لینک مستقیم فایل بررسی رابطه کمرویی و پیشرفت تحصیلی

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی رابطه کمرویی و پیشرفت تحصیلی می باشد.
کلمات کلیدی:پایان نامه بررسی رابطه کمرویی و پیشرفت تحصیلی,بررسی رابطه کمرویی و پیشرفت تحصیلی , کمرویی و پیشرفت تحصیلی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

بررسی رابطه کمرویی و پیشرفت تحصیلی

چکیده

پزوهش انجام شده با هدف بررسی رابطه بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه های پیام نور، محقق اردبیلی و آزاد استان اردبیل صورت گرفته و روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد که با استفاده از پرسشنامه شخصیتی وودورث (وودورث،1920) و سوالات محقق ساخته انجام شده است.

جامعه آماری این پژوهش را کل دانشجویان دانشگاه های پیام نور ، محقق اردبیلی و آزاد تشکیل می دهند که بر اساس نموگیری تصادفی ساده از هر کدام از دانشگاه ها 40 نفر از دانشجویان که 20 نفر دختر و 20 نفر پسر بطور مساوی که روی هم رفته 120 نفر دانشجو بودند انتخاب شدند همچنین برای تعیین ارتباط متغیر مستقل (کمرویی) و متغیر وابسته (پیشرفت تحصیلی) از ضریب همبستگی بیرسون و برای تعیین جنسیت بین دانشجویان از آزمون T مستقل و برای تعیین تفاوت میانگین بین 3 گروه از دانشگاه ها از آزمون Anova استفاده شده است.

نتایج یافته های پژوهش عبارتند از:

-بین پیشرفت تحصیلی و کمرویی دانشجویان رابطه ی معناداری وجود ندارد.

-بین میانگین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه های پیام نور، محقق اردبیلی و آزاد استان اردبیل تفاوت معنی دار وجود دارد.

-بین میانگین کمرویی دانشجویان دانشگاه های مذکور... تفاوت معنی داری وجود ندارد.

-بین پیشرفت تحصیلی و نوع زبان و همچنین بین کمرویی و نوع زبان در بین دانشجویان دانشگاه های مذکور تفاوت معنی دار وجود ندارد.

بین کمرویی و جنسیت و همچنین بین پیشرفت تحصیلی و جنسیت دانشجویان دانشگاه های مذکور تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چکیده 4

مقدمه. 7

بیان مسئله. 9

اهمیت و ضرورت پژوهش.... 10

ضرورت تحصیلی.. 11

اهداف پژوهش.... 13

اهداف کلی.. 13

اهداف جزئی.. 13

فرضیه های پژوهش.... 14

تعاریف نظری و عملیاتی.. 15

کمرویی.. 15

پیشرفت تحصیلی.. 15

مبانی نظری پژوهش.... 18

علل کمرویی.. 23

جنبه های مثبت کم رویی.. 27

جنبه های منفی کمرویی.. 28

کمروی واقعی کیست؟. 28

کمرویی چگونه بر افراد تأثیر می گذارد. 30

ویژگی های رفتاری افراد کمرو. 32

راه های پیشگیری از کمرویی در کودکان. 36

روش های درمانی کمرویی.. 44

خانواده و تربیت اجتماعی.. 45

پیشرفت تحصیلی.. 46

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی.. 47

تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 49

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 50

روش اجرای پژوهش.... 54

جامعه آماری.. 54

ابزار پژوهش.... 55

پرسشنامه شخصیتی وودورث... 55

روش اجرا و جمع آوری داده ها 55

روش های آماری و تحلیل داده ها 56

مقدمه. 58

تحلیل استنباطی.. 58

بحث و نتیجه گیری.. 68

پیشنهادات... 72

محدودیت های پژوهش.... 72

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت مسجد جامع امویان دمشق:دانلود پاورپوینت مسجد جامع امویان دمشق ,مسجد جامع امویان دمشق,پاورپوینت مسجد جامع دمشق,مسجد جامع امویان,پاورپوینت آشنایی با مسحد جامع دمشق,پاورپوینت مسجد,پاورپوینت مسجد جامع امویان دمشق ,پروژه بررسی مسجد جامع اموی,مسجد جامع اموی دمشق

ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ایران (ترجمه فارسی):ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی یک مثال از دشت کرمان، ایران

پاورپوینت جوشکاری به روش زیر پودری:جوشکاری به روش زیر پودری,پاورپوینت جوشکاری به روش زیر پودری,دانلود پاورپوینت جوشکاری به روش زیر پودری,خصوصیات جوشکاری زیر پودری,پاورپوینت خصوصیات جوشکاری زیر پودری,دانلود پاورپوینت خصوصیات جوشکاری زیر پودری,موارد استفاده جوشکاری زیر پودری,پاورپوینت موارد استفاده جوشکاری زیر پودری,دانلود پاورپوینت موارد استفاده جوشکاری زیر پودری,مهندسی عمر

پاورپوینت نقش والدین در تربیت کودکان تیزهوش:پاورپوینت نقش والدین در تربیت کودکان تیزهوش,دانلود پاورپوینت نقش والدین در تربیت کودکان تیزهوش,دانلود نقش والدین در تربیت کودکان تیزهوش,پاورپوینت روانشناسی کودکان تیزهوش,دانلود پاورپوینت روانشناسی کودکان تیزهوش,دانلود روانشناسی کودکان تیزهوش,دانلود,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت روانشناسی

پاورپوینت هیدرولوژی چیست:هیدرولوژی چیست,پاورپوینت هیدرولوژی چیست,دانلود پاورپوینت هیدرولوژی چیست,چرخه هیدرولوژی چیست,پاورپوینت چرخه هیدرولوژی چیست,دانلود پاورپوینت چرخه هیدرولوژی چیست,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,دانلود پاورپوینت مهندسی ساختمان,دانلود پاورپوینت مهندسی عمران,دانلود

پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI):پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI),پرسشنامه ,باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان ,(MTEBI)

پاورپوینت تکنیک های خلاقیت:پاورپوینت تکنیک های خلاقیت,تکنیک های خلاقیت,دانلود تکنیک های خلاقیت,دانلود پاورپوینت تکنیک های خلاقیت,خلاقیت,دانلود,دانلود پاورپوینت

پاورپوینت سفالگری:دانلود پاورپوینت سفالگری,سفالگری,تاریخچه سفالگری در ایران,طبقه بندی و شناخت سفال,سفال,مناطق فعال سفالگری در ایران ,پاورپوینت سفالگری,خاک سفالگری,پاورپوینت ساخت سفال,صنایع دستی

دانلود پاورپوینت انگیزش و رفتار (فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان):دانلود پاورپوینت ارئه کلاسی فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با عنوان انگیزش و رفتار,دانلود پاورپوینت انگیزش و رفتار(فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان),رفتار,انگیزه,هدف,رابطه انگیزه و هدف,مقایسه انگیزه ها و هدفها,جایگاه انگیزه ها و هدفها,نمودار جایگاه انگیزه ها و هدفها,نمودار رفتار تفوقی برای غلبه

پاورپوینت سبک و مکتب (پودمان 1 هنر کلاس دهم):سبک و مکتب,پاورپوینت سبک و مکتب,دانلود پاورپوینت سبک و مکتب,پاورپوینت پودمان 1 هنر کلاس دهم ( سبک و مکتب ),پاورپوینت پودمان 1 هنر کلاس دهم,پاورپوینت سبک و مکتب,پاورپوینت پودمان 1 هنر کلاس دهم سبک و مکتب,سبک و مکتب,پاورپوینت هنر کلاس دهم