لینک مستقیم فایل شرکت در جرم

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد شرکت در جرم می باشد.
کلمات کلیدی:شرکت در جرم,شریک ,قتل عمد ,قصاص ,شرکت در قتل , قاتل ,مقتول ,اعدام , حبس ابد,پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است . در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است) از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .

واژگان كلیدی

شریک – قتل عمد – قصاص – شرکت در قتل – قاتل – مقتول – اعدام – حبس ابد

فهرست مطالب:

پیشگفتار

چکیده

مقدمه

الف ) بیان موضوع

ب ) اهداف و کاربردها

ج) پرسش ها

د ) فرضیه ها

ه ) روش تحقیق و موانع آن

- روش تحقیق

- موانع و مشکلات

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر

فصل اول – واژه شناسی

فصل دوم –

گفتار اول – تعریف

عنوان صفحه

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف در حقوق ایران

2) تعریف در حقوق کشور مصر

ج) مقایسه معاونت و

گفتار دوم – انواع و ارکان آن

الف ) انواع

1) شرکت در جرائم عمدی

2) غیرعمد

ب ) ارکان

1) ارکان در حقوق ایران

1-1) رکن قانونی

1-2) رکن مادی

1-3) رکن معنوی

1-4) مجازات

عنوان صفحه

2)ارکان در حقوق مصر

2-1) رکن قانونی

2-2) رکن مادی

2-3) رکن معنوی

2-4) مجازات

مبحث دوم – قتل عمد

گفتار اول – تعریف قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران

2) تعریف قتل عم در حقوق مصر

گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن

الف) انواع قتل عمد

1) قتل عمد محض

2) قتل عم تبعی

عنوان صفحه

ب) ارکان قتل عمد

1) رکن قانونی

2) رکن مادی

3) رکن معنوی

فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران

مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر

بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد

گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) در حقوق ایران

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

عنوان صفحه

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات

2) در حقوق مصر

ج ) تعریف فقهی

1) فقه امامیه

2) فقه عامه

گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد

الف ) در حقوق ایران

1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی

1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم

1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی

1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر

2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت

ب ) در حقوق مصر

1) مشارکت بصورت مستقیم

2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)

عنوان صفحه

3) اشتراک از راه مساعده

4) اشتراک با تشویق کردن

5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

گفتار اول – عنصر قانونی

الف ) در حقوق ایران

1) بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

2) بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

3) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

4) استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی

ب ) در حقوق مصر

گفتار دوم – عنصر مادی

الف ) در حقوق ایران

1) ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی

عنوان صفحه

2) عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)

3) رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری

ب ) درحقوق مصر

1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم

2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو

3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده

4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن

5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی

گفتار سوم – عنصر معنوی

الف ) در حقوق ایران

1) ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)

2) هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد

3) ضابطه فعل نوعا" کشنده

1-3) عمل همگی کشنده است

2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست

عنوان صفحه

3-3) عمل برخی کشنده است

4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول

1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند

2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند

ب) در حقوق مصر

1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر

بخش سوم - مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه

گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق مصر

مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – جنون

گفتار دوم – صغر

عنوان صفحه

گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)

گفتار چهارم – امرآمر قانونی

گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)

گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول)

گفتار هفتم – دفاع مشروع

گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول

نتیجه گیری

کتاب نامه

کتب فارسی

کتب عربی

نشریات و مقالات

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت ستون سنگی:ستون سنگی ,پاورپوینت ستون سنگی ,دانلود پاورپوینت ستون سنگی ,مراحل ایجاد ستون سنگی,پاورپوینت مراحل ایجاد ستون سنگی,دانلود پاورپوینت مراحل ایجاد ستون سنگی ,مزیت استفاده از ستون سنگی,پاورپوینت مزیت استفاده از ستون سنگی,دانلود پاورپوینت مزیت استفاده از ستون سنگی,ساخت ستون های سنگی ,پاورپوینت ساخت ستون های سنگی ,دانلود پاورپوینت ساخت

