لینک دانلود فایل نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک می باشد.
کلمات کلیدی:مدیریت,عملکرد مالی ,منابع انسانی ,فناوری اطلاعات,پروژه,تحقیق,پروژه مدیریت,دانلود پروژه مدیریت,دانلود تحقیق,مدیریت,دانلود پروژه

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات به عامل مهمی در توسعه آینده صنعت خدمات مالی و خصوصا شرکت ها و کسب و کار های کوچک، تبدیل شده است. تحولات تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات به میزان قابل توجهی به رشد و سود آوری موسسات مالی در سراسر جهان، كمك كرده است. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عمکلرد مالی در کسب و کار های کوچک می پردازد. در این تحقیق با ابزار پرسشنامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کار های کوچک محاسبه گردیده است. روش تحقیق توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارمندان ; شرکت های کوچک ، روش نمونه گیری تصادفی ساده ، حجم جامعه 190 و تعداد نمونه 123 می باشد . به منظور بررسی نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکر مالی ، از تحلیل همبستگی ، جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است.نتایج تحقیق بیانگر تأثیر مثبت فناوری اطلاعات بر كاهش هزینه های عملیاتی و عملکرد مالی می باشد.

واژگان کلیدی : عملکرد مالی ، فناوری اطلاعات ، تکنولوژی ، منابع انسانی

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه 3

1-2 تشریح و بیان مسئله 4

1-3اهمیت پژوهش 6

1-4اهداف تحقیق 8

1-4-1اهداف اصلی 8

1-4-2اهداف فرعی 8

1-5سوالات و فرضیات پژوهش 9

1-5-1سوالات اصلی پژوهش 9

1-5-2سوالات فرعی پژوهش 9

1-6فرضیات پژوهش 9

1-6-1فرضیه اصلی پژوهش 9

1-6-2 فرضیه فرعی پژوهش 9

1-7روش تحقیق 10

1-8قلمرو تحقیق 10

1-9جامعه و نمونه های آماری 11

1-10روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها 11

1-11تعریف واژگان 11

فصل دوم :مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1مقدمه 15

2-2پیش بینی در محیط فن آوری اطلاعات 15

2-3 برنامه ریزی فروش در محیط IT 23

2-4برنامه ریزی تولید در محیط IT 25

2-5برنامه ریزی مالی در محیط IT 26

2-6برنامه ریزی خرید در محیط IT 27

2-7برنامه ریزی منابع انسانی در محیط IT 28

2-7-1 مدیریت برنامه ریزی 28

2-7-2 اهمیت و ضرورت برنامه ریزی 29

2-7-3 تعریف برنامه ریزی 29

2-8پیشینه تحقیق 30

2-8-1 مروری بر کارهای انجام شده خارج از ایران 30

2-8-2 مروری بر کارهای انجام شده داخل ایران 33

فصل سوم: روش تحقیق

3-1مقدمه 37

3-2روش شناسی پژوهش 37

3-3 متغیرهای تحقیق 38

3-4 مدل مفهومی تحقیق 38

3-5 جامعه آماری 40

3-6 نمونه آماری 40

3-7 روش گردآوری 41

3-8 روایی و پایایی ابزار سنجش 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1مقدمه 45

4-2آمار توصیفی 46

4-3 آمار استنباطی 52

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1یافته های پژوهش 68

5-1-1یافته های توصیفی پژوهش 68

5-2 یافته های استنباطی پژوهش 69

5-3 پیشنهادات 71

5-4 محدودیت ها .......................................................................................................................................................................................71

منابع و مآخذ 72

منابع فارسی 72

منابع انگلیسی 72


فهرست جداول

جدول(4_1)توضیح جنسیت جمعیت موردمطالعه.....................................................................................................46

جدول (4_2)توضیح سطح تسهیلات جمعیت مورد طالعه........................................................................................47

جدول(4_3)توضیح سن جمعیت مورد مطالعه .........................................................................................................48

جدول (4_4)توضیح سابقه کار جمعیت مورد طالعه.................................................................................................49

جدول(4_5)توضیح سمت کاری جمعیت مورد مطالعه...............................................................................................50

جدول(4_6)آماره های توصیفی متغیر های تحقیق...................................................................................................51

جدول(4_7)همبستگی عملکرد مالی و پیش بینی در محیط آی تی.......................................................................52

جدول(4_8)همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی فروش در محیط آی تی.........................................................53

جدول(4_9)همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی تولید در محیط آی تی...........................................................54

جدول (4_10)همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی مالی در محیط آی تی..........................................................55

جدول(4_11)همبشستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی خرید در محیط آی تی.......................................................56

جدول (4_12)همبستگی و برنامه ریزی منابع انسانی در محیط آی تی...................................................................57

جدول(4_13)خلاصه مدل ..........................................................................................................................................60

جدول(4_14)خلاصه تحلیل واریانس(ANOVA).......................................................................................................61

جدول(4_15) نحلیل تی 1...........................................................................................................................................62

جدول(4_16) تحلیل تی 2.........................................................................................................................................63

جدول(4_17) تحلیل تی 3.........................................................................................................................................63

جدول(4_18) تحلیل تی 4..........................................................................................................................................64

