مشخصات فایل: بهره وری

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بهره وری می باشد.
کلمات کلیدی:بهره وری,پروژه ,پژوهش,مقاله ,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه ,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

فصل اول

ادبیات موضوعی

فصل دوم

مبانی تئوریك

فصل سوم

پیشینة تحقیق

فصل چهارم

روش نمونه‌گیری و برآورد موجودی سرمایه

فصل پنجم

برآورد مدلها و نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در فصل اول ادبیات موضوعی مورد بررسی قرار می گیرد كه تعریف و معرفی شاخصهای در بخش (1-1) مورد بحث قرار گرفته است. در بخش (1-2) مفهوم دستمزد مورد بررسی قرار گرفته است. بخش (1-3 ) به اهمیت و مفاهیم فناوری اطلاعات و مسیر تحولات كامپیوتر و اینترنت اختصاص داده شده است و در انتها و بخش (1-4 ) به خلاصه ای از وضعیت فناوری اطلاعات در ایران وجهان پرداخته شده است .

1-1-

امروزه وجود رقابتهای جهانی و سیر پر شتاب تكنولوژی برای تسخیر بازار یك سو و محدودیت منابع طبیعی از سوی دیگر ، ضرورت توجه به را برای همگان روشن ساخته است . اینك سیاستگذاران و مدیران « بهبود بهره‌وری » را گاه به عنوان ابزار و گاه به عنوان هدف مورد توجه قرار می‌دهند.

جمیع اختراعات و ابداعات بشر ابتدائی ترین ابزار كار در اعصار بدوی گرفته تا پیچیده ترین تجهیزات مكانیكی و الكتریكی زمان حاضر، متأثر از همین تمایل و اشتیاق به افزونتر بوده است.[1]

یكی از مهمترین اهداف بهر وری ، افزایش مطلوبیت زندگی ، رفاه بیشتر ،آرامش و آسایش انسانهاست كه امروزه یكی از اهداف كشورها می باشد . همانطور كه گفته شد ، امروزه در اقتصاد كلیه كشورها ، چه توسعه یافته و چه توسعه نیافته ، توجه به افزایش امری ضروری تلقی می شود ، زیرا كشورها می توانند با استفادة بهینه از منابع كمیاب ، كالاهایی با كیفیت بالا و قدرت رقابتی بیشتر تولید كنند و این خود باعث رفاه و آسایش افراد جامعه می‌شود ، زیرا كشورها می توانند با استفادة بهنیه از منابع كمیاب ، كالاهایی با كیفیت بالا و قدرت رقابتی بیشتر تولید كنند و این خود باعث رفاه و آسایش افراد جامعه می شود. به همین دلیل برخی از كشورها ، سرمایه گذاری های عظیم و گسترده ای را برای ارتقاء و گسترش آن در تمام سطوح جامعه انجام داده و از این طریق به درجات بالایی از رشد و توسعه دست یافته‌اند.

1-1-1- تعریف

كلمة « » معادل فارسی انتخاب شده برای لغت «productivity » می‌باشد. تعاریف متعددی برای صورت گرفته است كه به مرور زمان دستخوش تغییرات شده است .

اولین بار این واژه در آثار قدما ، بخصوص در اثری از آگریكولا (Agricola ) به نام (De-Re-Metadlical ) عنوان شده است . اما در قرن هیجدهم فیزیوكراتهایی همچون كوئیزنی (Quesnay ) در سال 1766 و لنیزه (Li-Littre ) در سال 1883 به این واژه مفهوم قدرت تولید كردن اطلاق كردند. [2]

در مباحث اقتصادی ، بخصوص نیروی كار ، در نظریات « تقسیم كار » آدام اسمیت ، برای اولین به چشم می خورد . كه اسمیت معتقد بود كه با تقسیم كار می توان تولید نهایی نیروی كار را را افزایش داد .

- تعریف قدرت تقلید كردن در فرهنگ لاروس تاسال 1949 مشاهده شده است . اما از اوایل قرن بیستم اقتصاد دانان به این واژه مفهوم جدیدی را بخشیدند كه عبارت است از « رابطة قابل سنجش بین تولید و عوامل تولید»[3].

- منوچهر فرهنگ ، در فرهنگ لغت اقتصادی ، این كلمه را به قدرت تولید ، قابلیت تولید و مولویت و ترجمه كرده است . و همچنین مرتضی قره باغیان در فرهنگ اقتصاد و بازرگانی ، را « رابطة میان تولید كالا و خدمات با عوامل تولید مورد استفاده در تولید آن كالا و خدمات تعریف می كند» و می گوید كه ، هر عامل تولید معمولاً برابر است به نسبت تغییر در عامل تولید به تغییر در تولید با استفاده از شاخص عددی .

در ساده ترین تعریفی كه از صورت گرفته است ، را نسبت داده به ستانده تعریف كرده اند :

این تعریف در اكثر كتابهایی كه در مورد صحبت می كنند به كار گرفته شده است. تعاریف دیگری نیز از صورت گرفته كه به صورت زیر می توان بیان كرد:[4]

- در سال 1950 سازمان همكاری اقتصادی اروپایی[5] (OECD ) :« را خارج قسمت بازده به یكی از عوامل تولید تعریف می كند. بدین ترتیب می توان از سرمایه، بهره‌وری سرمایه‌گذاری، مواد خام ، بسته به اینكه بازده در ارتباط با سرمایه و سرمایه گذاری ، یا مواد خام ، و غیره مورد بررسی قرار گیرد، نام برد »

- اشتانیز (P.O.Stenier ) : « را معیار عملكرد و یا قدرت و توان موجود در تولید كالا و خدمات تعریف می كند».

- سیگل (Sigle ) : « مجموعه نسبتهای بازده به داده ».

- ماندن (Mundel ) : « به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منابع مصرف شده است كه با یك نسبت مشابه به دورة پایه مقایسه می شود و به كار می رود. برابر است با خارج قسمت خروجی ( میزان تولید) بریكی ( یا همه ) از عوامل تولید ».

- دیویس (Davis ):«تغییر بدست آمده در شكل محصول درازاء منابع مصرف شده ».

- فابریكانت (Fabricant ) : « یك نسبت همیشگی بین خروجی به ورودی ».

- سومانت( Sumanth ): « یك نسبت بین خروجی ملموس و ورودی ملموس».

- ایسترفیلد (T.E.Eeasterfield) :« را نسبت بازدة سیستم تولیدی به مقداری كه از یك یا چند عامل تولیدی به كار گرفته شد است را بیان می كند ».

- ژان فورایسته ( Fourastie) : او به مقوله انسانی واجتماعی اهمیت می دهدو هدف اصلی از بالاتر بودن را كم كردن قیمت فروش ، افزایش قدرت خرید مزد بگیران ، ارتقاء سطح زندگی و تسریع و پیشرفت اجتماعی می داند نه فقط بهبود موقعیت اقتصادی فنی بنگاههای تجاری و افزایش فاصله بین قیمت فروش و هزینه تولید و مالاً منافع بیشتر.

- تعریف سازمان بین المللی كار[6](ILO) : سازمان بین المللی كار را این طور بیان می كند كه « معیار برای بخش ، نسبت تركیب عوامل اصلی تولید یعنی : زمین سرمایه ، نیروی كار و سازماندهی بر محصولات است».

- مركز ژاپن [7] (JPC) : این مركز را به صورت زیر تعریف می كند : « به حداكثر رساندن استفاده از منابع ، نیروی انسانی ،تسهیلات و غیره به طریق علمی . كاهش هزینه های تولید ، گسترش بازارها ، افزایش اشتغال و كوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی ،آنگونه كه به سود كارگر ، مدیریت و عموم مصرف كنندگان باشد.».

- سازمان آسیایی [8](APO) : « بهره‌وری یك رابطه با یك مقایسه ارزشی میان مقدار كالا و خدمات تولید شده و مقدار منابع به كاررفته جهت تولید كالاها می باشد كه به صورت یك نسبت توضیح داده می شود.»

- آژانس بهره‌وری اروپا[9](EPA): این آژانس معتقد است كه عبارت است از :

الف : ، درجة استفاده مؤثر از هر یك از عوامل تولید است.

ب : دردرجة اول یك دیدگاه فكری است كه همواره سعی دارد ، آنچه را كه در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. مبتنی بر این ایده و نظر است كه انسان می تواند فعالیتهایش را هر روز بهتر از پیش به انجام رساند. علاوه بر آن مستلزم آن است كه به طور پیوسته تلاشهایی در راه انطباق فعالیتهای اقتصادی با شرایط دائماً در حال تغییر و همچنین تلاشهایی برای به كار گیری نظریه و روشهای جدید انجام گیرد».

سازمان ملی ایران [10](NIPO) :« یك فرهنگ ، یك نگرش عقلانی به كار و زندگی است كه هدف آن هوشمندانه تر كردن فعالیتها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالی است.»

[1] - ابطحی ، حسن و كاظمی ، بابك ، (1376 ) ، ص 3

[2] - حسین زاده ، علی ، (1380) ، ص 12

[3] - همان ، ص 13

[4] -این مدلها و شاخصها از پایان نامه علی حسین زاده اقتباس شده است . صص16-13

[5] - Organization for European Coopreation

1 - International Labor Organization

2 - Japan Productivity Center

3 - Asion Productivity Organization

4 - European Productivity Agency.

1- National Iran Productivity Organization

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت ضوابط طراحی مکان های درمانی (بخش اول):ضوابط طراحی مکان های درمانی,پاورپوینت ضوابط طراحی مکان های درمانی,دانلود پاورپوینت ضوابط طراحی مکان های درمانی,طراحی بیمارستان ,پاورپوینت طراحی بیمارستان ,دانلود پاورپوینت طراحی بیمارستان ,طراحی اتاق بیهوشی بیمارستان ,پاورپوینت طراحی اتاق بیهوشی بیمارستان ,دانلود پاورپوینت طراحی اتاق بیهوشی بیمارستان ,رعایت نکات ایمنی در جراحی,پاورپوینت

پاورپوینت ماهیت هنر در عرفان اسلامی:دانلود پاورپوینت ماهیت هنر در عرفان اسلامی,ماهیت هنر در عرفان اسلامی,هنر در معماری اسلامی,پاورپوینت هنر در معماری اسلامی,پروژه درس حکمت هنرهای اسلامی,حکمت هنرهای اسلامی,پاورپوینت ماهیت هنر در عرفان اسلامی,هنر در معماری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار رانندگی:مبانی نظری پایان نامه رفتار رانندگی,مبانی و پیشینه نظری رفتار رانندگی,فصل دوم پایان نامه رفتار رانندگی,مبانی نظری رفتار رانندگی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتار رانندگی,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش رفتار رانندگی

پاورپوینت مدیریت تحول در مدیریت سازمانی:مدیریت تحول در مدیریت سازمانی

آموزش تحقیق مكانیزاسیون تولید مجله تحت وب:دانلود پایان نامه مكانیزاسیون تولید مجله تحت وب,دانلود رساله مكانیزاسیون تولید مجله تحت وب,دانلود پروژه مكانیزاسیون تولید مجله تحت وب,دانلود مقاله مكانیزاسیون تولید مجله تحت وب,دانلود تحقیق مكانیزاسیون تولید مجله تحت وب,دانلود پژوهش مكانیزاسیون تولید مجله تحت وب,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پرو

پاورپوینت بتن سنگین – طرح اختلاط، ویژگی ها و کاربرد بتن سنگین:پاورپوینت بتن سنگین – طرح اختلاط، ویژگی ها و کاربرد بتن سنگین,دانلود پاورپوینت بتن سنگین – طرح اختلاط، ویژگی ها و کاربرد بتن سنگین,بتن سنگین – طرح اختلاط، ویژگی ها و کاربرد بتن سنگین,دانلود مقاله بتن سنگین – طرح اختلاط، ویژگی ها و کاربرد بتن سنگین,مقاله بتن سنگین – طرح اختلاط، ویژگی ها و کاربرد بتن سنگین,پروژه بتن سنگین – طرح اختلاط، ویژگی ها

روش تحقیق رابطه اعتماد به نفس:روش تحقیق رابطه اعتماد به نفس, رابطه اعتماد به نفس

پاورپوینت کتابخانه عمومی دس موینس:پاورپوینت کتابخانه عمومی دس موینس,نمونه موردی کتابخانه عمومی,پاورپوینت معماری کتابخانه,کتابخانه,کتابخانه عمومی دس موینس,پاورپوینت تحلیل کتابخانه عمومی دس موینس,نورمن فاستر,ریچارد راجرز ,پاورپوینت آشنایی با کتابخانه عمومی دس موینس

پاورپوینت بیماریهای لیستریوز، تب مالت و تب خونریزی دهنده كریمه – كنگو در دام و راه مقابله با آنها:بیماریهای لیستریوز، تب مالت و تب خونریزی دهنده كریمه – كنگو در دام و راه مقابله با آنها

تربیت کودک:تربیت کودک,تربیت,مهارتهای زندگی,پروژه,پژوهش,پایان نامه,مقاله,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه,دانلود مقاله,دانلود جزوه