لینک دانلود فایل جزوه اقتصاد کلان (مجموعه مدیریت)

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد جزوه اقتصاد کلان (مجموعه مدیریت) می باشد.
کلمات کلیدی:دانلود جزوه اقتصاد کلان (مجموعه مدیریت),جزوه اقتصاد کلان (مجموعه مدیریت),دانلود اقتصاد کلان (مجموعه مدیریت),دانلودجزوه,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه,تحقیق,مقاله,پژوهش,پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

جزوه اقتصاد کلان (مجموعه مدیریت)


جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری اقتصاد خرد رشته مدیریت دولتی همراه با تست ها و پاسخ های تشریحی

فصل اول : حسابداری درآمد ملی

تعاریف

حسابداری ملی: مطالعه و اندازهگیری عناصر اساس همۀ فعالیتهای اقتصادی یک کشور در طول یـک زمـان معـین –

معمولاً یک سال - حسابداری ملی نامیده میشـود. کـه حـوزههـای مـورد انـدازهگیـری بـه طـور مثـال تولیـد، مصـرف،

سرمایه گذاری و ... است .

کالای اقتصادی: هر گونه شی فیزیکی طبیعی یا ساخته شده و یا هر خدمتی که نیاز انسانی را برآورده سـازد و در بـازار

قیمتی داشته باشد کالای اقتصادی نامیده میشود. کالای اقتصادی به سه دسته تقسیم می شود؛

الف – کالای مصرفی: کالایی که مستقیماً برای رفع نیاز انسان مورد استفاده قرار میگیرد. مانند مواد غـذایی، پوشـاك،

مسکن و...

ب - کالای واسطه : ای کالایی است که از ان برای تولید کالاها و خدمات دیگر استفاده میشود مانند ورق کاغذی کـه در

تولید کتاب استفاده میشود یا پارچهای که برای تولید لباس مورد استفاده قرار گیرد و ...

پ - کالای سرمایه : ای کالایی که تولید کننده کالاهای مصرفی، واسطهای و حتـی سـرمایهای باشـد، کـالای سـرمای های

نامیده میشود، مانند ماشین آلات سنگین ، راه، سد و...

نکته: تقسیم بندی بالا بر حسب نوع استفاده از کالاست پس یک کالای واحد میتواند جزء کالای مصـرفی قـرار گیـرد و

هم سرمایه های ب طور مثال یک اتومبیل اگر بـرای مصـرف شخصـی خریـداری شـود کـالای مصـرفی اسـت، و اگـر بـرای

مسافرکشی خریداری شود کالای سرمایهای. به علاوه بر حسب مدت زمان کاربرد به دو دسته تقسیم : میشوند

الف - کالای بی : دوام کالاهایی هستند با عمر مفید کمتر از یک سال که در اثر مصرف ویا استفاده در تولید فـوراً تغییـر

کیفیت میدهند یا از بین میروند مانند مواد غذایی، دستمال کاغذی یا خدماتی نظیر حمل و نقل بانکداری و ...

ب - کالای با دوام: کالایی که عمر مصرف ان بیش از یک سال است و در طول مدت مصرف به تدریج فرسوده میشود یا

از بین میرود مانند یخچال، تلویزیون، اتومبیل و ...

مصرف: استفاده از منابع موجود به منظور رفع حوایج ونیازها، مصرف نامیده میشود. «10» اقتصاد کلان(قسمت اول)

مخارج مصرفی: عبارتست از ارزش خرید کالاهای جدید و خدمات در یک سال منهای خالص فـروش کالاهـای دسـت

دوم و فرسوده.

نکته: خرید کالاهای بادوام مانند: یخچال و تلویزیون جزء مخارج مصرفی حساب میشود اما جزء مصرف به حساب نمیآیند.

هزینههای دولت (مخارج مصرفی دولت): کلیه هزینههایی که از طریق وزارتخانهها، ادارات دولتی، شهرداریها، مؤسسـات

غیر انتفاعی دولتی و سازمانهای تأمین اجتماعی انجام میشود، هزینههای دولتی یا مخارج مصرفی دولت به حساب . میآید

سرمای : هگذاری تغییر موجودی سرمایه کشور در طول یک دوره (مثلاً یک سال) را سرمایهگذاری میگویند.

نکته: تغییر در موجودی انبار عبارتست از موجودی انبار در انتهای دوره منهای موجـودی انبـار در ابتـدای دوره. ازانجـا کـه

افزایش یا کاهش مقدار موجودی انبار به مفهوم عدم مصرف ان توسط بخـش خصوصـی یـا دولتـی اسـت، پـس بـه معنـای

سرمایهگذاری نیز به کار میرود.

