خرید فایل بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris)در منطقه یاسوج

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris)در منطقه یاسوج می باشد.
کلمات کلیدی:کود دامی , سولفات پتاسیم , عملکرد , اجزای عملکرد ,کود دامی,سولفات پتاسیم,عدس,Lens culinaris,پروژه,پژوهش,پایان نامه ,مقاله ,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه , دانلودمقاله ,دانلود جزوه

بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris)در منطقه یاسوج

به منظور بررسی اثرات كود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس، آزمایشی به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه یاسوج در سال زراعی 92-91 انجام گردید. فاكتورهای آزمایش شامل كود دامی در چهار سطح (0، 10، 20 و 30 تن در هكتار) و سطوح مختلف سولفات پتاسیم در 3 سطح (0 ، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار) بود. صفات اندازه‌گیری شده شامل ارتفاع بوته، وزن صد دانه، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و همچنین غلظت عنصر فسفر در اندام هوایی گیاه بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد فاکتورهای مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم و همچنین برهمکنش آن‌ها بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی عدس در سطح 1 درصد معنی‌دار شد. تیمارD3k2 (مصرف 30 تن کود دامی در هکتار و 200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم) با عملکرد دانه و عملكرد بیولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژیكی 2937 و 6505 کیلوگرم در هکتار با بیشترین مقدار نسبت به بقیه تیمارها در کلاس (a) قرار گرفت. همچنین برهمکنش کوددامی و سولفات پتاسیم بر فسفر برگ نیز در سطح 1% معنی‌دار بود. تیمار D3k2 (مصرف 30 تن کود دامی ترکیب با مصرف 200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم) با بیشترین میزان فسفر (39/0درصد) و کمترین فسفر برگ به میزان (17/0 درصد) مربوط به تیمارD0k0 بود.

واژه‌های کلیدی: کود دامی، سولفات پتاسیم ، عملکرد، عدس

چکیده: 1

فـصـل اول : مقدمه و هدف

1-کلیات... 3

1-1- مقدمه. 3

1-2- فرضیه‌ها 5

1-3- اهداف تحقیق.. 5

فصل دوم:کلیات

2- مروری بر تحقیقات انجام شده 7

2-1- تاریخچه کشف پیدایش عدس.... 7

2-2- گیاه‌شناسی عدس.... 8

2-2- 1-ریشه. 10

2-2- 2-ساقه. 10

2-2- 3- برگ... 11

2-2- 4-گل.. 11

2-2- 5-میوه 11

2-2- 6-بذر 12

2-3-نیازهای خاکی و آب و هوایی عدس.... 12

2-4-کشت عدس.... 13

2-5-عملیات زراعی.. 13

2-6- نیاز غذایی.. 14

2-7-نیاز آبی.. 16

2-8-آفات عدس.... 16

2-9-ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی عدس.... 18

2-10-تنظیم کننده‌های رشد. 19

2-11-عملکرد و اجزای عملکرد عدس.... 19

2-12-علف‌های هرز عدس.... 20

2-13- برداشت عدس.... 21

فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

3-مروری بر تحقیقات انجام شده 23

3-1- تحقیقات انجام شده 23

3-2- پتاسیم.. 25

3-2-1 اثر پتاسیم در رشد و نمو گیاهان.. 25

3-2-2- کودهای پتاسه. 25

3-2-3 انواع کودهای پتاسه. 26

3-3-زمان مصرف پتاسیم.. 26

3-5- تأثیر کود دامی بر خصوصیات خاک و گیاه 29

3-6- تأثیرات کود دامی بر گیاه 29

فصل چهارم: مواد و روش‌ها

4- مواد و روش‌ها 32

4-1- زمان و محل اجرای آزمایش.... 32

4-2-خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش.... 32

4-3- درجه حرارت... 33

4-4- رطوبت نسبی.. 34

4-5- مشخصات طرح آزمایشی.. 35

4-6- تیمارها: 35

4-7- روش اجرای آزمایش.... 36

4-7-1- کاشت... 36

4-7-2- آبیاری.. 36

4-7-3- داشت: 37

4-7-4- برداشت: 37

4-8- صفات اندازه‌گیری شده 37

4-9- محاسبات آماری و نرم‌افزارهای مورد استفاده در آزمایش.... 38

فصل پنجم: نتایج و بحث

5- بحث و نتیجه‌گیری.. 40

5-1- نتایج و بحث... 40

5-1-1- عملکرد دانه (اقتصادی) (کیلوگرم در هکتار) 44

5-1-2- عملکرد بیولوژیکی (کیلوگرم در هکتار) 47

5-1-3-شاخص برداشت (درصد) 50

5-1-4-تعداد غلاف در بوته. 53

5-1-5-وزن صد دانه (گرم) 56

5-1-6-ارتفاع ساقه (سانتی‌متر) 59

5-1-7- فسفر برگ (درصد) 62

5-2- نتیجه‌گیری.. 65

5-3- پیشنهادات... 68

فهرست منابع: 69

فهرست جداول

جدول شماره 2-1- میزان تولید و سطح زیر کشت ­حبوبات کشور در سال زراعی 88-1387 واحد: (تن- هکتار)................... 9

جدول 2-2- سطح زیر کشت، تولید و عملکرد حبوبات استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 88-1387 (بی نام، 1386) ........... 10

جدول 2-3- مواد موجود در دانه عدس.......................................18

جدول 4-1 - نتایج تجزیه خاک محل آزمایش قبل از کشت عدس ............... 32

جدول 4- 2- میزان درجه حرارت (سانتی‌گراد) در شهرستان بویراحمد در سال زراعی 92- 1391 ...........33

جدول 4-3- میزان رطوبت نسبی به درصد در شهرستان بویراحمد در سال زراعی 92-1391............................34

جدول 5-1- نتایج تجزیه واریانس فاکتورهای مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد عدس در منطقه یاسوج ........... 41

جدول 5-2- نتایج میانگین فاکتورهای مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد عدس در منطقه یاسوج ...... 42

جدول 5-3- نتایج برهمکنش فاکتورهای مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد عدس در منطقه یاسوج ............. 43

فهرست نمودارها

نمودار 5-1- اثر سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد دانه عدس ..................................................45

نمودار 5-2- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد دانه عدس ...................................... 45

نمودار 5-3- اثر برهمکنش تیمارهای کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد دانه عدس....46

نمودار 5-4- فاکتورهای مختلف کود دامی بر عملکرد بیولوژیک عدس .......................................48

نمودار 5-5- فاکتورهای مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد بیولوژیک عدس ............................48

نمودار 5-6- بر همکنش کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد بیولوژیک............................... 49

نمودار 5-7- اثر سطوح مختلف کود دامی بر شاخص برداشت عدس ...........................................51

نمودار 5-8- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر شاخص برداشت عدس.................................51

نمودار 5-9- اثر تیمارهای برهمکنش فاکتورهای مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر شاخص برداشت ...52

نمودار 5-10- اثر سطوح مختلف کود دامی بر تعداد غلاف در بوته عدس ................................ 54

نمودار 5-11- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر تعداد غلاف در بوته عدس ..................... 54

نمودار 5-12- اثر تیمارهای برهمکنش تیمارهای کود دامی و سولفات پتاسیم بر تعداد غلاف در بوته.......55

نمودار 5-13- اثر سطوح مختلف کود دامی بر وزن صد دانه عدس ............................................ 57

نمودار 5-14- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر وزن صد دانه عدس ................................. 57

نمودار 5-15- اثر تیمارهای بر همکنش تیمارهای کود دامی و سولفات پتاسیم بر وزن صد دانه عدس....... 58

نمودار 5-16- اثر سطوح مختلف کود دامی بر ارتفاع ساقه عدس .............................................. 60

نمودار 5-17- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر ارتفاع ساقه عدس ................................... 60

نمودار 5-18- اثر تیمارهای برهمکنش تیمارهای کود دامی و سولفات پتاسیم بر ارتفاع ساقه .............. 61

نمودار 5-19- اثر سطوح مختلف کود دامی بر میزان فسفر برگ عدس ..................................... 63

نمودار 5-20- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر میزان فسفر برگ عدس........................... 63

نمودار 5-21- اثر تیمارهای برهمکنش تیمارهای کود دامی و سولفات پتاسیم بر میزان فسفر برگ...................... 64