پاورپوینت نظریه یادگیری اجتماعی جولیان راتر:پاورپوینت نظریه یادگیری اجتماعی جولیان راتر,پاورپوینت نظریه شخصیت جولیان راتر,دانلود پاورپوینت نظریه یادگیری اجتماعی جولیان راتر,دانلود نظریه یادگیری اجتماعی جولیان راتر,نظریه یادگیری اجتماعی جولیان راتر,جولیان راتر,روانشناسی شخصیت,پاورپوینت روانشناسی شخصیت,دانلود پاورپوینت روانشناسی شخصیت,نظریه های شخصیت ,دانلود نظریه های شخصیت,دان

پاورپوینت زندگینامه كامران ديبا و تحلیل شهرك شوشتر نو :پاورپوینت زندگینامه كامران ديبا و تحلیل شهرك شوشتر نو,پاورپوینت تحلیل شهرك شوشتر نو,شهرك شوشتر نو,مقاله تحلیل شهرك شوشتر نو,تحقیق شهرك شوشتر نو,پیشینه ی تاریخی شهرك شوشتر ,شوشتر نو ,اهداف پروژه شوشتر نو ,بخش های مختلف مجموعه شوشتر نو,پيشنهاد براي احياي دوباره شهرك شوشتر نو,

سیاه خروس قفقازی:سیاه‌خروس قفقازی, تجمع‌گاه, لك, منطقه امن كلن,تحقیق,مقاله,پژوهش,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

پاورپوینت هدایت از طریق ارتباطات (فصل چهاردهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان):دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان هدایت,دانلود پاورپوینت هدایت از طریق ارتباطات (فصل چهاردهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),فراگرد ارتباطات,ساده ترین فراگرد ارتباطی,عناصر فراگرد ارتباطات,عوامل ایجاد اختلال,ارتباطات یکجانبه و دوجانبه,انواع مسیرهای ارتباطی,ارتباطات افقی,ارتباطات عمودی,ار

نانو آسفالت:نانو آسفالت,قیر,قیر معدنی,آسفالت,جاده,راه

پاورپوینت معماری مدرن متعالی:معماری مدرن متعالی,پاورپوینت معماری مدرن متعالی,دانلود پاورپوینت معماری مدرن متعالی,تقسیم بندی معماری مدرن,پاورپوینت تقسیم بندی معماری مدرن,دانلود پاورپوینت تقسیم بندی معماری مدرن,معماری ارگانیک,پاورپوینت معماری ارگانیک,دانلود پاورپوینت معماری ارگانیک,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخ

پاورپوینت مفهوم ارتشا و رشا:پاورپوینت مفهوم ارتشا و رشا,دانلود پاورپوینت مفهوم ارتشا و رشا,پاورپوینت رایگان مفهوم ارتشا و رشا,پاورپوینت مفهوم ارتشا چیست,پاورپوینت مفهوم رشا چیست,پاورپوینت آشنایی با مفهوم ارتشا,پاورپوینت آشنایی با مفهوم رشا,پاورپوینت رشوه در قانون چه مجازاتی دارد,دانلود مفهوم ارتشا و رشا,مفهوم ارتشا و رشا,پروژه مفهوم ارتشا و رشا,تحقیق مفهوم ارتشا و رشا,دانلود پاورپوینت مفهوم ارتشا چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم رشا چیست,,

پاورپوینت اصول مهندسی زلزله:دانلود پاورپوینت اصول مهندسی زلزله,اصول مهندسی زلزله,پاورپوینت آشنایی با اصول مهندسی زلزله,سختی و میرایی,تحلیل دینامیکی دستگاه های چند درجه آزادی ,پاورپوینت دینامیک سازه ها,پاورپوینت اصول مهندسی زلزله,آنالیز مودال ,ارتعاشات

پیشینه و مبانی نظری قلمرو و تأثیرات مونسون:پیشینه و مبانی نظری قلمرو و تأثیرات مونسون,مبانی نظری قلمرو و تأثیرات مونسون,پیشینه نظری قلمرو و تأثیرات مونسون,پیشینه و مبانی نظری,قلمرو و تأثیرات مونسون,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق