خرید فایل بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris)در منطقه یاسوج

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris)در منطقه یاسوج می باشد.
کلمات کلیدی:کود دامی , سولفات پتاسیم , عملکرد , اجزای عملکرد ,کود دامی,سولفات پتاسیم,عدس,Lens culinaris,پروژه,پژوهش,پایان نامه ,مقاله ,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه , دانلودمقاله ,دانلود جزوه

بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris)در منطقه یاسوج

به منظور بررسی اثرات كود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس، آزمایشی به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه یاسوج در سال زراعی 92-91 انجام گردید. فاكتورهای آزمایش شامل كود دامی در چهار سطح (0، 10، 20 و 30 تن در هكتار) و سطوح مختلف سولفات پتاسیم در 3 سطح (0 ، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار) بود. صفات اندازه‌گیری شده شامل ارتفاع بوته، وزن صد دانه، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و همچنین غلظت عنصر فسفر در اندام هوایی گیاه بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد فاکتورهای مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم و همچنین برهمکنش آن‌ها بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی عدس در سطح 1 درصد معنی‌دار شد. تیمارD3k2 (مصرف 30 تن کود دامی در هکتار و 200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم) با عملکرد دانه و عملكرد بیولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژیكی 2937 و 6505 کیلوگرم در هکتار با بیشترین مقدار نسبت به بقیه تیمارها در کلاس (a) قرار گرفت. همچنین برهمکنش کوددامی و سولفات پتاسیم بر فسفر برگ نیز در سطح 1% معنی‌دار بود. تیمار D3k2 (مصرف 30 تن کود دامی ترکیب با مصرف 200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم) با بیشترین میزان فسفر (39/0درصد) و کمترین فسفر برگ به میزان (17/0 درصد) مربوط به تیمارD0k0 بود.