استهلاك: در حسابداری ملی برابر است با هزینه جایگزینی ان مقدار از کالای سرمایهای کشور که در طول یک سـال در

فرآیند تولید، مصرف شده است.

قیمت عوامل و قیمت بازار، قیمت کالا در محل تولید بدون احتساب عـوارض و مالیـات بـر کـالا، قیمـت عوامـل نامیـده

میشود و قیمت پرداختی توسط مصرف کننده که شامل عوارض و مالیات بر کالا میباشد، قیمت بازار میگویند.

خالص مالیاتهای غیر مستقیم + قیمت عوامل = قیمت بازار

پرداخ : تهای انتقالی پرداختهای بلاعوض و دیگر انواع پرداخت به افراد حقیقی و حقوقی، بدون ان که در مقابـل، هـیچ

تولیدی(اعم از کالا یاخدمت) صورت گرفته باشد، پرداختهای انتقالی نامیده میشود.

حوزه داخلی: کلیه افراد و مؤسساتی که در درون مرزهای یک کشور، مشغول به فعالیت هسـتند حـوزة داخلـی اقتصـاد را

تشکیل . میدهند

حوزه ملی: شامل کلیه افراد و مؤسساتی است که تبعۀ یک کشور باشد. خواه درداخل مرزها فعالیت کننـد یـا در خـارج

مرزهای کشور.

تولید ناخالص داخلی (GOP): ارزش پولی مجموع کالاها و خدمات تولید شده درداخل یک کشور در طـول یـک دروة

تعیین زمانی (معمولاً یک سال) تولید یا محصول ناخالص داخلی نامیده میشود.

تولید ناخالص ملی (GNP) : مجموع ارزش ریالی کالاها و خدمات تولید شده به وسیله عوامل تولید مقیم یـک کشـور،»

خواه درداخل کشور یا در کشورهای دیگر تولیدشده باشد تولید بامحصول ناخالص ملی نامیده میشود.

مجموعه تست

-1 هرگاه یک کشاورز در مزرعه شخصی خویش به جای ساعات کار خود، کارگر استخدام کند، چه تغییری در

NNP رخ میدهد.؟

1)کاهش 2 )افزایش

)3 بدون تغییر 4)کاهش ابتدائی و افزایشNNP

-2 اگر نرخ رشد محصول ناخالص ملی به قیمت ها ی ثابت و جاری با هم یکسان باشند ، بدین معن : است که

)1 میزان تولیدات اقتصادی هیچگونه افزایشی نداشته است.

)2 نرخ رشد تولید در اقتصاد و نرخ رشد قیمتها، با هم مساوی بوده است

)3 هیچگونه افزایشی در شاخص قیمتها وجود نداشته است .

)4 نرخ استهلاك سرمایههای فیزیکی در اقتصاد، صفر بوده است.

-3 اگر ارزش پولی GNP در سالهای 1967و 1977 به ترتیب 1و 2 میلیارد و شاخص قیمـت هـا در سـال هـای

مذکور به ترتیب 100و 250 فرض می گردید ، می توان نتیجه گرفت که ارزش واقعـی GNP بـین سـال هـای

1977: و1967

)1 افزایش یافته است. )2 کاهش یافته است.

)3 ثابت مانده است. )4 نمیتوان اظهار نظر کرد.

-4 تفاوت تولید خالص ملی به قیمت بازار و به قیمت عوامل در چیست؟

)1 خالص مالیاتهای غیرمستقیم 2) مالیاتهای تامین اجتماعی

)3 استهلاك 4) مالیات بر منافع شرکتها

-6 علت بروز تفاوت در درآمد ملی با تولید خالص ملی کدام عامل است؟

)1 استهلاك 2 ) مالیاتها 3) مالیاتهای غیرمستقیم بازرگانی )4 مخارج دولت

7 - اگر شخص A از شخص B سهامی به ارزش 1000ریال خریداری نماید ، که این سهام را فرد B قـبلا 800ریـال

خریده بود.در این معامله 50ریال بابت کارگزار بورس پرداخت میشود. این معامله بـه GNP کشـور چـه مقـدار

اضافه کرده است؟

800(4 1000(3 200(2 50 1(

پاسخنامه

-1 گزینه .3( ) صحیح است

ارزش کار کشاورز وقتی خودش نیز کار می کرد ، در GNP به حساب می . آید

-2 گزینه .3( ) صحیح است

با توجه به اینکه نرخ رشد شاخص قیمت ها – نرخ رشد GNP اسمی=نرخ رشد GNP واقعـی بنـابراین اگـر رشـد GNP

واقعی برابر رشد GNPاسمی باشد، به این معنی است که رشد شاخص قیمت ها صفر است .

