فایل بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود كارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود كارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان می باشد.
کلمات کلیدی:جهت گیری هدف پیشرفت,خود كارآمدی , خلاقیت , دانش آموزان,تحقیق ,پژوهش ,مقاله ,پروژه ,دانلود تحقیق ,دانلود پژوهش ,دانلود مقاله ,دانلود پروژه

هدف از این پژوهش بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و خود كارآمدی باخلاقیت دانش آموزان دوره راهنمایی بود. بدین منظور، پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور(2001)، خودکارآمدی عمومی جروسالم و شوارزر (1992، به نقل از فولادچنگ، 1382) و خلاقیت عابدی (1372) به 329 نفر شامل 169 دختر و 160 پسر که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند، ارائه شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جهت گیری هدف تسلطی- گرایشی و جهت گیری هدف عملکردی- اجتنابی نمره کل خلاقیت و ابعاد آن را به صورت معنی داری پیش بینی می کنند. همچنین خودکارآمدی نیز خلاقیت را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی می کند. نتایج آزمون t نشان داد که جهت گیری هدف عملکردی-گرایشی دختران بیشتر از پسران است. در انواع دیگر جهت گیری های هدف تفاوت معنی داری بین دختران و پسران مشاهده نشد. همچنین در نمره کل خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما نمرات ابعاد ابتکار و بسط دختران بیشتر از پسران بود. در نمرات خودکارآمدی دختران و پسران نیز تفاوف معنی داری مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: خلاقیت، جهت گیری هدف پیشرفت، خودکارآمدی.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-2- بیان مسئله.......................................................................................................................... 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.............................................................................................. 4

1-4- اهداف تحقیق..................................................................................................................... 5

1-5- سوالات تحقیق................................................................................................................. 6

1-6- تعریف مفهومی متغیرها................................................................................................... 7

1-6-1- خلاقیت...................................................................................................................... 7

1-6-2- جهت گیری هدف................................................................................................... 7

1-6-3- خودكار آمدی........................................................................................................... 8

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها............................................................................................... 8

1-7-1- خلاقیت..................................................................................................................... 8

1-7-2- جهت گیری هدف.................................................................................................. 8

1-7-3- خودكارآمدی............................................................................................................ 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مبانی نظری......................................................................................................................... 11

2-1-1- خلاقیت........................................................................................................................... 11

2-1-1-1- رویكردهای مختلف به خلاقیت................................................................. 13

2-1-1-1- 1- دیدگاه روانكاوی.................................................................................. 13

2-1-1-1-2- دیدگاه رفتارگرایی................................................................................ 14

2-1-1-1-3- دیدگاه انسان گرایی............................................................................. 15

2-1-1-1-4- دیدگاه شناختی.................................................................................... 16

2-1-2- جهت گیری هدف پیشرفت...................................................................................... 17

2-1-2-1- انگیزش.............................................................................................................. 17

2-1-2-2- انگیزش ومفهوم هدف................................................................................... 18

2-1-2-3- نظریه جهت گیری هدف پیشرفت............................................................. 19

2-1-3- خودكارآمدی............................................................................................................ 21

2-2- تحقیقات پیشین................................................................................................................ 25

2-2-1- جهت گیری هدف پیشرفت و خلاقیت............................................................ 25

2-2-2- خودكارآمدی و خلاقیت........................................................................................ 26

2-2-3- تفاوت های جنسیتی درخلاقیت........................................................................ 27

2-2-4- تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف پیشرفت.................................. 29

2-2-5- تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی............................................................. 30

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- طرح تحقیق........................................................................................................................ 32

3-2- جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری..................................................................... 32

3-3- ابزار اندازه گیری................................................................................................................ 33

3-3-1- پرسشنامه خلاقیت.................................................................................................... 33

3-3-2- پرسشنامه اهداف پیشرفت...................................................................................... 34

3-3-3- پرسشنامه خودكارآمدی........................................................................................... 36

3-4- روش اجرا............................................................................................................................ 38

3-5- روش آماری......................................................................................................................... 38

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش....................................................................... 40

4-2- یافته های استنباطی و بررسی سوالات تحقیق........................................................ 41

4-2-1- بررسی رابطه جهت گیری های هدف، خودکارآمدی وخلاقیت................ 41

4-2-2- پیش بینی خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و خودکارآمدی....... 41

4-2-3- پیش بینی ابعاد خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و

خودکارآمدی.............................................................................................................................. 43

4-2-4- بررسی تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و

خودکارآمدی.............................................................................................................................. 44

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-1- جهت گیری هدف و خلاقیت................................................................................ 47

5-1-2- خودکارآمدی و خلاقیت.......................................................................................... 48

5-1-3- تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش...................................................... 49

5-2- کاربردهای پژوهش............................................................................................................ 50

5-3- محدودیت های پژوهش................................................................................................... 51

5-4- پیشنهادات پژوهش........................................................................................................... 51

فهرست منابع

منابع فارسی ........................................................................................................................................ 52

منابع انگلیسی...................................................................................................................................... 57

پیوست ها........................................................................................................ 63

فهرست جداول

جدول 3-1: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه خلاقیت.............................................. 34

جدول 3-2: همبستگی خرده مقیاس های پرسشنامه خلاقیت با نمره کل پرسشنامه. 34

جدول 3-3: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه جهت گیری هدف........................... 35

جدول 3-4: ضرایب همبستگی نمره هر جهت گیری با سوالات مربوط به آن

جهت گیری......................................................................................................................................... 36

جدول 3-5: ضرایب همبستگی نمره هر سوال با نمره کل پرسشنامه خودکارآمدی...... 37

جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره متغیرهای پژوهش........... 40

جدول 4-2: ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه........................................................ 41

جدول 4-3: رگرسیون خلاقیت روی جهت گیری های هدف و خودکارآمدی................. 42

جدول 4-4: رگرسیون ابعاد خلاقیت روی جهت گیری های هدف وخودکارآمدی......... 43

جدول 4-5: تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و خودکارآمدی 45

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

شورای فناوری اطلاعات:شورا,فناوری اطلاعات,شورای فناوری اطلاعات,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به محیط:دانلودپاورپوینت نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به محیط,نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به محیط,مبلمان شهری,پاورپوینت بررسی نقش مبلمان شهری در هویت محیط,تحقیق نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به محیط,شهرسازی,پاورپوینت نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به محیط

پاورپوینت سمینار آموزشی E.R.P:دانلود پاورپوینت سمینار آموزشی ERP,دانلود فایل سمینار آموزشی ERP,فایل پاورپوینت سمینار آموزشی ERP

مبانی و پیشینه نظری خودکارآمدی تحصیلی:خودکارآمدی تحصیلی,مبانی و پیشینه نظری خودکارآمدی تحصیلی,مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی,پیشینه نظری خودکارآمدی تحصیلی,دانلود مبانی و پیشینه نظری خودکارآمدی تحصیلی

طراحی سایت 118:دانلود پایان نامه طراحی سایت 118,دانلود رساله طراحی سایت 118,دانلود مقاله طراحی سایت 118,دانلود پژوهش طراحی سایت 118,دانلود پروژه طراحی سایت 118

پاورپوینت اثربخشی سازمان (فصل سوم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید):دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد، ویرایش جدید,دانلود پاورپوینت پاورپوینت اثربخشی سازمان (فصل سوم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد ویرایش جدید),اهمیت اثر بخشی سازمانی ,معیارهای اثربخشی سازمانی,اثر بخشی كلی,رویکردهای اثربخشی سازم

پاورپوینت درس سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( برنامه روزانه معتدل ):درس سیزده مطالعات ششم ابتدایی,مطالعات ششم ,اجتماعی ششم ابتدایی,پاورپوینت اجتماعی ششم ,پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی ,درس برنامه روزانه معتدل ,سئوالات درس برنامه روزانه معتدل

پاورپوینت جوش کاری و ماشین کاری توسط لیزر:جوش کاری و ماشین کاری توسط لیزر,پاورپوينت جوش کاری و ماشین کاری توسط لیزر,دانلود پاورپوينت جوش کاری و ماشین کاری توسط لیزر,جوش کاری و ماشین کاری,جوش کاری توسط لیزر,جوش کاری,عمران,پاورپوینت عمران,دانلود پاورپوینت عمران

پاورپوینت مخلوط و جدا سازی مواد:مخلوط و جدا سازی مواد,پاورپوینت مخلوط و جدا سازی مواد,دانلود پاورپوینت مخلوط و جدا سازی مواد,علوم تجربی,پاورپوینت علوم تجربی,دانلود پاورپوینت علوم تجربی,پاورپوینت فصل 1 علوم تجربی هشتم مخلوط و جدا سازی مواد ,پاورپوینت فصل 1 علوم تجربی هشتم,پاورپوینت مخلوط و جدا سازی مواد ,مخلوط و جدا سازی مواد

اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی (ترجمه فارسی):اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی