لینک دانلود ادله اثبات دعوی

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد ادله اثبات دعوی می باشد.
کلمات کلیدی:ادله اثبات دعوی

مجموعه و سایلی است كه برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احكام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذكر جهات و دلائل در رای این امكان را فراهم می‌سازد. كه طرفین دعوی با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود كه در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احكام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای كیفری یكی از مهمترین موضوعات دادرسی كیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انكار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا كرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حكم محكومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف كشف و اثبات جرائم در كنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت كیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی كه تحت شكنجه و تهدید با اكره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است كه دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان كاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ كرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر كافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی كه صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره كلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور كیفری گفته شده است.

فهرست مطالب

مقدمه:1

فصل اول - كلیات

مبحث اول: تعریف... 4

گفتار اول: دلیل.. 4

گفتار دوم: اثبات... 5

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص.... 7

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم.. 10

مبحث چهارم: تامین دلیل.. 11

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده12

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13

فصل دوم- كیفری

مبحث اول: معاینه محل.. 15

مبحث اول: معاینه محل.. 16

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:20

مبحث دوم: تحقیق محلی.. 21

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. 21

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. 22

مبحث سوم: كارشناس.... 23

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره23

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره25

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ... 26

بند اول: تشخیص هویت:26

بند دوم: تشخیص علت مرگ:27

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. 27

بند اول: تكلیف متهم.. 28

بند دوم: تكلیف مجنی علیه. 28

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماكن.. 29

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. 29

گفتار دوم: بازرسی اماكن و اشیا30

مبحث پنجم: اقرار31

گفتار اول: تعریف اقرار32

بند اول: اخبار بودن.. 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور كیفری.. 34

گفتار سوم: انكار بعد از اقرار36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار37

مبحث ششم: اسناد. 39

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی كیفری.. 40

گفتار دوم: استكتاب سند. 42

گفتار سوم: اساس تطبیق.. 43

مبحث هفتم: شهادت... 44

گفتار اول: تعریف شهادت... 44

گفتار دوم: شرایط شاهد:45

بند اول: شرط بلوغ. 46

بند دوم: شرط عقل.. 47

بند سوم: شرط ایمان.. 48

بند چهارم: طهارت مولد. 48

بند پنجم: عدالت شاهد. 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص.... 50

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تكدی و لگردی.. 51

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52

بند اول: احضار شهود. 52

بند دوم: جلب شهود. 52

بند سوم: چگونگی اداء شهادت... 53

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از كشور53

گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 57

مبحث هشتم: امارات... 60

گفتار اول: انواع اماره60

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. 62

مبحث نهم: قسامه. 63

گفتار اول: تعریف قسامه. 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور كیفری.. 64

گفتار سوم: تعریف لوث... 65

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. 65

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟66

گفتار ششم: موانع حصول لوث... 67

مبحث دهم: علم قاضی.. 68

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. 68

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.70

منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص و نقش آنها در تحولات مهم تاریخ اسلام در مقاطع مختلف:دانلود پایان نامه بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص و نقش آنها در تحولات مهم تاریخ اسلام در مقاطع مختلف,دانلود رساله بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص و نقش آنها در تحولات مهم تاریخ اسلام در مقاطع مختلف,دانلود تحقیق بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص و نقش آنها در تحولات مهم تاریخ اسلام در مقاطع مختلف,دانلود مقاله بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص و نقش آنه

پاورپوینت بیوكاتالیستها، بیوحسگرها:پاورپوینت بیوكاتالیستها، بیوحسگرها,دانلود پاورپوینت بیوكاتالیستها، بیوحسگرها,بررسی بیوكاتالیستها، بیوحسگرها,تحقیق بیوكاتالیستها، بیوحسگرها,مقاله بیوكاتالیستها، بیوحسگرها,بیوكاتالیستها, بیوحسگرها,بیوكاتالیستها، بیوحسگرها,دانلود بیوكاتالیستها، ,دانلود بیوحسگرها,تعریف بیوسنسور

تأملی در افكار و ایده ها و اشعار سه شاعر (نسیم شمال ،لاهوتی و میرزادة عشقی ):تأملی در افكار و ایده ها و اشعار سه شاعر (نسیم شمال ،لاهوتی و میرزادة عشقی ), اشعار سه شاعر نسیم شمال ،لاهوتی و میرزادة عشقی,تأملی در افكار و ایده ها و اشعار,دانلود شعرهای نسیم شمال ،لاهوتی و میرزادة عشقی,نسیم شمال, لاهوتی,میرزادة عشقی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

بررسی حقوق و آزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات):حقوق وآزادی های فردی,مصونیت مسکن,ارتباطات خصوصی, تحقیقات مقدماتی,متهم,پروژه,پژوهش,جزوه,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش, دانلودجزوه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

مبانی نظری واژه، واژه های پایه، واژه گزینی در کشورهای مختلف:مبانی نظری واژه، واژه های پایه، واژه گزینی در کشورهای مختلف,مبانی نظری واژه، واژه های پایه,مبانی نظری واژه گزینی در کشورهای مختلف,مبانی نظری ,واژه, واژه های پایه, واژه گزینی در کشورهای مختلف

پاورپوینت تحلیل خانه ی درون تهی و خانه داگلاس _ریچارد میر:دانلود پاورپوینت تحلیل خانه ی درون تهی و خانه داگلاس ,ریچارد میر,تحلیل خانه ی درون تهی و خانه داگلاس,تحلیل خانه ی درون تهی,پاورپوینت تحلیل خانه داگلاس,ریچارد میر,پاورپوینت تحلیل خانه ی درون تهی و خانه داگلاس ,ریچارد میر,خانه داگلاس

پاورپوینت سمینار درس روش تولید:دانلود پاورپوینت سمینار درس روش تولید,برترین فایل پاورپوینت سمینار درس روش تولید,فایل پاورپوینت آماده سمینار درس روش تولید

پاورپوینت روش تعیین انبساط سیمان (سلامت سیمان):دانلود پاورپوینت روش تعیین انبساط سیمان (سلامت سیمان),روش تعیین انبساط سیمان (سلامت سیمان),سلامت سیمان,پاورپوینت روش تعیین انبساط سیمان,اتوكلاو,پاورپوینت روش تعیین انبساط سیمان (سلامت سیمان),سیمان,انبساط

مبانی نظری افسردگی افراد با زنشته و شاغل:دانلود مبانی نظری افسردگی افراد با زنشته وشاغل,افسردگی افراد با زنشته وشاغل,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق

بررسی کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران:کارآفرینی ,دانشجویان ,کارآفرین