-3 گزینه .2( ) صحیح است

GNP با توجه به فرمول 100́ =

GNP واقعی، میتوان را دو سال مذکور محاسبه کرد و مشخص میشـود

که GPN واقعی کاهش یافته است.

-4 گزینه .1( ) صحیح است

-5 گزینه .4( ) صحیح است

-6 گزینه ( .3) صحیح است

-7 گزینه 1( ) صحیح است.

50ریال چون ارزش خدمات ایجاد شده کارگزار بورس طی همین دوره است در محاسبه GNP میآید ولی مبادله سـهام

به دلیل اینکه فقط تغییر مالکیت بین افراد یک جامعه است و نشان دهنده تولید نیست در GNP به حساب . نمیآید

فهرست مطالب

فصل اول: حسابداری درآمد ملی................................................................................................ ..........9

تعاریف ................................................................................................................................ ...........9

روشهای محاسبه تولید ناخالص ملی................................................................................................ .......12

روش مخارج یا هزینه .........................................................................................................................12

روش درآمدی ................................................................................................................................ .13

روش ارزش افزوده یا روش تولید ................................................................................................ ............14

شاخص قیمت ................................................................................................................................ . 16

محاسبه متغیرهای اقتصادی به قیمت ثابت ................................................................................................19

نرخ تورم ................................................................................................................................ .......20

نکات فصل اول ................................................................................................................................22

مجموعه تست ................................................................................................................................ .24

پاسخنامه................................................................................................................................ .......27

مجموعه تست ................................................................................................................................ .29

پاسخنامه................................................................................................................................ .......32

مجموعه تست ................................................................................................................................ .34

پاسخنامه................................................................................................................................ ....... 36

فصل دوم: تعیین درآمد ملی ................................................................................................ ............ 3

و......

مجموعه تست............................................................................................................................... 191

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 193

مجموعه تست سال یها ریاخ ................................................................................................ ............. 194

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 213

تست سوالات کنکور سال .................. ................................................................................................1390

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 247

منابع ................................................................................................................................ ......... 250

نوع فایل:Pdf

سایز: 7.59 MB

تعداد صفحه:250

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه اقتصاد خرد(قسمت دوم):دانلود جزوه اقتصاد خرد(قسمت دوم) ,جزوه اقتصاد خرد(قسمت دوم) ,دانلود اقتصاد خرد(قسمت دوم) ,دانلودجزوه,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلودجزوه,دانلود تحقیق

پیشینه و مبانی نظری نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری:پیشینه و مبانی نظری نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری,مبانی نظری نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری,پیشینه نظری نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری,پیشینه و مبانی نظری, نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,مبان نظری,پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری

پرسشنامه شادی و نشاط:پرسشنامه شادی و نشاط,پرسشنامه ,شادی و نشاط

پاورپوینت فصل یازدهم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع سهام عادي : تجزيه و تحليل و استراتژي ها:دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی . جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش با موضوعسهام عادي : تجزيه و تحليل و استراتژي ها,پاورپوینت سهام عادي : تجزيه و تحليل و استراتژي ها,پاورپوینت فصل یازده (11) کتاب مدیریت سرمایه گذاری تهرانی و نوربخش با موضوع سهام عادي : تجزيه و تحليل و استراتژي ها,

اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران:داوری تجاری, حقوق,ایران, داوری, دادرسی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مشاوره گروهی:مبانی نظری وپیشینه تحقیق مشاوره گروهی ,مبانی نظری پایان نامه مشاوره گروهی ,مبانی و پیشینه نظری مشاوره گروهی ,فصل دوم پایان نامه مشاوره گروهی ,مبانی نظری مشاوره گروهی ,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مشاوره گروهی ,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش مشاوره گروهی ,مشاوره گروهی

جزوه ساختمان گسسته رشته مهندسی کامپیوتر:تحقیق ,پژوهش ,مقاله ,پروژه ,دانلود تحقیق ,دانلود پژوهش ,دانلود مقاله ,دانلود پروژه

مجموعه ارائه های درس روش های تولید:مجموعه ارائه های درس روش های تولید,نورد,کامپوزیت,عملیات حرارتی,solgel,کشش سیم,جوشکاری,پلیمر,آهنگری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

تاثیر محرومیتهای عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خود پنداره کودکان پرورشگاهی:محرومیتهای عاطفی ,محیط پرورشگاهها ,تاثیر محرومیتهای عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خود پنداره کودکان پرورشگاهی, کودکان پرورشگاهی,پروژه,پایان نامه,پژوهش,تحقیق,مقاله,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله

تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی:تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی,مقاله تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی,تحقیق تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی,پژوهش تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی,پرسشنامه تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,