واژه‌های کلیدی: کود دامی، سولفات پتاسیم ، عملکرد، عدس

چکیده: 1

فـصـل اول : مقدمه و هدف

1-کلیات... 3

1-1- مقدمه. 3

1-2- فرضیه‌ها 5

1-3- اهداف تحقیق.. 5

فصل دوم:کلیات

2- مروری بر تحقیقات انجام شده 7

2-1- تاریخچه کشف پیدایش عدس.... 7

2-2- گیاه‌شناسی عدس.... 8

2-2- 1-ریشه. 10

2-2- 2-ساقه. 10

2-2- 3- برگ... 11

2-2- 4-گل.. 11

2-2- 5-میوه 11

2-2- 6-بذر 12

2-3-نیازهای خاکی و آب و هوایی عدس.... 12

2-4-کشت عدس.... 13

2-5-عملیات زراعی.. 13

2-6- نیاز غذایی.. 14

2-7-نیاز آبی.. 16

2-8-آفات عدس.... 16

2-9-ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی عدس.... 18

2-10-تنظیم کننده‌های رشد. 19

2-11-عملکرد و اجزای عملکرد عدس.... 19

2-12-علف‌های هرز عدس.... 20

2-13- برداشت عدس.... 21

فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

3-مروری بر تحقیقات انجام شده 23

3-1- تحقیقات انجام شده 23

3-2- پتاسیم.. 25

3-2-1 اثر پتاسیم در رشد و نمو گیاهان.. 25

3-2-2- کودهای پتاسه. 25

3-2-3 انواع کودهای پتاسه. 26

3-3-زمان مصرف پتاسیم.. 26

3-5- تأثیر کود دامی بر خصوصیات خاک و گیاه 29

3-6- تأثیرات کود دامی بر گیاه 29

فصل چهارم: مواد و روش‌ها

4- مواد و روش‌ها 32

4-1- زمان و محل اجرای آزمایش.... 32

4-2-خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش.... 32

4-3- درجه حرارت... 33

4-4- رطوبت نسبی.. 34

4-5- مشخصات طرح آزمایشی.. 35

4-6- تیمارها: 35

4-7- روش اجرای آزمایش.... 36

4-7-1- کاشت... 36

4-7-2- آبیاری.. 36

4-7-3- داشت: 37

4-7-4- برداشت: 37

4-8- صفات اندازه‌گیری شده 37

4-9- محاسبات آماری و نرم‌افزارهای مورد استفاده در آزمایش.... 38

فصل پنجم: نتایج و بحث

5- بحث و نتیجه‌گیری.. 40

5-1- نتایج و بحث... 40

5-1-1- عملکرد دانه (اقتصادی) (کیلوگرم در هکتار) 44

5-1-2- عملکرد بیولوژیکی (کیلوگرم در هکتار) 47

5-1-3-شاخص برداشت (درصد) 50

5-1-4-تعداد غلاف در بوته. 53

5-1-5-وزن صد دانه (گرم) 56

5-1-6-ارتفاع ساقه (سانتی‌متر) 59

5-1-7- فسفر برگ (درصد) 62

5-2- نتیجه‌گیری.. 65

5-3- پیشنهادات... 68

فهرست منابع: 69

فهرست جداول

جدول شماره 2-1- میزان تولید و سطح زیر کشت ­حبوبات کشور در سال زراعی 88-1387 واحد: (تن- هکتار)................... 9

جدول 2-2- سطح زیر کشت، تولید و عملکرد حبوبات استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 88-1387 (بی نام، 1386) ........... 10

جدول 2-3- مواد موجود در دانه عدس.......................................18

جدول 4-1 - نتایج تجزیه خاک محل آزمایش قبل از کشت عدس ............... 32

جدول 4- 2- میزان درجه حرارت (سانتی‌گراد) در شهرستان بویراحمد در سال زراعی 92- 1391 ...........33

جدول 4-3- میزان رطوبت نسبی به درصد در شهرستان بویراحمد در سال زراعی 92-1391............................34

جدول 5-1- نتایج تجزیه واریانس فاکتورهای مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد عدس در منطقه یاسوج ........... 41

جدول 5-2- نتایج میانگین فاکتورهای مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد عدس در منطقه یاسوج ...... 42

جدول 5-3- نتایج برهمکنش فاکتورهای مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد عدس در منطقه یاسوج ............. 43

فهرست نمودارها

نمودار 5-1- اثر سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد دانه عدس ..................................................45

نمودار 5-2- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد دانه عدس ...................................... 45

نمودار 5-3- اثر برهمکنش تیمارهای کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد دانه عدس....46

نمودار 5-4- فاکتورهای مختلف کود دامی بر عملکرد بیولوژیک عدس .......................................48

نمودار 5-5- فاکتورهای مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد بیولوژیک عدس ............................48

نمودار 5-6- بر همکنش کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد بیولوژیک............................... 49

نمودار 5-7- اثر سطوح مختلف کود دامی بر شاخص برداشت عدس ...........................................51

نمودار 5-8- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر شاخص برداشت عدس.................................51

نمودار 5-9- اثر تیمارهای برهمکنش فاکتورهای مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر شاخص برداشت ...52

نمودار 5-10- اثر سطوح مختلف کود دامی بر تعداد غلاف در بوته عدس ................................ 54

نمودار 5-11- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر تعداد غلاف در بوته عدس ..................... 54

نمودار 5-12- اثر تیمارهای برهمکنش تیمارهای کود دامی و سولفات پتاسیم بر تعداد غلاف در بوته.......55

نمودار 5-13- اثر سطوح مختلف کود دامی بر وزن صد دانه عدس ............................................ 57

نمودار 5-14- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر وزن صد دانه عدس ................................. 57

نمودار 5-15- اثر تیمارهای بر همکنش تیمارهای کود دامی و سولفات پتاسیم بر وزن صد دانه عدس....... 58

نمودار 5-16- اثر سطوح مختلف کود دامی بر ارتفاع ساقه عدس .............................................. 60

نمودار 5-17- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر ارتفاع ساقه عدس ................................... 60

نمودار 5-18- اثر تیمارهای برهمکنش تیمارهای کود دامی و سولفات پتاسیم بر ارتفاع ساقه .............. 61

نمودار 5-19- اثر سطوح مختلف کود دامی بر میزان فسفر برگ عدس ..................................... 63

نمودار 5-20- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر میزان فسفر برگ عدس........................... 63

نمودار 5-21- اثر تیمارهای برهمکنش تیمارهای کود دامی و سولفات پتاسیم بر میزان فسفر برگ...................... 64