جدول(4_19) تحلیل تی 5..........................................................................................................................................65

جدول(4_20) تحلیل تی 6..........................................................................................................................................66

عنوان :

فرمت : DOC

تعداد صفحات :97

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت کرتین وال (Curtain Wall):کرتین وال,پاورپوینت کرتین وال,دانلود پاورپوینت کرتین وال,Curtain Wall,پاورپوینت Curtain Wall,دانلود پاورپوینت Curtain Wall,مهندسی ساختمان,معماری,مهندسی عمران,پاورپوینت

پاورپوینت معرفی شغل گرافیست:پاورپوینت در مورد شغل گرافیست,پاورپوینت در رابطه با شغل گرافیست,پاورپوینت با عنوان شغل گرافیست,پاورپوینت با موضوع شغل گرافیست,معرفی شغل گرافیست,وظایف گرافیست,مهارت و توانمندی های مورد نیاز گرافیست,تحصیلات لازم برای ورود به شغل گرافیست,آینده شغلی، بازارکار و فرصت های استخدامی گرافیست,درآمد و حقوق گرافیست,شخصیت های مناسب شغل گرافیست,پروژه

رنسانس در اروپا:گذری كوتاه بر تاریخ سیاسی روم,از رم تا روم,فرهنگ و تمدن در روم باستان,اروپا در قرون وسطا,اوضاع سیاسی اروپا در نیمه ی اول قرون وسطا,هنر كلیسایی,رنسانس در اروپا,رنسانس هنری در اروپا,رنسانس پیشرفته,قصرها و ویلاهای رنسانس و باروك,میكلانژ

پاورپوینت بررسی مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط -حقوق جزایی عمومی 2:دانلود پاورپوینت حقوق جزایی عمومی 2,پاورپوینت حقوق جزایی عمومی 2,حقوق جزایی عمومی 2,حقوق جزایی عمومی,حقوق جزایی,پاورپوینت حقوق جزایی,مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی,مجرم و مسئولیت جزائی در شرایط استسنایی,پروژه دانشجویی,دانلود پاورپوینت,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,پاورپوینت!@#,مقاله ,پژوهش ,تحقیق ,پروژه

پاورپوینت انواع سبک های دکوراسیون:انواع سبک های دکوراسیون,پاورپوینت انواع سبک های دکوراسیون,دانلود پاورپوینت انواع سبک های دکوراسیون,سبک دکوراسیون داخلی چینی,پاورپوینت سبک دکوراسیون داخلی چینی,دانلود پاورپوینت سبک دکوراسیون داخلی چینی,سبک دکوراسیون داخلی سوئدی,پاورپوینت سبک دکوراسیون داخلی سوئدی,دانلود پاورپوینت سبک دکوراسیون داخلی سوئدی,سبک دکوراسیون داخلی فرانسوی,پاورپ

بررسی بیولوژیكی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف:بررسی, بیولوژیكی, دستگاه شنوایی, خط جانبی ,ماهیان مختلف,پروژه ,تحقیق ,مقاله,جزوه,پژوهش,دانلود پروژه ,دانلود تحقیق ,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود پژوهش

پاورپوینت تجزیه تحلیل مجتمع مسکونی شار:پاورپوینت تجزیه تحلیل مجتمع مسکونی شار,تجزیه تحلیل مجتمع مسکونی شار,مجتمع مسکونی شار,پاورپوینت,آپارتمان,نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,نمونه مشابه,نمونه مشابه مسکونی,خانه مسکونی,نمونه خانه مسکونی,معماری نمونه مشابه مسکونی,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,نقد و بررسی,تجزیه و تحلیل,تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی از خانه های مسکونی

پاورپوینت نظریه های مكانیابی بررسی ناحیه43 منطقه 10شهر مشهد (اراضی الهیه):پاورپوینت مكانیابی بررسی ناحیه43 منطقه 10شهر مشهد ,پاورپوینت مكانیابی ,پاورپوینت مكانیابی ناحیه43 منطقه 10شهر مشهد,پاورپوینت مكانیابی بررسی منطقه 10شهر مشهد ,پاورپوینت نمكانیابی بررسی اراضی الهیه شهر مشهد ,پاورپوینت بررسی ناحیه43 منطقه 10شهر مشهد ,پاورپوینت بررسی منطقه 10شهر مشهد ,مكانیابی بررسی ناحیه43 منطقه 10شهر مشهد ,مكانیابی ,مكان

دانلود پاورپوینت كاروانسرا:پاورپوینت کامل كاروانسرا,پاورپوینت كاروانسرا,پاورپوینت , كاروانسرا

پاورپوینت سنگ و انتخاب آن برای دیوارهای سنگی:سنگ و انتخاب آن برای دیوارهای سنگی,پاورپوینت سنگ و انتخاب آن برای دیوارهای سنگی,دانلود پاورپوینت سنگ و انتخاب آن برای دیوارهای سنگی,دیوارهای سنگی,دانلود مقاله سنگ و انتخاب آن برای دیوارهای سنگی,مقاله سنگ و انتخاب آن برای دیوارهای سنگی,پروژه سنگ و انتخاب آن برای دیوارهای سنگی,دانلود پروژه سنگ و انتخاب آن برای دیوارهای سنگی,جزوه سنگ و انتخاب