لینک مستقیم بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر می باشد.
کلمات کلیدی:اضطراب اجتماعی ,نگرش های ناکارآمد, مهارت های ارتباطی , دانشجو

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی نگرش های نا کار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر در سال تحصیلی 92-91 صورت گرفت.

نمونه ی تحقیق شامل 151 دانشجوی دانشگاه (93 دختر و58پسر) بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین دانشجویان حاضر در محوطه و کلاسها انتخاب گردید. ابزار های پژوهش عبارتند از: پرسشنامه ی هراس اجتماعی کانور و همکاران (SPIN ) و پرسشنامه ی نگرش های نا کار آمد بک و وایزمن (DAS) و پرسشنامه ی مهارتهای ارتباطی کوئین دام استفاده گردید. ابزارهای مورد استفاده از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود.

نتایج به دست آمده نشان داد که بین مهارتهای ارتباطی با میزان اضطراب اجتماعی رابطه ای وجود ندارد ولی بین نگرش های نا کار آمد با میزان اضطراب اجتماعی رابطه ی معنی داری وجود داشت (P<0/001). همچنین، نتایج نشان داد که اضطراب اجتماعی بین گروه های مجرد و متاهل، دختر و پسر تفاوت معنادار نداشت. بین میانگین دو گروه دختر و پسر در مهارتهای ارتباطی نیز تفاوتی مشاهده نشد.

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات

1-کلیات.. 2

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت.. 4

1-4- اهداف پژوهش.... 6

1-4-1- اهداف کلی:6

1-4-2- اهداف جزئی:6

1-5 -فرضیه های پژوهش:6

1-6 -تعاریف نظری و عملیاتی:7

1-6-1 -تعاریف نظری:7

1-6-1-1- اضطراب اجتماعی :7

1-6-1-2- مهارتهای ارتباطی:7

1-6-1-3- نگرش های ناکار آمد:7

1-6-2- تعاریف عملیاتی.....7

1-6-2-1- اضطراب اجتماعی:7

1-6-2-2- مهارتهای ارتباطی:8

1-6-2-3- نگرش های نا کار آمد:8

فصل دوم:نظریات و پیشینه تحقیقاتی

2- نظریات و پیشینه تحقیقاتی.. 10

2-1- مقدمه. 10

2-2-هراس اجتماعی.. 10

2-2-1-تعریف هراس اجتماعی.. 10

2-2-2-سن شروع. 10

2-2-3-جنسیت... 11

2-2-4- شیوع. 11

2-2-5-علائم اضطراب... 12

2-2-6- تشخیص اختلال اضطراب... 13

2-2-7- علل احتمالی هراس اجتماعی.. 13

2-2-7-1- علل زیست شناختی هراس اجتماعی.. 13

2-2-7-2- علل ژنتیک هراس اجتماعی.. 14

2-2-7-3-سبک فرزند پروری و هراس اجتماعی.. 14

2-2-7-4- عوامل محیطی.. 15

2-3-ارتباط.. 15

2-3-1- تعریف ارتباط.. 15

2-3-2-شکلهای ارتباط.. 16

2-3-2-1-ارتباط با خود. 16

2-3-2-2-ارتباط با دیگران.. 16

2-3-2-3-ارتباط جمعی یا گروهی.. 16

2-3-3-عوامل موثر در برقراری ارتباط.. 16

2-3-4-راه های عملی برای ارتباط موثر. 17

2-4-نظریات.. 17

2-4-1- نظریه زیستی و انتقال دهنده ها17

2-4-2-نظریات روان تحلیل گری.. 19

2-4-2-1- نظریه فروید. 19

2-4-2-2- نظریه آدلر. 20

2-4-3-نظریه رفتارگرایی.. 21

2-4-3-1-نظریه واتسون.. 21

2-4-3-2-نظریه بندورا22

2-4-3-3-نظریه سلیگمن.. 22

2-4-3-4-نظریه اسکینر. 23

2-4-4-نظریه انسان گرایی (نظریه راجرز)23

2-4-5-نظریه شناخت گرایی.. 24

2-4-5-1-نظریه الیس.... 24

2-4-5-2-نظریه بک.... 25

2-4-6-نظریه گشتالت (پرلز)26

2-5-پیشینه تحقیق.. 27

2-5-1-پیشینه خارجی.. 27

2-5-2-پیشینه داخلی.. 27

فصل سوم:روش جمع آوری داده ها

3- روش جمع آوری داده ها30

3-1- مقدمه. 30

3-2- جامعه. 30

3-3 - حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 30

3-4 -طرح پژوهش.... 30

3-5- ابزار مورد استفاده پژوهش...30

3-5-1-پرسشنامه هراس اجتماعی.. 30

3-5-2- پرسشنامه ی مهارت های ارتباطی.. 31

3-5-3- پرشسنامه ی نگرش های نا کار آمد (DAS)32

3-6- روش آماری پژوهش.... 33

فصل چهارم:یافته های تحقیق

4- یافته های تحقیق.. 35

4-1- مقدمه. 35

4-2- آمار توصیفی:35

4-2-1- بررسی حجم نمونه به تفکیک سن:35

4-2- 2-بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت:36

4-2- 3-بررسی حجم نمونه به تفکیک تأهل:36

4-2-4- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات :37

4-2-5- بررسی حجم نمونه به تفکیک رشته تحصیلی :37

4-3- آمار استنباطی:39

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-بحث و نتیجه گیری.. 47

5-1- مقدمه:47

5-2- محدودیتها50

5-3-پیشنهادات.. 51

منابع.. 52

ضمائم: پرسشنامه. 56

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیك و عملكرد شركت فناوری اطلاعات:مدیریت,پاورپوینت مدیریت,دانلود پاورپوینت مدیریت,پاورپوینت,دانلود,دانلود پاورپوینت,گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیك و عملكرد شركت فناوری اطلاعات,پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیك و عملكرد شركت فناوری اطلاعات,دانلود پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیك و عملكرد شركت فناوری اطلاعات

مبانی نظری درمان شناختی رفتاری کاربردها ومولفه‌های آن:مبانی نظری درمان شناختی رفتاری کاربردها ومولفه‌های آن,مبانی نظری درمان شناختی رفتاری ,مبانی نظری, درمان شناختی رفتاری کاربردها ومولفه‌های آن

پاورپوینت روستای وركی ساری:دانلود پاورپوینت روستای وركی ساری,پاورپوینت روستای ورکی شهرستان ساری,روستای ورکی مازندران,پروژه روستا,پاورپوینت بررسی و مطالعه روستای ورکی,پاورپوینت تحلیل روستای ورکی ساری,روستای ورکی شهرستان ساری,پاورپوینت روستا در مازندران,پروژه روستای ورکی

پاورپوینت آشنایی با نحوه شناخت محصولات مبتنی بر نانو:دانلود پاورپوینت آشنایی با نحوه شناخت محصولات مبتنی بر نانو,پاورپوینت آشنایی با نحوه شناخت محصولات مبتنی بر نانو,پاورپوینت بررسی آشنایی با نحوه شناخت محصولات مبتنی بر نانو,آشنایی با نحوه شناخت محصولات مبتنی بر نانو,مزایای نانوتكنولوژی,نانو تكنولوژی,شناخت محصولات مبتنی بر نانو,پاورپوینت شناخت محصولات مبتنی بر نانو,محصولات مبتنی بر نانو,پاو

پاورپوینت پی و مراحل اجرای پی:دانلود پاورپوینت پی و مراحل اجرای پی,پی و مراحل اجرای پی,پاورپوینت بررسی نحوه اجرای پی,بررسی پی و اجرای آن,پاورپوینت پی ساختمان,اجرای پی ساختمان,پاورپوینت پی و مراحل اجرای پی,پی و مراحل اجرای آن,پاورپوینت پی و مراحل اجرای آن

تولید گل رز با استفاده از روش بیوتکنولوژی:گل رز,گل,تحقیق کشاورزی,تولید گل رز با استفاده از روش بیوتکنولوژی,پاورپوینت تولید گل رز با استفاده از روش بیوتکنولوژی,دانلود پاورپوینت تولید گل رز با استفاده از روش بیوتکنولوژی,پاورپوینت,دانلود پاورپوینت

پاورپوینت نظریه داروینیسم اجتماعی:پاورپوینت نظریه داروینیسم اجتماعی,دانلود پاورپوینت نظریه داروینیسم اجتماعی,پاورپوینت رایگان نظریه داروینیسم اجتماعی,پاورپوینت داروینیسم اجتماعی چیست,پاورپوینت مفهوم نظریه داروینیسم اجتماعی,پاورپوینت آشنایی با نظریه داروینیسم اجتماعی,دانلود نظریه داروینیسم اجتماعی,نظریه داروینیسم اجتماعی,تحقیق نظریه داروینیسم اجتماعی,پروژه نظریه داروینیسم اجتماعی,دانلود پاورپوینت داروینیسم اجتماعی چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم نظریه داروینیسم اجتماعی,دانلود پاورپوینت آشنایی با نظریه داروینیسم اجتماعی,

پاورپوینت بررسی سازمان الکترونیکی:دانلود پاورپوینت بررسی سازمان الکترونیکی,تحقیق بررسی سازمان الکترونیکی,مقاله بررسی سازمان الکترونیکی,پاورپوینت بررسی سازمان الکترونیکی,بررسی سازمان الکترونیکی,سازمان, الکترونیک

بررسی و تحلیل منیفولد و سیستم اگزوز اتومبیل:منیفولد ,سیستم اگزوز اتومبیل,اگزوز,اگزوز اتومبیل,پروژه,پزوهش,جزوه,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پزوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

پاورپوینت روانشناسی و دین از منظر اریک فروم:پاورپوینت روانشناسی و دین از منظر اریک فروم,پاورپوینت ارتباط روان شناسی و دین,پاورپوینت روانکاوی دینی چیست,دانلود پاورپوینت روانشناسی و دین از منظر اریک فروم,دانلود روانشناسی و دین از منظر اریک فروم,روانشناسی و دین از منظر اریک فروم,روانشناسی مذهبی,پاورپوینت روانشناسی مذهبی,تحقیق ارتباط روان شناسی و دین,دانلود تحقیق ارتباط روان شناسی و دی