دریافت فایل با موضوع جزوه آمار احتمال رشته ایمنی صنعتی

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد جزوه آمار احتمال رشته ایمنی صنعتی می باشد.
کلمات کلیدی:دانلود جزوه آمار احتمال رشته ایمنی صنعتی ، دانلود جزوه ، آمار احتمال رشته ایمنی صنعتی ، دانلود جزوه آمار احتمال ، رشته ایمنی صنعتی ، کسب درآمد اینترنتی ، کسب درآمد از اینترنت ،همکاری در فروش فایل ، سیستم فروشگاه دهی ، کارافرینی ،کسب و کار، کارافرینی وکسب درامد، خرید آنلاین

جزوه آمار احتمال رشته ایمنی صنعتی

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی ویژه کنکور

HSEتوضیحات محصول : سال 95 - مجموعه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول : آمار توصیفی
کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود:
الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموری از قبیل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی، میـزان
محصولات کشاورزی و صنعتی و ... .
ب) به معنی روشهایی برای جمعآوری، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی درباره موضوعی.
این دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل بیشتر به قسمت «الف» که اغلب آمار توصیفی نامیـده مـیشـود خـواهیم
پرداخت. بهطور کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمدة: 1ـ مفاهیم اولیه 2ــ مشـخص کننـدههـای مرکـزی 3ــ
مشخصکنند ههای پراکندگی 4ـ مشخصکنندههای نسبی پراکندگی میپردازیم.
مفاهیم اولیه
علم آمار: به مجموعهای از روشها و مراحل مختلف که برای جمعآوری اطلاعات اولیه، دسـته بنـدی دادههـا و تجزیـه و
تحلیل آنها و در نهایت تفسیر آنها بهکار میرود علم آمار میگوییم. علم آمار به دو بخش تقسیم می : شود
1ـ آمار توصیفی: قسمتی از روشهای آماری است که شامل جمعآوری اطلاعات، دستهبندی آنهـا و در انتهـا نمـایش
این داده ها می . باشد
2ـ آمار استنباطی: قسمتی از روشهای آماری است که در آن اطلاعات بهدست آمده از آمار توصیفی را مورد تجزیـه و
تحلیل قرار میدهند و نتایج حاصل از آن را به کل یا قسمتی از جامعه تعمیم . میدهند
جمعیت (جامعه آماری): مجموعه تمام عناصری که حداقل دارای یک ویژگی مشترك هستند و در یک زمـان مشـخص
یا موقعیت مناسب، مورد توجه قرار میگیرند را جمعیت یا جامعه آماری . میگوییم
مثال: جامعه دانشجویان رشته کامپیوتر یا مجموعه دانشجویان رشته حسابداری در مقطع کاردانی یا وزن تمامی نوزادانی
که از این لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یا تمامی نقاط درون یک دایره و ... همگی معرف یک
جامعه آماری میباشند.
جامعه آماری به دو دسته تقسیم می : شود
1ـ جامعه متناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده . میشود « 10» آمار و احتمال
2 ـ جامعه نامتناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده میشود و خـود بـه دو دسـته:
جامعه نامتناهی شمارشپذیر و جامعه نامتناهی شمارشناپذیر تقسیم . میشود
تذکر: اگر جامعهای متناهی باشد، تعداد عناصر آن را اندازه یا حجم جامعه میگوییم و با حرف N نشان . میدهیم
مثال: مجموعه دانشجویان رشتههای حسابداری و کامپیوتر یک جامعه متناهی است، مجموعه وزن تمامی نوزادانی کـه از
این لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یک جامعه نامتناهی شمارشپذیر و مجموعه تمـامی نقـاط
درون یک دایره یک جامعه نامتناهی شمارشناپذیر میباشد.
نمونه: بخشی از جامعه آماری را نمونه میگوییم یا بـه بیـان دیگـر هـر زیرمجموعـهای از جامعـه آمـاری را یـک نمونـه
میگوییم. نمون ه به دو دسته تقسیم می : شود
1ـ نمونه ساده: نمونهای است که شخص آمارگر در انتخاب آن میل و سلقیه خود را اعمال کرده است.
2ـ نمونه تصادفی: نمونهای است که میل و سلیقه شخص آمارگر در انتخاب آن دخالت ندارد.
تست های آمار توصیفی
-1 میزان سود شرکت سهامی بتا در پنج سال گذشته بـر حسـب درصـد فـروش بـه ترتیـب 2 ،3 ،4 ،4 ،3
میباشد. کدام یک از کمیتهای زیر به عنوان شاخص مرکزی وضع سودآوری شرکت را بهتر نشان میدهد؟
(1/3 4 (4 3 (2/3 2 (5/2 1
-2 واریانس کدام یک از چهار مجموعه ی زیر بیشتر است؟
123456 7 8 4( 111 188 8 8 3( 11 14 5888 2( 11245788 (1
-3 با تغییر مدیریت در یک فروشگاه بزرگ، فروش در سال اول دو برابر سال قبـل، در سـال دوم سـه برابـر
سال اول و در سال سوم چهار برابر سال دوم شده است. به طور متوسط، فروش از آغاز مـدیریت چنـد برابـر
شده است؟
1) بیش از سه برابر 2) سه برابر 3) قدری کمتر از سه برابر 5/2 4) برابر
-4 حقوق پرداختی به کارمندان شرکت آلفا به طور متوسط 15 هزار تومان با انحـراف معیـار 3 هـزار تومـان
است. اگر 20% به میانگین حقوق کارمندان اضافه شود، به ترتیب میانگین و انحرافمعیـار حقـوق پرداختـی
چقدر خواهد شد؟
6/3 و 18 (4 3 و 18 (3 6/3 و 15 (3/ 2 3 و 15 (3/ 1
پاسخ تشریحی تست صهای آمار تو یفی

-1 گزینه ( .4 ) صحیح است
چون میزان سود شرکت بر حسب درصد فروش بیان شده است، از میانگین هندسی به عنوان شـاخص مرکـزی اسـتفاده
میکنیم.

n
G n G x = x ´ x ´...´ x Þ x / = ´ ´ ´ ´ = =
5 5
1 2 3 4 4 3 2 288 3 104
-2 گزینه ( .3 ) صحیح است
چون دامنهی تغییرات (R ) در گزینهی ( 1 3) بین و 8 میباشد، پس میزان پراکندگی این متغیرها را از سایر مجموعههـا
بیشتر خواهد بود.
-3 گزینه ( .3 ) صحیح است
متوسط فروش با میانگین هندسی قابل محاسبه است.
n
G n G x = x ´ x ´...´ x Þ x / = ´ ´ = ´ = =
3 3 3
1 2 2 3 4 8 3 2 3 2 88
-4 گزینه ( .3 ) صحیح است
اگر 20% به میانگین حقوق کارمندان اضافه شود، داریم: هزار تومان 15 × %20 = 3 بنابر خواص میانگین و انحراف معیـار
x x + 3 = + 3 =15 + = 3 18 :داریم

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فرانک گهری ؛ معماری پسماندها:دانلود پاورپوینت فرانک گهری معماری پسماندها,فرانک گهری معماری پسماندها,دیکانستراکشن,فولدینگ,آشنایی با فرانک گهری,پرش کیهانی معماری ,پاورپوینت فرانک گهری معماری پسماندها,بررسی هتل مارکز,پاورپوینت معماری پسماندها,فرانک گهری

ﺳﺎﺧﺖورﻳﺴﺘﻮر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺴﻴﺪروی ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰودﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﻴﺴﻤﻮت رﻓﺘﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن:ﺳﺎﺧﺖورﻳﺴﺘﻮر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺴﻴﺪروی ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰودﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﻴﺴﻤﻮت رﻓﺘﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

بازار سرمایه در ایران:بازار سرمایه در ایران,مقاله بازار سرمایه در ایران,تحقیق بازار سرمایه در ایران,پرسشنامه بازار سرمایه در ایران,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلودتحقیق

پاورپوینت طراحی نمای ساختمان مسکونی ارغوان:طراحی نمای ساختمان مسکونی ارغوان,پاورپوینت طراحی نمای ساختمان مسکونی ارغوان,دانلود پاورپوینت طراحی نمای ساختمان مسکونی ارغوان,ساختمان مسکونی ارغوان,پاورپوینت ساختمان مسکونی ارغوان,دانلود پاورپوینت ساختمان مسکونی ارغوان,طراحی نمای ساختمان ,پاورپوینت طراحی نمای ساختمان ,دانلود پاورپوینت طراحی نمای ساختمان ,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود

پاورپوینت كنترل كیفیت:دانلود پاورپوینت كنترل كیفیت,كنترل كیفیت,كنترل كیفیت آماری,بازرسی کیفیت,پاورپوینت بازرسی و كنترل كیفیت,مدیریت,پاورپوینت كنترل كیفیت,آشنایی با كنترل كیفیت

مبانی نظری نقص توجه بیش فعالی (ADHD):دانلود مبانی نظری نقص توجه بیش فعالی,ADHD,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق

دانلود مقاله درمورد برنامه رسیدگی به حساب ها:برنامه رسیدگی به حساب ها,برنامه ریزی حسابرسی,حسابرسی,ارزیابی سیستم,سیستم کنترل داخلی,فلوچارت,اثبات مالکیت,اثبات تمامیت,برنامه رسیدگی به نقد و بانک,رسیدگی محتوایی,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت انضباط:انضباط,پاورپوینت انضباط,تحقیق درمورد انضباط,دنلود پاورپوینت انضباط, فرهنگ انضباط و روحیه كار آفرینی

پاورپوینت بررسی معماری باروک:معماری باروک,شیوه معماری باروک,بررسی سبک باروک,پاورپوینت شیوه معماری باروک,پاورپوینت بررسی شیوه باروک,ویژه گی های سبک باروک,باروك چیست؟,دانلود پاورپوینت سبک معماری باروک,تحقیق درمورد سبک باروک,پاورپوینت بررسی معماری باروک,كلاسیسم,رنسانس,شیوه باروک,سبک باروک,دانلود پاورپوینت بررسی شیوه معماری باروک,دانلود پاورپوینت بررسی سبک معماری ب

بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:تخصص حسابرس ,صنعت ,اجتناب مالیاتی ,شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران