشبیه شراب به شمشیر................................................................ 109

-تشبیه شراب به صبح.................................................................... 110

-شراب خام یا پخته........................................................................ 111

-حباب های شراب.......................................................................... 112

-وصف شراب صاف...................................................................... 113

-تشبیه شراب به اشك.................................................................... 114

-تشبیه شراب به جان..................................................................... 114

-شرایط و چگونگی نوشیدن شراب................................................ 116

-شراب خواری در شب و صبح .................................................... 117

-نوشیدن شراب در فصل بهار....................................................... 119

-شراب نوشیدن در جشن ها واعیاد............................................... 121

- واكنش حكومت ها به شراب نوشی............................................. 124

-جرعه افشاندن بر خاك ................................................................ 128

-به یاد كسی شراب نوشیدن ......................................................... 131

-بانگ نوشانوش............................................................................. 132

-نوشیدن سه جام پیاپی.................................................................. 134

-نوشیدن چهار جام بر اساس چهار طبع....................................... 134

-رطل گران گرفتن.......................................................................... 135

-وصف تاثیر بر نوشنده................................................................. 137

-شراب باعث زدودن غم از نوشنده میشود................................... 137

-شراب قدرت تشخیص نیروی عقل نوشنده را زایل میكند............ 138

-شراب به نوشنده شادی می بخشد............................................... 139

-شراب به جان قوت و نیرو می بخشد........................................... 139

-شراب به نوشنده شجاعت می‌بخشد............................................. 140

-شراب باعث آشكار شدن اسرار نوشنده میشود.......................... 140

-شراب باعث دوری از بخل میشود................................................ 140

-شراب باعث بی خوابی میشود...................................................... 141

-در صورت شراب خوردن زیاد انسان قادر به راه رفتن نیست و باید برای حركت بر روی شكم بخزد........................................................................................................ 141

-شراب باعث ضعف و سردرد میشود........................................... 142

-شراب باعث میشود نوشنده عرق كرده و چشم ها و گونه هایش به سرخی گرایند 143

-شراب باعث عبوس شدن نوشنده میشود .................................... 144

-وصف آلات شراب نوشی............................................................. 145

-نام آلات پرورش و نوشیدن شراب.............................................. 146

-نام های همسان............................................................................ 146

-نام های غیر همسان..................................................................... 148

-توجه به اساطیر در مورد آفرینش جام ها .................................. 152

-وصف ظروف با اشكال مختلف..................................................... 153

-مانند كردن ظروف شراب به پرندگان.......................................... 154

-جام های منقش............................................................................. 154

-مانند كردن ظرف شراب به چراغ................................................. 155

-مانند كردن ظرف شراب به خوشه پروین.................................... 156

-مانند كردن ظرف شراب به نمازگزار........................................... 156

-وصف خم شراب.......................................................................... 159

-وصف مجلس شراب..................................................................... 161

-وصف ساقی.................................................................................. 162

-نحوه آرایش ساقی........................................................................ 163

-لذت بردن از چشم ساقی.............................................................. 168

-لذت بردن از لب های ساقی.......................................................... 168

-لذت بردن از گونه های ساقی....................................................... 169

-لذت بردن از آب دهان ساقی........................................................ 170

-پیر می فروش............................................................................... 171

-تشخیص........................................................................................ 174

-لذت بردن همه حواس .................................................................. 174

-لذت گرایی..................................................................................... 175

-امیدواری به بخشش خداوند......................................................... 176

-گوش ندادن به نصیحت ناصحان.................................................. 176

-دفن شدن در زیر تاك انگور و یا شسته شدن با باده.................. 177

-استفاده از طنز برای رسوایی زاهدان........................................... 178

-مبارزه با رذیلت های اخلاقی........................................................ 179

-تاثیر فلسفه و عفان بر خمریات ابونواس و حافظ......................... 181

-فرجامین سخن.............................................................................. 184

-همانندی ها از لحاظ توصیفات...................................................... 186

-همانندی ها از لحاظ فكری............................................................ 188

-تفاوت ها از جهت توصیفات.......................................................... 188

-تفاوت ها از جهت فكری................................................................ 188

-پی نوشت فصل پنجم ................................................................... 190

-كتابنامه ........................................................................................ 192

-پیوست شماره 1........................................................................... 198

-پیوست شماره 2........................................................................... 246

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد:دانلود پروژه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد,دانلود تحقیق تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد,دانلود مقاله تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد,دانلود پژوهش تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد,دانلود پایان نامه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد,دانلود رساله تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مق

پاورپوینت مقرنس در معماری ایرانی و اسلامی:مقرنس,پاورپوینت مقرنس,دانلود پاورپوینت مقرنس,پاورپوینت مقرنس در معماری ایرانی و اسلامی,دانلود پاورپوینت مقرنس در معماری ایرانی و اسلامی,جایگاه مقرنس در معماری ایران,تاریخچه مقرنس در معماری ایران,اشکال و مدول های بکار رفته در ایجاد مقرنس,نمونه های موفق استفاده از نماد مقرنس در بناهای مدرن

پاورپوینت زمین مرجع سازی:دانلود پاورپوینت زمین مرجع سازی ,زمین مرجع سازی,سیستم UTM,مشخصات سیستم تصویر UTM,پروژه جغرافیایی,بررسی زمین مرجع سازی,پاورپوینت زمین مرجع سازی,زمین مرجع سازی در نرم افزار

پاورپوینت بدهیهای بلند مدت و سرمایه گذاریها درشرکت سهامی:بدهیهای بلند مدت و سرمایه گذاریها درشرکت سهامی

بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان:کیفیت عملکرد ,مشروعیت , رضایت والدین, دانش آموزان ,کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت,اطلاعات,اعتبار,پاسخگویی,ایمنی,مسائل ملموس,رضایت,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله ,پژوهش ,تحقیق ,پروژه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم,مبانی نظری پایان نامه تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم,مبانی و پیشینه نظری تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم,فصل دوم پایان نامه تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم,مبانی نظری تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم,مبانی نظری و پیشینه پژوهش تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش تصمیم‏گیری،

پیشینه تحقیق حساسیت کانتراست با افزایش سن:پیشینه تحقیق حساسیت کانتراست با افزایش سن,پیشینه تحقیق حساسیت کانتراست با افزایش سن (فصل دوم تحقیق)

پاورپوینت مطالعات و استانداردهای طراحی ویلا:دانلود پاورپوینت مطالعات و استانداردهای طراحی ویلا,استانداردهای طراحی ویلا,پاورپوینت استانداردهای طراحی ویلا,استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی,پاورپوینت مطالعات و استانداردهای طراحی ویلا,پاورپوینت معماری,پاورپوینت استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی

پاورپوینت بیماری های بدخیم و خوش خیم رحم:پاورپوینت بیماری های بدخیم و خوش خیم رحم,دانلود پاورپوینت بیماری های بدخیم و خوش خیم رحم,خرید پاورپوینت بیماری های بدخیم و خوش خیم رحم,دانلود و خرید پاورپوینت بیماری های بدخیم و خوش خیم رحم,بیماری های رحم

تحقیق در مورد برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت آکادمیک از دانش آموزان مدرسه متو:تحقیق در مورد برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت آکادمیک از دانش آموزان مدرسه متو,تحقیق برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت آکادمیک از دانش آموزان مدرسه متو, برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت آکادمیک از دانش آموزان مدرسه متو