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی با عملکرد سازمان:مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی با عملکرد سازمان,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی با عملکرد سازمان,مبانی نظری , پیشینه تحقیق, جهت گیری های استراتژیک , قابلیت های بازاریابی ,عملکرد سازمان

پاورپوینت عناصر جزئیات 2 در و پنجره و شیشه و قفل و دستگیره:پاورپوینت عناصر جزئیات 2 در و پنجره و شیشه و قفل و دستگیره,پاورپوینت عناصر جزئیات 2 ,پاورپوینت عناصر جزئیات ,پاورپوینت در و پنجره و شیشه و قفل و دستگیره,پاورپوینت انواع در ,پاورپوینت انواع پنجره,پاورپوینت انواع شیشه,پاورپوینت انواع قفل,پاورپوینت انواع دستگیره,عناصر جزئیات 2 در و پنجره و شیشه و قفل و دستگیره,عناصر جزئیات 2 ,انواع در ,ا

پاورپوینت مهندسی جوشكاری پیشرفته:دانلود پاورپوینت مهندسی جوشكاری پیشرفته ,مهندسی جوشكاری پیشرفته ,فرایندهای جوشکاری,جوشکاری با گاز,جوشکاری قوسی,پاورپوینت مهندسی جوشكاری پیشرفته ,جوشکاری توسط پرتوهای پرانرژی,انواع جوشکاری پیشرفته,پاورپوینت آشنایی با جوشكاری پیشرفته

بررسی چگونگی نصب تجهیزات الكتریكی در نیروگاه در حال ساخت:پروژه,پژوهش,مقاله ,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

پاورپوینت پروژه نظم و بی نظمی در مبانی نظری معماری:پاورپوینت نظم وبی نظمی در مبانی نظری معماری,پاورپوینت نظم وبی نظمی ,پاورپوینت نظم وبی نظمی در مبانی نظری,پاورپوینت نظم وبی نظمی در معماری,پاورپوینت مبانی نظری معماری,پاورپوینت مبانی نظری ,نظم وبی نظمی در مبانی نظری معماری,نظم وبی نظمی ,نظم وبی نظمی در مبانی نظری,نظم وبی نظمی در معماری,مبانی نظری معماری,مبانی نظری ,مقاله نظم وبی نظمی,ت

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 82:آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 82,این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران تایر در سال 82 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

پاورپوینت ساختمان شهرک ویلایی پکن:پاورپوینت ساختمان شهرک ویلایی پکن,ساختمان شهرک ویلایی پکن,پاورپوینت,آپارتمان,نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,نمونه مشابه,نمونه مشابه مسکونی,خانه مسکونی,نمونه خانه مسکونی,معماری نمونه مشابه مسکونی,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,نقد و بررسی,تجزیه و تحلیل,تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی از خانه های مسکونی

پاورپوینت نظریات یادگیری:پاورپوینت نظریات یادگیری,دانلود پاورپوینت نظریات یادگیری,دانلود نظریات یادگیری,نظریات یادگیری ,تحقیق نظریات یادگیری,دانلود تحقیق نظریات یادگیری,پروژه نظریات یادگیری,دانلود پروژه نظریات یادگیری,روانشناسی یادگیری ,پاورپوینت روانشناسی یادگیری,دانلود پاورپوینت روانشناسی یادگیری,دانلود,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پ

ارزیابی رابطه بین محافظه كاری حسابداری و ریسك ورشكستگی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:ارزیابی رابطه بین محافظه كاری حسابداری و ریسك ورشكستگی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,بررسی ارزیابی رابطه بین محافظه كاری حسابداری و ریسك ورشكستگی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه كاری حسابداری و ریسك ورشكستگی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,محافظه كاری حس

پاورپوینت معرفی شغل کارشناس گمرک:پاورپوینت در مورد شغل کارشناس گمرک,پاورپوینت در رابطه با شغل کارشناس گمرک,پاورپوینت با عنوان شغل کارشناس گمرک,پاورپوینت با موضوع شغل کارشناس گمرک,معرفی شغل کارشناس گمرک,وظایف کارشناس گمرک,دانش و مهارت مورد نیاز کارشناس گمرک,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل کارشناس گمرک,آینده شغلی و بازارکار کارشناس گمرک,حقوق و درآمد کارشناس گمرک