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن:تصویب قانون کار,تحقیق,مقاله,پروژه,پایان نامه,تحولات قانون کار و چگونگی تصویب قانون کار,تحقیق تحولات قانون کار و چگونگی تصویب قانون کار,مقاله تحولات قانون کار و چگونگی تصویب قانون کار,پروژه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب قانون کار,پایان نامه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب قانون کار,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پایان

پاورپوینت زندگی نامه فرانک لوید رایت:زندگی نامه فرانک لوید رایت,پاورپوینت زندگی نامه فرانک لوید رایت,دانلود پاورپوینت زندگی نامه فرانک لوید رایت,فرانک لوید رایت,پاورپوینت فرانک لوید رایت,دانلود پاورپوینت فرانک لوید رایت,معماری فرانک لوید رایت,پاورپوینت معماری فرانک لوید رایت,دانلود پاورپوینت معماری فرانک لوید رایت,کارهای با ارزش فرانک لوید رایت ,پاورپوینت کارهای با ارزش فرا

مقیاس نشخوار ذهنی تامل:مقیاس نشخوار ذهنی تامل,مقیاس ,نشخوار ذهنی تامل

بررسی عملکرد توربو پمپ ها:عملکرد توربو پمپ ها ,توربو پمپ,بررسی عملکرد توربو پمپ ها,تحقیق,پژوهش,مقاله,پروژه,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه

پاورپوینت کاربرد دیاتومیت و سیلیس در ساختمان:دیاتومیت در ساختمان,سیلیس در ساختمان,کاربرد دیاتومیت و سیلیس,کاربرد دیاتومیت و سیلیس در ساختمان,دانلود پاورپوینت کاربرد دیاتومیت و سیلیس در ساختمان,پاورپوینت کاربرد دیاتومیت و سیلیس در ساختمان,دانلود پاورپوینت فنی مهندسی,پاورپوینت فنی مهندسی,فنی مهندسی,دانلود پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت مهندسی عمران,مهندسی عمران

پاورپوینت بررسی جامع معماری گنبد:دانلود پاورپوینت ارمغانهای ایران به جهان معماری گنبد,پاورپوینت ارمغانهای ایران به جهان معماری گنبد,ارمغانهای ایران به جهان معماری گنبد,پاورپوینت معماری گنبد,معماری گنبد,گنبد,دانلود پاورپوینت گنبد,ارمغانهای ایران به جهان,دانلود پاورپوینت گنبد,نقش گنبد در معماری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دا

پاورپوینت منظر عینی محور نجارکلا:دانلود پاورپوینت منظر عینی محور نجارکلا,منظر عینی محور نجارکلا,پاورپوینت بررسی منظر عینی محور نجارکلا,پاورپوینت شهرسازی,پروژه روش های طراحی شهری,پاورپوینت محور نجارکلا,تحلیل منظر عینی محور نجارکلا,پاورپوینت تحلیل منظر عینی محور نجارکلا

پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ:پروژه کارافرینی پرورش شتر مرغ ,طرح توجیهی پرورش شتر مرغ ,کارآفرینی پرورش شتر مرغ ,دانلود پروژه پرورش شتر مرغ ,دانلود کارآفرینی پرورش شتر مرغ ,طرح توجیه فنی پرورش شتر مرغ ,توجیه اقتصادی پرورش شتر مرغ

پاورپوینت آنالیز المان محدود سه بعدی روی تقابل و برهم کنش خاک - شمع دسته شمعی غیر فعال:انالیز المان محدود سه بعدی روی تقابل و برهم کنش خاک,پاورپوینت انالیز المان محدود سه بعدی روی تقابل و برهم کنش خاک,دانلود پاورپوینت انالیز المان محدود سه بعدی روی تقابل و برهم کنش خاک,شمع دسته شمعی غیر فعال,پاورپوینت شمع دسته شمعی غیر فعال,دانلود پاورپوینت شمع دسته شمعی غیر فعال,بر هم کنش بین شمع و خاک نرم دسته شمعی ,پاورپوینت بر هم کنش بین

فساد اداری و شیوه های كنترل آن:فساد اداری, آناتومی فساد, انواع فساد اداری, علل ظهور و گسترش فساد اداری, شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری,ریشه‌های اصلی فساد اداری,عوامل تسهیل كننده فساد اداری,پیامدهای فساد اداری,روشهای كنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری