فایل بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود كارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود كارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان می باشد.
کلمات کلیدی:جهت گیری هدف پیشرفت,خود كارآمدی , خلاقیت , دانش آموزان,تحقیق ,پژوهش ,مقاله ,پروژه ,دانلود تحقیق ,دانلود پژوهش ,دانلود مقاله ,دانلود پروژه

هدف از این پژوهش بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و خود كارآمدی باخلاقیت دانش آموزان دوره راهنمایی بود. بدین منظور، پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور(2001)، خودکارآمدی عمومی جروسالم و شوارزر (1992، به نقل از فولادچنگ، 1382) و خلاقیت عابدی (1372) به 329 نفر شامل 169 دختر و 160 پسر که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند، ارائه شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جهت گیری هدف تسلطی- گرایشی و جهت گیری هدف عملکردی- اجتنابی نمره کل خلاقیت و ابعاد آن را به صورت معنی داری پیش بینی می کنند. همچنین خودکارآمدی نیز خلاقیت را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی می کند. نتایج آزمون t نشان داد که جهت گیری هدف عملکردی-گرایشی دختران بیشتر از پسران است. در انواع دیگر جهت گیری های هدف تفاوت معنی داری بین دختران و پسران مشاهده نشد. همچنین در نمره کل خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما نمرات ابعاد ابتکار و بسط دختران بیشتر از پسران بود. در نمرات خودکارآمدی دختران و پسران نیز تفاوف معنی داری مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: خلاقیت، جهت گیری هدف پیشرفت، خودکارآمدی.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-2- بیان مسئله.......................................................................................................................... 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.............................................................................................. 4

1-4- اهداف تحقیق..................................................................................................................... 5

1-5- سوالات تحقیق................................................................................................................. 6

1-6- تعریف مفهومی متغیرها................................................................................................... 7

1-6-1- خلاقیت...................................................................................................................... 7

1-6-2- جهت گیری هدف................................................................................................... 7

1-6-3- خودكار آمدی........................................................................................................... 8

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها............................................................................................... 8

1-7-1- خلاقیت..................................................................................................................... 8

1-7-2- جهت گیری هدف.................................................................................................. 8

1-7-3- خودكارآمدی............................................................................................................ 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مبانی نظری......................................................................................................................... 11

2-1-1- خلاقیت........................................................................................................................... 11

2-1-1-1- رویكردهای مختلف به خلاقیت................................................................. 13

2-1-1-1- 1- دیدگاه روانكاوی.................................................................................. 13

2-1-1-1-2- دیدگاه رفتارگرایی................................................................................ 14

2-1-1-1-3- دیدگاه انسان گرایی............................................................................. 15

2-1-1-1-4- دیدگاه شناختی.................................................................................... 16

2-1-2- جهت گیری هدف پیشرفت...................................................................................... 17

2-1-2-1- انگیزش.............................................................................................................. 17

2-1-2-2- انگیزش ومفهوم هدف................................................................................... 18

2-1-2-3- نظریه جهت گیری هدف پیشرفت............................................................. 19

2-1-3- خودكارآمدی............................................................................................................ 21

2-2- تحقیقات پیشین................................................................................................................ 25

2-2-1- جهت گیری هدف پیشرفت و خلاقیت............................................................ 25

2-2-2- خودكارآمدی و خلاقیت........................................................................................ 26

2-2-3- تفاوت های جنسیتی درخلاقیت........................................................................ 27

2-2-4- تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف پیشرفت.................................. 29

2-2-5- تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی............................................................. 30

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- طرح تحقیق........................................................................................................................ 32

3-2- جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری..................................................................... 32

3-3- ابزار اندازه گیری................................................................................................................ 33

3-3-1- پرسشنامه خلاقیت.................................................................................................... 33

3-3-2- پرسشنامه اهداف پیشرفت...................................................................................... 34

3-3-3- پرسشنامه خودكارآمدی........................................................................................... 36

3-4- روش اجرا............................................................................................................................ 38

3-5- روش آماری......................................................................................................................... 38

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش....................................................................... 40

4-2- یافته های استنباطی و بررسی سوالات تحقیق........................................................ 41

4-2-1- بررسی رابطه جهت گیری های هدف، خودکارآمدی وخلاقیت................ 41

4-2-2- پیش بینی خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و خودکارآمدی....... 41

4-2-3- پیش بینی ابعاد خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و

خودکارآمدی.............................................................................................................................. 43

4-2-4- بررسی تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و

خودکارآمدی.............................................................................................................................. 44

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-1- جهت گیری هدف و خلاقیت................................................................................ 47

5-1-2- خودکارآمدی و خلاقیت.......................................................................................... 48

5-1-3- تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش...................................................... 49

5-2- کاربردهای پژوهش............................................................................................................ 50

5-3- محدودیت های پژوهش................................................................................................... 51

5-4- پیشنهادات پژوهش........................................................................................................... 51

فهرست منابع

منابع فارسی ........................................................................................................................................ 52

منابع انگلیسی...................................................................................................................................... 57

پیوست ها........................................................................................................ 63

فهرست جداول

جدول 3-1: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه خلاقیت.............................................. 34

جدول 3-2: همبستگی خرده مقیاس های پرسشنامه خلاقیت با نمره کل پرسشنامه. 34

جدول 3-3: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه جهت گیری هدف........................... 35

جدول 3-4: ضرایب همبستگی نمره هر جهت گیری با سوالات مربوط به آن

جهت گیری......................................................................................................................................... 36

جدول 3-5: ضرایب همبستگی نمره هر سوال با نمره کل پرسشنامه خودکارآمدی...... 37

جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره متغیرهای پژوهش........... 40

جدول 4-2: ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه........................................................ 41

جدول 4-3: رگرسیون خلاقیت روی جهت گیری های هدف و خودکارآمدی................. 42

جدول 4-4: رگرسیون ابعاد خلاقیت روی جهت گیری های هدف وخودکارآمدی......... 43

جدول 4-5: تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و خودکارآمدی 45

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی:میكروارگانیزم‌, تهیه مواد لبنی,تهیه مواد لبنی,مواد لبنی,تحقیق,مقاله,پروژه,پژوهش,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

آلودگی محیط زیست و تاثیر گیاهان در جلو گیری از آن:آلودگی محیط زیست, گیاهان,تصفیه کننده هوا,محیط زیست,گیاه عشقه,کلم زینتی,پروژه ,پژوهش,تحقیق,مقاله,پایان نامه,دانلود پروژه ,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه

ارزیابی رابطه بین محافظه كاری حسابداری و ریسك ورشكستگی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:ارزیابی رابطه بین محافظه كاری حسابداری و ریسك ورشكستگی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,ارزیابی رابطه بین محافظه كاری حسابداری,ریسك ورشكستگی ,شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,رابطه بین محافظه كاری حسابداری و ریسك ورشكستگی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,ارزیابی رابطه بین محافظه كاری حسابداری و

گزارش کارآموزی در مركز تلفن شهید منتظری:دانلود کاراموزی در مركز تلفن شهید منتظری,گزارش کاراموزی در مركز تلفن شهید منتظری,کار در مركز تلفن شهید منتظری,گزارش کار در مركز تلفن شهید منتظری,گزارش کارورزی در مركز تلفن شهید منتظری

بررسی سطح تقاضا برای كالا، كیفیت، رقابت، تعیین قیمت:بررسی سطح تقاضا برای كالا, كیفیت,رقابت,تعیین قیمت,بازاریابی,بازار,كالا ,كیفیت ,رضایت,رقابت

پرسشنامه فرسودگی شغلی:پرسشنامه فرسودگی شغلی,پرسشنامه ,فرسودگی شغلی

پروژه کارآفرینی استخراج پوکه معدنی:پروژه کارافرینی استخراج پوکه معدنی,طرح توجیهی استخراج پوکه معدنی,کارآفرینی استخراج پوکه معدنی,دانلود پروژه استخراج پوکه معدنی,دانلود کارآفرینی استخراج پوکه معدنی,طرح توجیه فنی استخراج پوکه معدنی,توجیه اقتصادی استخراج پوکه معدنی

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 84:آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 84,,این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی امین در سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان:پذیرش اجتماعی , ویژگی های شخصیتی ,دانشجویان

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شهرداری:گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شهرداری,گزارش کارورزی,کارورزی در شهرداری,کارورزی کامپیوتر در شهرداری